Page 51 - july53

Basic HTML Version

หลั
งจากที่
ได้
รั
บการโปรดเกล้
าฯ ให้
ดำ
�รงตำ
�แหน่
รั
ฐมนตรี
ว่
าการกระทรวงวั
ฒนธรรมคนใหม่
เมื่
อวั
นที่
๑๐
มิ
ถุ
นายน ๒๕๕๓ นายนิ
พิ
ฏฐ์
อิ
นทรสมบั
ติ
ได้
เดิ
นทางเข้
มาทำ
�งานที่
กระทรวงวั
ฒนธรรมเป็
นวั
นแรก และได้
รั
บฟั
การสรุ
ปภารกิ
จหน้
าที่
ของหน่
วยงานต่
างๆ ภายใต้
กระทรวง
วั
ฒนธรรม และสรุ
ปผลการดำ
�เนิ
นงานตามยุ
ทธศาสตร์
ของ
กระทรวงวั
ฒนธรรมจากผู้
บริ
หารระดั
บสู
งแล้
ว จากนั้
นท่
านได้
มอบนโยบายการดำ
�เนิ
นงานด้
านวั
ฒนธรรมให้
แก่
ข้
าราชการ
พนั
กงานราชการ ลู
กจ้
างกระทรวงวั
ฒนธรรม ว่
า “นโยบาย
เร่
งด่
วนที่
จะต้
องดำ
�เนิ
นการ คื
อ การนำ
�มิ
ติ
ทางวั
ฒนธรรม
มาปรั
บใช้
ให้
สอดคล้
องกั
บแผนปรองดองแห่
งชาติ
ของท่
าน
นายกรั
ฐมนตรี
โดยเริ
มจากการทำ
�งานเพื่
สถาบั
นพระมหากษั
ตริ
ย์
ซึ่
งเป็
นหนึ่
งในแผนปรองดองแห่
งชาติ
เนื่
องจากสถาบั
พระมหากษั
ตริ
ย์
ถื
อเป็
นสถาบั
นหลั
กของชาติ
ตั้
งแต่
วั
นนี้
เป็
นต้
นไป
ตนขอให้
ชาวกระทรวงวั
ฒนธรรมถอดหั
วใจทำ
�งานเพื่
อถวาย
แด่
พระบาทสมเด็
จพระเจ้
าอยู่
หั
ว พร้
อมกั
บเทิ
ดทู
นและปกป้
อง
สถาบั
นพระมหากษั
ตริ
ย์
โดยกระทรวงวั
ฒนธรรมจะต้
องดำ
�เนิ
กิ
จกรรมทุ
กอย่
างที่
สร้
างจิ
ตสำ
�นึ
กในการรั
ก ปกป้
องและเทิ
ดทู
สถาบั
นพระมหากษั
ตริ
ย์
ให้
เกิ
ดขึ้
นในสั
งคมไทยอย่
างต่
อเนื่
อง
เรื่
องต่
อมาที่
จะต้
องทำ
�อย่
างเร่
งด่
วน คื
การปฏิ
รู
ปประเทศไทย
โดยใช้
มิ
ติ
ทางวั
ฒนธรรม ซึ่
งที่
ผ่
านมากระทรวงวั
ฒนธรรมมี
การ
ดำ
�เนิ
นนโยบายเรื่
องวั
ฒนธรรมประชาธิ
ปไตยอยู่
แล้
ว ตนก็
จะ
สานต่
อนโยบายดั
งกล่
าวมาเป็
นแนวทางในการปฏิ
รู
ปประเทศ
โดยจะสร้
างความรู้
ความเข้
าใจคำ
�ว่
าประชาธิ
ปไตยที่
แท้
จริ
งมี
ความหมายอย่
างไร มาตรฐานของวั
ฒนธรรมประชาธิ
ปไตยที่
ถู
กต้
องเป็
นเช่
นไรให้
ประชาชนได้
ทราบ ซึ่
งประชาชนส่
วนใหญ่
ยั
งเข้
าใจว่
าการเรี
ยกร้
องประชาธิ
ปไตย คื
อ การออกมาชุ
มนุ
ประท้
วง แต่
จริ
งๆ แล้
วการแสดงออกทางประชาธิ
ปไตยมี
หลาย
รู
ปแบบ หากเราเน้
นย้
�เรื่
องวั
ฒนธรรมประชาธิ
ปไตยอย่
างต่
อเนื่
อง
ประชาชนจะเข้
าใจความหมายที่
แท้
จริ
ง ไม่
เรี
ยกร้
องในทาง
ที่
ไม่
ถู
กต้
อง เชื่
อว่
าจะสามารถลดความขั
ดแย้
งระหว่
างคนเสื้
ทุ
กสี
ได้
พร้
อมทั้
งจะจั
ดทำ
�ตั
วชี้
วั
ดทั้
งระดั
บอำ
�เภอ ตำ
�บล ในทุ
ภู
มิ
ภาคว่
าประชาชนมี
ความเข้
าใจเรื่
องวั
ฒนธรรมประชาธิ
ปไตย
อย่
างไรด้
วย นอกจากนโยบายเร่
งด่
วนที่
กล่
าวมาแล้
ว ท่
าน
รั
ฐมนตรี
ว่
าการกระทรวงวั
ฒนธรรมคนใหม่
ยั
งได้
ให้
นโยบายถึ
การขั
บเคลื่
อนงานวั
ฒนธรรมให้
บรรลุ
ผลสำ
�เร็
จได้
นั้
น ต้
องเริ่
จากชาวกระทรวงวั
ฒนธรรมก่
อน คื
อ ชาวกระทรวงวั
ฒนธรรม
จะต้
องมี
ความภาคภู
มิ
ใจในศั
กดิ์
ศรี
ของวั
ฒนธรรมไทยให้
เกิ
ดขึ้
ในหั
วใจของตนเองก่
อน เนื่
องจากวั
ฒนธรรมถื
อเป็
นต้
นทุ
นของ
ชาติ
ไม่
มี
สั
งคมไหนจะก้
าวหน้
าได้
ถ้
าไม่
มี
วั
ฒนธรรม ดั
งนั้
นเรา
จึ
งต้
องมี
ความภาคภู
มิ
ใจในวั
ฒนธรรมของเรา นอกจากนี้
จะต้
อง
ปรั
บภาพลั
กษณ์
ขององค์
กรใหม่
ให้
เป็
นกระทรวงวั
ฒนธรรมรู
โฉมใหม่
ให้
มี
ความทั
นสมั
ยและทั
นต่
อเหตุ
การณ์
แต่
ทั้
งนี้
ก็
ยั
ดำ
�รงรั
กษาไว้
ซึ่
งความเป็
นไทยด้
วย”
ในนามของข้
าราชการ พนั
กงานราชการ ลู
กจ้
างกระทรวง
วั
ฒนธรรม คณะผู้
จั
ดทำ
�วารสารวั
ฒนธรรมไทยและเครื
อข่
าย
ทางวั
ฒนธรรม ขอแสดงความยิ
นดี
และขอต้
อนรั
บนายนิ
พิ
ฏฐ์
อิ
นทรสมบั
ติ
รั
ฐมนตรี
ว่
าการกระทรวงวั
ฒนธรรมคนใหม่
และ
ขอเป็
นกำ
�ลั
งใจให้
ท่
านขั
บเคลื่
อนงานวั
ฒนธรรมตามนโยบาย
เร่
งด่
วนให้
สามารถบรรลุ
เป้
าหมาย ตามที่
ท่
านได้
คาดหวั
งและ
มุ่
งมั่
นที่
จะให้
“วั
ฒนธรรมเป็
นตั
วเชื่
อมความสั
มพั
นธ์
อั
นดี
สร้
างความปรองดอง ความสมานฉั
นท์
ระหว่
างคนในชาติ
ให้
กลั
บมาอยู่
ร่
วมกั
นได้
อย่
างสั
นติ
สุ
ขแบบยั่
งยื
นต่
อไป”
๔๙