Page 25 - june53

Basic HTML Version

๒๓
เชื่
อกั
นว่
ากริ
ชเป็
นอาวุ
ธที่
มี
มเหศั
กดิ์
มี
มหิ
ทธานุ
ภาพ
มี
ศั
กดานุ
ภาพ และพลานุ
ภาพ ซึ่
งล้
วนได้
คติ
มาจากวั
ฒนธรรม
ฮิ
นดู
แล้
วมี
การผสมผสานกั
บวั
ฒนธรรมชวา-มลายู
“กริ
และพระขรรค์
ศรั
ทธากั
นว่
าดั้
งเดิ
มเป็
นศั
สตราภรณ์
ประจำ
องค์
พระศิ
วเทพ หรื
อพระอิ
ศวร ซึ่
งเป็
นผู้
พิ
ทั
กษ์
ธรรม และ
ขจั
ดธรรม กริ
ชเล่
มแรกมี
ต้
นกำ
�เนิ
ดที่
ชวาและรุ่
งโรจน์
มากใน
สมั
ยปั
นหยี
ตำ
�นานเกี่
ยวกั
บกริ
ชของชวามี
หลากหลาย ต่
างก็
มี
ส่
วนพ้
องกั
นที่
ว่
า กริ
ชอุ
บั
ติ
ขึ้
นด้
วยกฤษฎาภิ
นิ
หาร จากบุ
ญฤทธิ์
และเทวฤทธิ์
ผสมกั
น เช่
นว่
า กั
ตริ
ย์
ฮิ
นดู
สกุ
ตรั
ม (Hindu King
Sakutram) เมื่
อประสู
ติ
มาก็
มี
กริ
ชวางอยู่
ข้
างพระวรกาย
ชื่
อว่
า กริ
ช “ปโสปติ
” ซึ่
งคำ
�ว่
า ปโสปติ
ก็
คื
อพระนามหนึ่
ของพระศิ
วะ ครั้
นต่
อมากริ
ชจึ
งเป็
นตั
วแทนของพระศิ
วะ การ
ตกแต่
งกริ
ชของชาวชวาจึ
งมั
กมี
ด้
ามกริ
ชเป็
นรู
ปศิ
วลึ
งค์
และ
มี
ลายกริ
ชบางเล่
มเป็
นรู
ปโยนิ
โทรณะ อั
นเป็
นสั
ญลั
กษณ์
ของ
พระอุ
มาอยู่
ใกล้
กั่
นกริ
ช บางส่
วนของตากริ
ชมี
รู
ปลั
กษณ์
ของ
คชาแห่
งพระคเณศ เหล่
านี้
เป็
นต้
น” (สุ
ธิ
วงศ์
พงศ์
ไพบู
ลย์
๒๕๔๑ : ๑๒๔)
จากความนิ
ยมแพร่
หลายแต่
ละท้
องถิ่
นจึ
งปรั
รู
ปแบบของกริ
ชในส่
วนต่
าง ๆ ให้
เข้
ากั
บรสนิ
ยมในท้
องถิ่
ของตนเอง เช่
น ตากริ
ช ฝั
กกริ
ช และด้
ามกริ
ช เป็
นต้
ทำ
�ให้
เกิ
ดกริ
ชรู
ปแบบต่
าง ๆ ขึ้
นในแต่
ละท้
องที่
มี
รู
ปลั
กษณ์
ทางศิ
ลปกรรมปลี
กย่
อยผิ
ดเพี้
ยนแตกต่
างกั
นออกไปบ้
าง แต่
โครงสร้
างใหญ่
ยั
งคงรั
กษาไว้
ตามแบบแผนดั้
งเดิ
เนื่
องจากกริ
ชเป็
นศั
สตราวุ
ธที่
มี
กำ
�เนิ
ดมาจาก
วั
ฒนธรรมฮิ
นดู
-ชวา ในสมั
ยอาณาจั
กรมั
ชปาหติ
ที่
เกี่
ยวเนื่
อง
อยู่
ในลั
ทธิ
ไศวนิ
กาย กริ
ชจึ
งกลายมาเป็
นสั
ญลั
กษณ์
หรื
ตั
วแทนแห่
งพระศิ
วะด้
ามกริ
ชแบบชวา-ฮิ
นดู
ในอดี
ต จึ
งมั
จะแกะสลั
กเป็
นรู
ปของเทพเจ้
า (พระศิ
วะ) เพื่
อความขลั
ความศั
กดิ์
สิ
ทธิ์
และเพื่
อความเป็
นสิ
ริ
มงคลแก่
เจ้
าของและ
ผู้
ที่
นำ
�เอากริ
ชไปใช้
เทพดั
งกล่
าวศิ
ลปิ
นหรื
อช่
างผู้
ประดิ
ษฐ์
จะสร้
างสรรค์
ออกมาให้
อยู่
ในรู
ปของยั
กษ์
หรื
อรากษส ซึ่
งเป็
ปางที่
ดุ
ร้
ายขององค์
พระศิ
วะปางหนึ่
งหรื
อในตอนใดตอนหนึ่
ของตำ
�นานฮิ
นดู
นอกจากนั้
นในตากริ
ชหรื
อใบกริ
ชบางเล่
ช่
างตี
กริ
ชจะสร้
างให้
มี
ลายตาเป๊
าะกาเยาะห์
หรื
อลายตี
ช้
างอยู่
ด้
วย ซึ่
งลายดั
งกล่
าวนี้
เป็
นสั
ญลั
กษณ์
ของโยนิ
โทรณะ
หรื
อสั
ญลั
กษณ์
ของพระอุ
มา อั
นเป็
นศั
กดิ์
ขององค์
พระศิ
วะ
บางเล่
มจะมี
หู
หรื
องวงช้
างซึ่
งเป็
นสั
ญลั
กษณ์
ขององค์
พระคเณศวรอยู่
ด้
วย จึ
งเห็
นได้
ว่
าทั้
งชุ
ดของกริ
ช ได้
แก่
ด้
ามกริ
ชและใบกริ
ชนั้
น ได้
มี
สั
ญลั
กษณ์
ของเทพในลั
ทธิ
ไศวนิ
กาย รวมอยู่
ด้
วยกั
นทั้
งสามองค์
ดั
งนั้
นการพกพากริ
ติ
ดตั
วหรื
อมี
กริ
ชเอาไว้
ในบ้
านเรื
อนก็
เสมื
อนดั่
งมี
องค์
พระศิ
วะ
แม่
พระอุ
มา และพระคเณศวร คอยปกป้
องคุ้
มครองแก่
เจ้
าของกริ
ชและครอบครั
วนั้
นอยู่
ตลอดเวลา
เมื่
อสถานภาพของกริ
ชมี
บทบาทและหน้
าที่
มากกว่
การใช้
เป็
นอาวุ
ธดั
งกล่
าวข้
างต้
น ในสั
งคมยั
งมี
เรื่
องราวและ
เหตุ
การณ์
ที่
เกี่
ยวข้
องกั
บกริ
ชและได้
บั
นทึ
กไว้
เป็
นวรรณกรรม
ลายลั
กษณ์
และเป็
นวรรณกรรมมุ
ขปาฐะและเล่
าสื
บกั
นมา
ยื
นยั
นให้
เห็
นว่
ามี
การนำ
�กริ
ชไปใช้
ในโอกาสต่
าง ๆ เช่
ในประเทศมาเลเซี
ย เมื่
อมี
พระราชพิ
ธี
ราชาภิ
เษก
หรื
อสถาปนาสุ
ลต่
านเป็
นพระราชาธิ
บดี
ต้
องมี
กริ
ชในพิ
ธี
กรรม
นั้
นเป็
นเครื่
องประกอบพระราชอิ
สริ
ยยศ พิ
ธี
กรรมเช่
นนี้
เคยมี
ในการสถาปนาเจ้
าเมื
องใน ๗ หั
วเมื
องมลายู
ของภาคใต้
ด้
วย
บางเมื
องของมลายู
ในอดี
ต เช่
น เมื
องเปรั
คจะมี
กริ
ชประจำ
บั
ลลั
งก์
ซึ่
งมี
ความเชื่
อด้
วยว่
าเป็
นกริ
ชที่
ได้
รั
บพระราชทาน
มาจากสวรรค์
กริ
ชประจำ
�เมื
องของเจ้
าเมื
องยะหริ่
ง ทายาทยั
งคง
เก็
บรั
กษาสื
บทอดมาจนตราบเท่
าทุ
กวั
นนี้
แต่
เดิ
มเคยใช้
ใน
พิ
ธี
ราชราชาภิ
เษกของเมื
องนี้
ปั
จจุ
บั
นยั
งใช้
สำ
�หรั
บประกอบ
พิ
ธี
สำ
�คั
ญ เช่
น พิ
ธี
โกนผมไฟ ขึ้
นเปล เจ้
าสุ
หนั
ตของทายาท
ในสายตระกู
ลนี้
โดยจะนำ
�กริ
ชวางบนพานที่
มี
ผ้
าเหลื
องปู
รอง
ผ้
าเหลื
องเป็
นสั
ญลั
กษณ์
ของวรรณะกษั
ตริ
ย์
ตามคติ
ของฮิ
นดู
ที่
สื
บทอดมาสู่
ชวา-มลายู
มี
เรื่
องมากมายที่
กล่
าวถึ
งการใช้
กริ
ชเป็
นองค์
ประกอบ
พิ
ธี
กรรมให้
คำ
�สาบาน การให้
คำ
�สาบานมั
กคู่
กั
บวั
ตถุ
ศั
กดิ์
สิ
ทธิ์
และสถานที่
ที่
ใช้
สาบาน เมื่
อทั้
งสามองค์
ประกอบบริ
บู
รณ์
และ
สุ
ดยอดก็
จะไม่
มี
คนมลายู
คนใดกล้
าสวนคำ
�สาบานนั้
น “สถาน
ที่
สาบานบางที
ก็
เป็
นหลุ
มฝั
งศพ...กระบวนการให้
คำ
�สาบาน
ที่
ทำ
�กั
นมากที่
สุ
ด ประกอบด้
วยการพรมน้ำ
�มะนาวลงบนใบ
กริ
ช กรดน้ำ
�ส้
มจะกั
ดใบกริ
ชทำ
�ให้
เกิ
ดรอยสนิ
ทเป็
นคราบจั