Page 11 - june53

Basic HTML Version

ในราวปี
พ.ศ. ๒๑๑๒ พญาอิ
นทิ
รา ได้
ขึ
นครองเมื
องโกตา
มหลิ
ฆั
ย มี
เหตุ
การณ์
สำ
�คั
ญยิ
งเกิ
ดขึ
นคื
อเจ้
าเมื
องได้
เปลี
ยนไป
นั
บถื
อศาสนาอิ
สลาม ในการนี
มี
นิ
ทานเล่
าว่
า เป็
นเพราะเจ้
าเมื
อง
ป่
วยเป็
นโรคผิ
วหนั
ง และหมอที
มารั
กษาโรคยื่
นเงื่
อนไขว่
า หาก
รั
กษาให้
หายได้
ขอให้
เจ้
าเมื
องเปลี
ยนศาสนา ซึ
งในที
สุ
ดหมอ
ก็
รั
กษาอาการป่
วยของเจ้
าเมื
องได้
เป็
นผลสำ
�เร็
จ แต่
ในส่
วน
นั
กประวั
ติ
ศาสตร์
จำ
�นวนไม่
น้
อยที
เชื่
อกั
นว่
า การเปลี
ยนศาสนา
ของเจ้
าเมื
องโกตา มหลิ
ฆั
ยนี
เป็
นแรงกดดั
นทางการเมื
องจาก
แคว้
นมะละกาที
แผ่
ขยายแสนยานุ
ภาพเข้
ามา ในขณะที
ทาง
กรุ
งศรี
อยุ
ธยาเจ้
าประเทศราชในช่
วงนี
มี
เรื่
องรบพุ
งติ
ดพั
นกั
อาณาจั
กรล้
านนาทางเหนื
และในที
สุ
ดเมื
อผู
ครองเมื
องเปลี
ยนไปนั
บถื
อศาสนา
อิ
สลาม ประชาชนจำ
�นวนหนึ
งจึ
งเปลี
ยนศาสนาตามไปด้
วย พญา
อิ
นทิ
รา เปลี
ยนนามเรี
ยกขานตามหลั
กศาสนาว่
า สุ
ลต่
านอิ
สมา
เอลชาห์
และเปลี
ยนชื่
อเมื
องอี
กครั
งเป็
นรั
ฐปั
ตตานี
แต่
ประชาชน
ของเมื
องนี
ก็
ยั
งคงเป็
นประชาชนผลมผสานหลากหลายชาติ
พั
นธุ
ภาษาพู
ดมี
ทั
งสยาม มลายู
จี
น และฮิ
นดู
เช่
นเดิ
ส่
วนเรื
องราวในภาพยนตร์
ปื
นใหญ่
จอมสลั
ด ก็
เป็
เรื่
องราวในสมั
ยสามราชิ
นี
แห่
งรั
ฐลั
งกาสุ
กะ หรื
อ โกตา มหลิ
ฆั
อั
นเป็
นยุ
คที
นั
บว่
ารุ
งเรื
องที
สุ
ดของรั
ฐนี
อนุ
มานได้
ว่
าตรงกั
รั
ชสมั
ยของพระมหาจั
กรพรรดิ
แห่
งกรุ
งศรี
อยุ
ธยา ก่
อนสมั
พญาอิ
นทิ
ราหลายร้
อยปี
เล่
าเรื่
องประวั
ติ
ศาสตร์
มาค่
อนข้
างยาว ก็
เพื่
อจะบอกถึ
ความเป็
นมาว่
า แท้
จริ
งดั
งเดิ
มรั
ฐปั
ตตานี
หรื
อสามจั
งหวั
ดภาค
ใต้
ของเรานั
นก็
เป็
นดิ
นแดนแห่
งการผสมผสาน ผู
คนหลากหลาย
วั
ฒนธรรมหลายศาสนามาอยู
ร่
วมกั
นเป็
นบ้
านเป็
นเมื
องได้
อย่
าง
สงบสุ
ขนั
บได้
หลายร้
อยปี
มิ
ได้
เป็
นรั
ฐอิ
สลามมาแต่
ดั
งเดิ
ม แล้
เหตุ
ใดจึ
งมี
คนกลุ
มหนึ
งมากล่
าวอ้
างเอาศาสนามาเป็
นสิ
งแบ่
งแยก
ทำ
�ให้
เกิ
ดเหตุ
การณ์
ความไม่
สงบมากมายมาจนวั
นนี
สามจั
งหวั
ดภาคใต้
จะว่
าไปก็
คื
อรั
ฐปั
ตตานี
ดั
งเดิ
มนั
แหละ รั
ฐนี
เนื่
องจากมี
ปั
ญหาทางการปกครองมากในสมั
ยรั
ชกาล
ที
๓ จึ
งถู
กแบ่
งออกเป็
น ๗ เมื
อง และหลั
งจากการปฏิ
รู
ปการ
ปกครองครั
งใหญ่
ในสมั
ยรั
ชกาลที
๕ ต่
อด้
วยการปฏิ
รู
ปสมั
รั
ชกาลที
๗ จึ
งกลายมาเป็
นสามจั
งหวั
ดต่
อมา
ในปั
จจุ
บั
นนี
ใครจะเดิ
นทางมาสามจั
งหวั
ดนี
ทางรถยนต์
ก็
นั
บว่
าง่
ายมาก แค่
ขั
บรถแล่
นตรงมาตามถนนเพชรเกษม จาก
กรุ
งเทพฯ ตรงมาเรื่
อยๆ ไม่
ต้
องวอกแวกเลี
ยวซ้
ายเลี
ยวขวา
ขั
บมาจนถึ
งเมื
องหาดใหญ่
เป็
นระยะทางประมาณ ๘๐๐ กว่
กิ
โลเมตรแล้
วก็
มี
สี
แยกมี
ป้
ายบอกให้
เลี
ยวขวาชั
ดเจน เลี
ยวแล้
เส้
นทางก็
จะกลายเป็
นเส้
นทางหมายเลข ๔๓ ทางจะพาเลาะ
ทะเลอ่
าวไทยลงใต้
ต่
อมาจนกระทั
งมาถึ
งเขตที
เริ
มจะมี
เพื่
อนไทย
มุ
สลิ
มอยู
กั
นเป็
นส่
วนใหญ่
คื
ออำ
�เภอจะนะ ของจั
งหวั
ดสงขลา
แล้
วก็
ต่
อไปอี
กจนถึ
งอำ
�เภอโคกโพธิ
และอำ
�เภอเมื
อง ปั
ตตานี
สรุ
ปก็
คื
อ จากกรุ
งเทพฯ ก็
เลี
ยวขวาเพี
ยงครั
งเดี
ยวเท่
านั
นเอง
ง่
ายจริ
งๆ
มาถึ
งอำ
�เภอจะนะ สั
ญลั
กษณ์
สำ
�คั
ญของอำ
�เภอ
ก็
คื
ออนุ
สาวรี
ย์
กรงนกเขา เพราะที่
นี่
ชาวบ้
านจำ
�นวนไม่
น้
อยจะ
โปรดปรานการเลี้
ยงนกเขาชวาเสี
ยง นกเขาที่
นี่
เขาไม่
ธรรมดา
ตั
วที่
แข่
งขั
นประลองเสี
ยงชนะได้
รางวั
ลหลายๆ ครั้
ง ตั
วหนึ่
ก็
จะราคาเป็
นล้
านๆ บาทขึ้
นไปที
เดี
ยว ขนาดลู
กของเจ้
าตั
วนี้
บางที
แค่
เกิ
ดมาก็
มี
ราคาตั
วละหลายพั
นหลายหมื่
นบาท
แล้
ว ถ้
ามองไปในทะเลที่
ชายหาด ไม่
ทั
นจะถึ
งจะนะด้
วยซ้ำ
แค่
หาดเก้
าเส้
ง เมื
องสงขลา เรื
อประมงที่
จอดเรี
ยงราย
ริ
มทะเล ก็
จะกลายเป็
นเรื
อกอและไปเสี
ยทั้
งหมดแล้
จากอำ
�เภอจะนะ ก็
ไปถึ
งอำ
�เภอเทพา แล้
วจึ
งเข้
าสู่
เขตอำ
�เภอโคกโพธิ์
และอำ
�เภอเมื
อง ปั
ตตานี
เข้
ามาสู่
เมื
อง
นี้
แล้
วก็
จะเห็
นได้
ชั
ดครั
บว่
ปั
ตตานี
เป็
นเมื
องศู
นย์
กลางการ
ค้
าขาย
มาแต่
ไหนแต่
ไร ตลาดปั
ตตานี
เป็
นตลาดเก่
า มี
ร้
านรวง
สิ
นค้
าค้
าขายมากมาย ในเมื
องสถานที่
ควรไปชมก็
คื
ศาลเจ้
าแม่
ลิ่
มกอเหนี่
ยว ศู
นย์
รวมจิ
ตใจของชาวจี
นที่
นี่
ในเดื
อนมี
นาคมของทุ
กปี
ที่
ศาลเจ้
าแห่
งนี้
จะจั
ดให้
มี
งานใหญ่
เป็
นงานประเพณี
สมโภชเจ้
าแม่
ลิ้
มกอเหนี่
ยว ในวั
นงานจะมี
การนำ
�รู
ปจำ
�ลองเทพเจ้
าองค์
ต่
างๆ ในศาล โดยเฉพาะองค์
รู
ปจำ
�ลองของเจ้
าแม่
ลิ่
มกอเหนี่
ยว ออกแห่
แหนไปรอบเมื
อง
สุ
ดท้
ายก็
จะมี
การลุ
ยน้ำ
� แล้
วก็
ลุ
ยไฟร้
อนๆ ให้
ชมกั
นซึ่
งๆ หน้
ใครไม่
เชื่
อและไม่
กลั
วร้
อนก็
ต้
องไปชม
มั
สยิ
ดกลาง จั
งหวั
ดปั
ตตานี
เป็
นมั
สยิ
ดที
มี
การออกแบบ
ก่
อสร้
างได้
อย่
างสวยงามน่
าชมเป็
นอย่
างยิ
ง โดยเฉพาะในตอน
กลางคื
นที
เปิ
ดไฟฟ้
าส่
องสว่
างต้
องโดมหลั
งคาหลายโดมของ
มั
สยิ
ด แล้
วเงาสะท้
อนลงมาในสระน้
�เล็
กๆ หน้
ามั
สยิ
ด ก็
จะเป็
ภาพอั
นงดงามวิ
จิ
ตรเป็
นอย่
างยิ
ชมศาลเจ้
า และมั
สยิ
ดแล้
วก็
ต้
องไปชมวั
ดไทยพุ
ทธ
กั
นบ้
าง
วั
ดช้
างไห้
หรื
อวั
ดช้
างไห้
ราษฎร์
บู
รณาราม
ที
อยู
นอก
ตั
วเมื
องออกมาทางน้
�ตกทรายขาว ก็
เป็
นวั
ดที
ใครผ่
านไปมาก็
ต้
องมาแวะนมั
สการ หลวงปู
ทวด เหยี
ยบน้
�ทะเลจื
ด คนที
มา
เที
ยวที
นี
ไม่
ได้
มี
แค่
คนไทยพุ
ทธ แม้
แต่
คนจี
นมาเลเซี
ยก็
มาเที
ยว
กั
นเป็
นคั
นรถเลยที
เดี
ยว