Page 52 - july53

Basic HTML Version

๕๐
การแสดงเทิ
ดพระเกี
ยรติ
กั
ลยาณิ
วั
ฒนาคารวาลั
ย ครั้
งที่
การฝึ
กอบรม
สร้
างความตระหนั
กในคุ
ณค่
ามรดกวั
ฒนธรรมจั
บต้
องไม่
ได้
การประกวด
สุ
ดยอดเกมวั
ฒนธรรม
สำ
�นั
กวิ
จั
ยและพั
ฒนา สำ
�นั
กงานคณะกรรมการวั
ฒนธรรมแห่
งชาติ
(สวช.)
จั
ดโครงการฝึ
กอบรมสร้
างความตระหนั
กในคุ
ณค่
ามรดกวั
ฒนธรรมจั
บต้
อง
ไม่
ได้
ครั้
งที่
ขึ้
น โดยมี
ผู้
แทนจากสภาวั
ฒนธรรมในเขตกรุ
งเทพมหานคร ผู้
แทน
เครื
อข่
ายจากภาคตะวั
นออก และภาคกลาง รวม ๑๒ จั
งหวั
ด เข้
าร่
วมอบรม เพื่
สร้
างความรู้
ความเข้
าใจ พร้
อมกั
นนี้
ยั
งได้
มี
การแลกเปลี่
ยนความคิ
ดเห็
นและศึ
กษา
ดู
งานด้
านวั
ฒนธรรม อาทิ
การแสดงหนั
งใหญ่
ของวั
ดขนอน จั
งหวั
ดราชบุ
รี
และศิ
ลปะ
การต่
อสู้
มวยไทย เป็
นต้
นายสมชาย เสี
ยงหลาย เลขาธิ
การคณะกรรมการวั
ฒนธรรม
แห่
งชาติ
แถลงข่
าวจั
ดการประกวดออกแบบสร้
างสรรค์
เกมวั
ฒนธรรม
ในหั
วข้
“วั
ฒนธรรมเสริ
มสร้
างความสุ
ข”
ประกอบด้
วย มรดกวั
ฒนธรรม
ภู
มิ
ปั
ญญา วิ
ถี
ชี
วิ
ตความเป็
นไทย และวั
นสำ
�คั
ญของชาติ
เพื่
อเปิ
ดพื้
นที่
ลานวั
ฒนธรรมบนโลกอิ
นเตอร์
เน็
ต ส่
งเสริ
มให้
นั
กเรี
ยน นั
กศึ
กษาได้
เรี
ยนรู้
ระบบงานเทคโนโลยี
สารสนเทศและงานศิ
ลปวั
ฒนธรรมไทย เป็
นการ
บู
รณาการเชิ
งสร้
างสรรค์
ในลั
กษณะ “Culture Cyber Zone” โดยมี
นายวิ
รั
ช ศรเลิ
ศล้
�วาณิ
ช จากศู
นย์
เทคโนโลยี
อิ
เล็
กทรอนิ
กส์
และ
คอมพิ
วเตอร์
แห่
งชาติ
นายวั
ฒนะ บุ
ญจั
บ จากสำ
�นั
กวรรณกรรมและ
ประวั
ติ
ศาสตร์
กรมศิ
ลปากร และนายพงศ์
สุ
ข หิ
รั
ญพฤกษ์
จากบริ
ษั
โชว์
ไร้
ขี
ด จำ
�กั
ด ร่
วมในการแถลงข่
าว
ด้
วยความสำ
�นึ
กในพระกรุ
ณาธิ
คุ
ณ ของสมเด็
จพระเจ้
าพี่
นางเธอ เจ้
าฟ้
ากั
ลยาณิ
วั
ฒนา กรมหลวงนราธิ
วาสราชนคริ
นทร์
องค์
อุ
ปถั
มภ์
วงดุ
ริ
ยางค์
เยาวชนไทย สำ
�นั
กงานคณะกรรมการวั
ฒนธรรมแห่
งชาติ
(สวช.) จึ
งได้
จั
ดการแสดงคอนสิ
ร์
“กั
ลยาณิ
วั
ฒนาคารวาลั
ย”
ครั้
งที่
เมื่
อวั
นที่
๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ณ หอประชุ
มใหญ่
ศู
นย์
วั
ฒนธรรมแห่
งประเทศไทย
เพื่
อเป็
นสั
ญลั
กษณ์
แห่
งความกตั
ญญู
ถวายแด่
สมเด็
จพระเจ้
าพี่
นางเธอ เจ้
าฟ้
ากั
ลยาณิ
วั
ฒนา กรมหลวงนราธิ
วาสราชนคริ
นทร์
และเพื่
อสื
บสานพระปณิ
ธานต่
อการเผยแพร่
ดนตรี
คลาสสิ
กที่
ปรากฏอยู่
ตลอดพระชนม์
ชี