Page 23 - june53

Basic HTML Version

๒๑
ในโคลง
ยวนพ่
าย
ก็
ใช้
คำ
�ว่
แกล้
ในความหมาย
ทำ
�นองเดี
ยวกั
นนี้
ดั
งตั
วอย่
างบทโคลงบทหนึ่
กรุ
งลาวฦๅข่
าวเจ้
า จอมปราณ
ยกย่
างพลพลั
นเทา
เท่
าแล้
กลอยมาแต่
งการกรร
ชยงชื่
น เองแฮ
แซหํ
เหนแกล้
วแกล้
เลอกเอาฯ
โคลงบทนี
มี
ความหมายว่
า เมื่
อสมเด็
จพระเจ้
าติ
โลก
ราช
ทรงทราบข่
าวร่ำ
�ลื
อมาว่
าสมเด็
จพระบรมไตรโลกนาถทรง
ยกกองทั
พกลั
บไปแล้
ว พระองค์
ก็
ทรงรี
บยกกองทั
พมาทั
นที
โดยตั้
งพระทั
ยจะมาจั
ดการเรื่
องการป้
องกั
นเมื
องเชี
ยงชื่
ด้
วยพระองค์
เอง พระองค์
ทรงเห็
นว่
าเจ้
าเมื
องแจ้
ห่
มมี
ลั
กษณะแกล้
วกล้
า จึ
งตั
ดสิ
นพระทั
ยเลื
อกขึ
นมาแล้
วทรงแต่
งตั
ให้
เป็
นเจ้
าเมื
องเชี
ยงชื่
น (แทนหมื่
นด้
งนครที่
ได้
สั่
งประหาร
ชี
วิ
ตไปก่
อนหน้
านี้
)
โหด
ความหมายของคำ
�นี้
ที่
ใช้
ในปั
จจุ
บั
นมี
หลาย
ความหมาย ดั
งที่
พจนานุ
กรมฉบั
บราชบั
ณฑิ
ตยสถานกล่
าวว่
หมายถึ
ง ชั่
ว, ร้
าย เช่
น ใจ
โหด
, ใช้
ควบกั
บคำ
�ว่
เหี้
ยม
เป็
โหดเหี้
ยม
มี
ความหมายว่
าร้
ายกาจ เช่
น โจรพวกนี้
โหดเหี้
ยม
มาก ฆ่
าได้
กระทั่
งเด็
กเล็
ก ๆ, ใช้
ในความหมายว่
ยากมาก เช่
น ข้
อสอบวิ
ชานี้
โหด
มาก, เข้
มงวด เช่
น ครู
คนนี้
โหด
มาก แต่
ในสมั
ยโบราณ คำ
�ว่
โหด
ใช้
ในความหมาย
ที่
แตกต่
างไปจากภาษาปั
จจุ
บั
นมากที
เดี
ยว ดั
งปรากฏใน
มหาชาติ
คำ
�หลวง
ว่
คร้
นนเช้
าก็
หิ้
วกรนนเช้
า ชายป่
าเต้
าไปหาชาย
ลู
กไม้
บทนนงาย
จำ
�งายราชอดยื
น แม่
ฮา
คิ
ดใดคื
นมาค่ำ
อยู่
จรหล่ำ
�ต่
อกลางคื
เพราะเห็
นกู
โหดหื
แลดู
แคลนกู
กลใด
เนื้
อความตอนนี้
เป็
นตอนที่
พระเวสสั
นดรตรั
สบริ
พาธ
พระนางมั
ทรี
โดยแสร้
งทำ
�เป็
นหึ
งว่
าพระนางลอบไปพบผู้
ชาย
มิ
ได้
ไปเก็
บผลไม้
ดั
งกล่
าวอ้
าง พระเวสสั
นดรตรั
สว่
าเหตุ
ที่
พระนางมั
ทรี
กล้
าดู
หมิ่
นศั
กดิ์
ศรี
ของพระองค์
เช่
นนี้
ก็
เพราะ
เห็
นว่
าพระองค์
“โหด” คื
อ ยากไร้
ตกต่
� เพราะพระองค์
ถู
กเนรเทศ
ออกจากเมื
อง ไร้
ราชบั
ลลั
งก์
ไร้
ราชสมบั
ติ
ไร้
ฐานั
นดรศั
กดิ์
เป็
นเพี
ยงนั
กบวชรู
ปหนึ่
งเท่
านั้
สำ
�นวนไทยว่
า “นกไร้
ไม้
โหด
” ช่
วยทำ
�ให้
เราเห็
ความหมายดั้
งเดิ
มของคำ
�นี้
ได้
เป็
นอย่
างดี
เพราะสำ
�นวนนี้
มี
ความหมายว่
า เมื่
อคนที่
เคยมี
ตำ
�แหน่
งสู
ง เป็
นที่
พึ่
งพิ
งของ
ผู้
อื่
น กลั
บตกต่ำ
�หมดอำ
�นาจวาสนา ผู้
คนที่
เคยห้
อมล้
อมชื่
นชม
ก็
หนี
หน้
าหายไป เพราะพวกเขาไม่
สามารถพึ่
งพาหรื
อแสวงหา
ประโยชน์
ได้
อี
กแล้
ว เช่
นเดี
ยวกั
บต้
นไม้
ที่
หมดใบ ขาดผล
ก็
ไม่
มี
นกมาเกาะ เพราะนกไม่
สามารถพึ่
งร่
มเงาและเก็
บผลไม้
ใบไม้
ไปเป็
นอาหารได้
สำ
�นวนไทยสำ
�นวนนี้
ทำ
�ให้
เราเข้
าใจ
สั
จธรรมแห่
งชี
วิ