Page 12 - june53

Basic HTML Version

๑๐
มั
สยิ
ดตะโละมาเนาะ มั
สยิ
ดโบราณจั
ดสร้
างด้
วยไม้
อายุ
สามร้
อยปี
แห่
งอำ
�เภอบาเจาะ
อนุ
สาวรี
ย์
นกกระดาษ ที่
ใจกลางเมื
องนราธิ
วาส
หลุ
มฝั
งศพเจ้
าแม่
ลิ
มกอเหนี
ยว ก็
เป็
นอี
กจุ
ดหนึ
งที
น่
าไปชม
ที
ตรงนั
นนอกจากหลุ
มศพเจ้
าแม่
แล้
ว ยั
งเป็
นที
ตั
งของมั
สยิ
กรื
อเซะ มั
สยิ
ดใหญ่
ที
ไม่
เคยสร้
างเสร็
จ ที
มั
สยิ
ดนี
ก็
เป็
นที
ทราบกั
นว่
มี
ความเชื่
อหลากหลาย คนจี
นก็
มี
นิ
ทานเรื่
องเล่
าของ ลิ
มโต๊
ะเคี
ยม
ที
โดนสาปด้
วยความผิ
ดหวั
งในรั
กทำ
�ให้
มั
สยิ
ดฝี
มื
อของเขาสร้
าง
ไม่
เสร็
จ แต่
ชาวมุ
สลิ
มก็
จะมี
เรื่
องราวของเขาที
เล่
าว่
า เจ้
าเมื
องและ
นายช่
างที
เริ
มสร้
างมั
สยิ
ดนี
ไปเสี
ยชี
วิ
ตในสงครามเสี
ยก่
อนจึ
งไม่
ได้
กลั
บมาสร้
างมั
สยิ
ดนี
ต่
อไป
จากเมื
องปั
ตตานี
ก็
มี
ทางตรงลงไปเมื
องยะลา เป็
นเส้
นทาง
หมายเลข ๔๐๙ แต่
ถ้
าจะยั
งไม่
ไปอยากไปอยากไปชมเมื
อง
นราธิ
วาสก่
อน ก็
ขั
บรถลงใต้
ตามเส้
นทางหมายเลข ๔๒ ต่
อมาจะ
ลงมาถึ
งเมื
องยะหริ
ง ที
นี
มี
การขุ
ดค้
นทางโบราณคดี
มากมายและ
เป็
นที
เชื่
อกั
นว่
า เมื
องเก่
าสมั
ยลั
งกาสุ
กะ และ โกตา มหลิ
ฆั
ย ก็
อยู
ที
เมื
องยะหริ
งนี
เอง และวั
งเก่
าของเจ้
าเมื
องยะหริ
ง ก็
เป็
นเสมื
อน
โบราณสถานแสดงถึ
งความรุ
งเรื
องของอดี
ตเจ้
าผู
ครองนคร ซึ
งใน
ปั
จจุ
บั
นก็
ยั
งนั
บว่
าไม่
ธรรมดามี
สถานะทางสั
งคมค่
อนข้
างดี
จากยะหริ
งก็
ลงมาถึ
งเมื
องสายบุ
รี
ที
นี
เคยเป็
นหนึ
งในเจ็
เมื
องใหญ่
ความจริ
งจากปั
ตตานี
หากไม่
มาทางถนนใหญ่
ก็
มี
ทาง
อี
กสายหนึ
งเลี
ยบริ
มทะเลอ่
าวไทย และชายหาดสวยๆ ของสาม
จั
งหวั
ดใต้
ก็
อยู
ในช่
วงนี
อย่
างหาดตาโละกาโปร์
หาดแฆแฆ และ
หมู
บ้
านผลิ
ตเรื
อกอและอย่
างบ้
านปะเสยะวอ ใครอยากถ่
ายภาพ
เรื
อกอและ ชี
วิ
ตชาวประมงกอและ ก็
ต้
องแวะไปแล่
นรถเลี
ยบ
ริ
มทะเลสายนี
ลงมาตามทางหมายเลข ๔๓ เรื่
อยๆ เส้
นทางก็
จะผ่
านมา
ถึ
งอำ
�เภอชื่
อคุ
นๆ อย่
างอำ
�เภอไม้
แก่
น อำ
�เภอมายอ อำ
�เภอกะพ้
จนถึ
งอำ
�เภอบาเจาะ ก็
เข้
าเขต
จั
งหวั
ดนราธิ
วาส ที
นี
มี
สถานที
น่
าสนใจสองแห่
งคื
อที
น้
�ตกบาโจ
ที
เป็
นแหล่
งท่
องเที
ยวทาง
ธรรมชาติ
ที
สำ
�คั
ญของสามจั
งหวั
ดใต้
แห่
งหนึ
ง และที
น่
าสนใจอี
เช่
นกั
นเป็
นแหล่
งท่
องเที
ยวทางวั
ฒนธรรมก็
คื
อมั
สยิ
ด ๓๐๐ ปี
ซึ
เป็
นมั
สยิ
ดไม้
เก่
าแก่
สวยงาม ชื่
มั
สยิ
ดตะโละมาเนาะ
ทุ
กวั
นนี
มั
สยิ
ดไม้
แห่
งนี
ก็
ยั
งเปิ
ดใช้
งานได้
ตามปรกติ
แล้
วเส้
นทางก็
นำ
�มาถึ
งจั
งหวั
ดนราธิ
วาส ที
ดู
เหมื
อนเป็
เมื
องศู
นย์
ราชการขนาดใหญ่
พอถึ
งที
นี
ผู
คนร้
านรวงก็
จะดู
คึ
กคั
ขึ
นมาอี
กหลั
งจากผ่
านเมื
องเล็
กๆเงี
ยบเหงามาหลายๆ เมื
อง ตรง
ริ
มๆ ของเมื
องนราธิ
วาสแห่
งนี
เป็
นที
ตั
งของความคึ
กคั
กและ
สวยงามสองแห่
งด้
วยกั
น คื
อที
หาดนราทั
ศน์
และโดยเฉพาะที
อ่
าว
มะนาว ที
นี
ด้
านหนึ
งเป็
นหาดทรายชายทะเลที
สวยงาม แต่
สู
งขึ
ไปบนชะง่
อนหน้
าผานั
นคื
อที
ตั
งของพระตำ
�หนั
กทั
กษิ
ณราชนิ
เวศน์
ที
พระบาทสมเด็
จพระเจ้
าอยู
หั
วและสมเด็
จพระบรมราชิ
นี
นาถจะ
เสด็
จแปรพระราชฐานออกมาทรงงานช่
วยเหลื
อราษฎรชาวมุ
สลิ
ในเขตสามจั
งหวั
ดภาคใต้
อยู
เป็
นประจำ
�ทุ
กปี
มิ
ได้
ขาด
การเสด็
จแปรพระราชฐานของสมเด็
จพระเจ้
าอยู
หั
และพระบรมราชิ
นี
นาถ นี
มี
ส่
วนอย่
างสำ
�คั
ญในการทำ
�ให้
เกิ
งานประเพณี
ที
สำ
�คั
ญที
สุ
ดงานหนึ
งของเมื
องนราธิ
วาสก็
คื
องาน
แข่
งขั
นเรื
อกอและหน้
าพระที
นั
งฯ งานประเพณี
นี
อั
นที
จริ
งก็
ไม่
เคยมี
แต่
ด้
วยความที
ชาวเมื
องประสงค์
จะถวายความจงรั
กภั
กดี
ต่
อองค์
สมเด็
จพระเจ้
าอยู
หั
วจึ
งจั
ดให้
มี
การแข่
งขั
นนี
ขึ
น และเมื่
จั
ดงานแล้
วทั
งที
สิ
งใดที
เป็
นของดี
ของเมื
องนราธิ
วาสและที
เป็