Page 24 - june53

Basic HTML Version

๒๒
จั
งหวั
ดชายแดนใต้
เป็
นพื้
นที่
ที่
มี
ราก
วั
ฒนธรรมที่
สะท้
อนให้
เห็
นถึ
งความเจริ
ญของ
ศาสนาฮิ
นดู
ศาสนาพุ
ทธ และศาสนาอิ
สลาม
ที่
ปรากฏอยู่
ในวิ
ถี
ชี
วิ
ตของคนในสั
งคมจนทำ
�ให้
พื้
นที่
ในจั
งหวั
ดชายแดนใต้
มี
เอกลั
กษณ์
ทาง
วั
ฒนธรรมที่
มี
จุ
ดเด่
นแตกต่
างไปจากภู
มิ
ภาค
อื่
น ๆ ของไทย การอยู่
ร่
วมกั
นของคนในสั
งคม
ที่
มี
ทั้
งไทยพุ
ทธ มุ
สลิ
ม และคนจี
น มี
แนวทางใน
การดำ
�เนิ
นที่
ต่
างกั
นแต่
มี
เอกลั
กษณ์
และลั
กษณ์
เฉพาะทางวั
ฒนธรรมที่
แสดงให้
เห็
นถึ
งการ
เคารพสิ
ทธิ
ของคนในสั
งคมต่
อกั
น และสามารถ
อยู่
ร่
วมกั
นได้
อย่
างสั
นติ
สุ
ขบนพื้
นฐานความ
แตกต่
างทางด้
านศาสนา ทำ
�ให้
วั
ฒนธรรมของคนไทยใน
ชายแดนใต้
มี
เสน่
ห์
ที่
ควรค่
าแก่
การศึ
กษาและควรค่
าแก่
การ
อนุ
รั
กษ์
ศิ
ลปวั
ฒนธรรมของคนในชุ
มชนให้
คงอยู่
สื
บไป
ในการศึ
กษาเรื่
องราวเกี่
ยวกั
บวั
ฒนธรรมของคนใน
สามจั
งหวั
ดชายแดนใต้
ในที่
นี้
หมายถึ
งพื้
นที่
จั
งหวั
ดปั
ตตานี
ยะลา และนราธิ
วาส ทั้
งสามจั
งหวั
ดนี้
มี
เรื่
องราวมากมาย
ที่
น่
าศึ
กษาค้
นคว้
า เช่
น เรื่
องราวเกี่
ยวกั
บความเชื่
อของ
คนในสั
งคม เรื่
องราวเกี่
ยวกั
บประเพณี
วิ
ถี
ชี
วิ
ตของคน เรื่
อง
ประวั
ติ
ศาสตร์
ท้
องถิ่
น เป็
นต้
น หากเรื่
องราวดั
งกล่
าวได้
มี
การ
ศึ
กษาอย่
างจริ
งจั
งและนำ
�ความรู้
ออกเผยแพร่
ก็
ย่
อมนำ
�ไปสู่
การเข้
าใจสั
งคมและวั
ฒนธรรมของคนในจั
งหวั
ดชายแดนใต้
ณ ที่
นี้
ผู้
เขี
ยนมี
ความสนใจในเรื่
องราวของกริ
ชและความงาม
ของกริ
ช ซึ่
งเป็
นอาวุ
ธที่
แสดงถึ
งเอกลั
กษณ์
และได้
รั
บการ
ยกย่
องว่
าเป็
นสั
ญลั
กษณ์
ทางวั
ฒนธรรมของชาวไทยมุ
สลิ
ในภาคใต้
จึ
งขอนำ
�เอาความรู้
จากการศึ
กษาค้
นคว้
าทั้
งจาก
เอกสารวิ
ชาการและจากการสั
มภาษณ์
พู
ดคุ
ยกั
บช่
างทำ
�กริ
กลุ่
มผู้
สนใจเรื่
องกริ
ชมานำ
�เสนอ เพื่
อเผยแพร่
เรื่
องราว
เกี่
ยวกั
บกริ
ชให้
กั
บคนในสั
งคมได้
รั
บรู้
อี
กช่
องทางหนึ่
“ ก ริ
ช ”
ค ว า มหม า ย ต า มพจ น า นุ
ก ร ม ฉบั
ราชบั
ณฑิ
ตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ ได้
ให้
ความหมายไว้
ว่
า “กริ
คื
ออาวุ
ธชนิ
ดหนึ่
งใช้
มี
ดสองคมปลายแหลม ใบมี
ดตรงก็
มี
คด
ก็
มี
เป็
นของชาวมลายู
” แต่
ในความรู้
สึ
กของคนส่
วนใหญ่
ที่
อธิ
บายความหมายของกริ
ช โดยไม่
ต้
องใช้
หลั
กความรู้
เชิ
วิ
ชาการใด ๆ จะให้
ความหมายว่
ากริ
ชเป็
นอาวุ
ธของชาวไทย
มุ
สลิ
ม ใช้
เป็
นอาวุ
ธในการทำ
�ร้
ายคู่
ต่
อสู้
และเป็
นอาวุ
ธที่
ใช้
ป้
องกั
นตั
ว กริ
ชสามารถพกพาเป็
นเครื่
องประดั
บและเป็
เครื่
องรางของขลั
งก็
ได้
ส่
วนนั
กวิ
ชาการที่
ทำ
�การศึ
กษาวิ
จั
เกี
ยวกั
บกริ
ชโดยนำ
�เรื
องราวทางประวั
ติ
ศาสตร์
การเปรี
ยบเที
ยบ
ลั
กษณะของกริ
ช เช่
น หั
วกริ
ช ฝั
กกริ
ช ตากริ
ช รวมถึ
ลวดลายและรู
ปทรงของกริ
ชก็
จะวิ
เคราะห์
ให้
เห็
นว่
ากริ
ชมี
ความสำ
�คั
ญและมี
บทบาทอย่
างไรในสั
งคม
ภู
มิ
ปั
ญญาไทย
วาที
ทรั
พย์
สิ
น...เรื่
อง