Page 53 - july53

Basic HTML Version

๕๑
ท่
ามกลางแสงแดดจ้
าของบ่
ายวั
นอาทิ
ตย์
ที่
๖ มิ
ถุ
นายน ๒๕๕๓
วั
นนี้
เรามี
นั
ดกั
บศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
ผู้
มี
คุ
ณู
ปการต่
อวงการดนตรี
ไทย
ครู
สุ
ดจิ
ตต์
ดุ
ริ
ยประณี
ต เมื่
อเราก้
าวเดิ
นเข้
าสู่
ซอยวั
ดสั
งเวช เสี
ยงระนาด
ฆ้
อง ขิ
ม ก็
ดั
งแว่
วมา สมกั
บที่
เป็
นชุ
มชนดนตรี
ไทยย่
านบางลำ
�พู
วั
นนี้
บ้
าน
ครู
สุ
ดจิ
ตต์
หรื
อมู
ลนิ
ธิ
ดุ
ริ
ยประณี
ต คราคร่ำ
�ไปด้
วยผู้
คน ทั้
งลู
กศิ
ษย์
มิ
ตรรั
กแฟนเพลงที่
เคารพนั
บถื
อในตั
วครู
และบรรดาศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
ที่
ต่
างมาร่
วมแสดงความยิ
นดี
ในงาน
“เปิ
ดบ้
านศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
ครู
สุ
ดจิ
ตต์
ดุ
ริ
ยประณี
ต ศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
สาขาศิ
ลปะการแสดง (คี
ตศิ
ลป์
)
พุ
ทธศั
กราช ๒๕๓๖
ในวั
นนั้
นเราได้
ยิ
นแต่
เสี
ยงหั
วเราะและรอยยิ้
มของครู
ที่
แม้
จะต้
องต้
อนรั
บแขกเหรื่
อท่
ามกลางอากาศอั
นอบอ้
าวแต่
เราก็
ไม่
เห็
ความเหน็
ดเหนื่
อยจากครู
เลย
โครงการเปิ
ดบ้
านศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
นั้
น อยู่
ภายใต้
การดู
แลของ
สำ
�นั
กงานคณะกรรมการวั
ฒนธรรมแห่
งชาติ
โดยได้
ดำ
�เนิ
นการเปิ
ดบ้
าน
ศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
ไปแล้
ว ๙ แห่
ง สำ
�หรั
บบ้
านศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
ครู
สุ
ดจิ
ตต์
ดุ
ริ
ยประณี
ต นั
บเป็
นบ้
านหลั
งที่
๑๐ บ้
านศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
ถื
อเป็
นสถานที่
สั่
งสมองค์
ความรู้
ภู
มิ
ปั
ญญา
และสถานที่
สร้
างผลงาน
อั
นล้ำ
�ค่
า ซึ่
งเป็
นทุ
นทาง
วั
ฒนธรรมที่
มี
คุ
ณค่
าในเชิ
สร้
างสรรค์
ต่
อสั
งคม สมควร
ที่
จะเผยแพร่
ให้
เป็
นแหล่
ศึ
กษา สร้
างเสริ
มทั
กษะและ
เปิ
ดบ้
านศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
ถิ่
นภู
มิ
ปั
ญญา
ครู
สุ
ดจิ
ตต์
ดุ
ริ
ยประณี
ถ่
ายทอดประสบการณ์
จากศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
รวมทั้
งเป็
นแหล่
งเรี
ยนรู้
และ
สถานที่
ท่
องเที่
ยวทางวั
ฒนธรรมที่
ชาวไทยและชาวต่
างประเทศ ได้
รู้
จั
กอย่
าง
กว้
างขวาง บ้
านครู
สุ
ดจิ
ตต์
ดุ
ริ
ยประณี
ต หรื
อที่
รู้
จั
กกั
นแพร่
หลาย ในนาม
บ้
านดุ
ริ
ยประณี
ตแห่
งนี้
เป็
นแหล่
งประวั
ติ
ศาสตร์
ทางดนตรี
ที่
มี
เรื่
องราวของ
ครู
ดนตรี
ปี่
พาทย์
และนั
กร้
องผู้
มี
ฝี
มื
อระดั
บแนวหน้
ามากมาย ถื
อเป็
นแหล่
ชุ
มชนดนตรี
ไทยที่
ยิ่
งใหญ่
และเก่
าแก่
อี
กแห่
งหนึ่
งของกรุ
งเทพมหานคร
และเป็
นบ้
านดนตรี
ที่
ยั
งคงทำ
�หน้
าที่
ถ่
ายทอดองค์
ความรู้
ด้
านดนตรี
ไทยและ
นาฏศิ
ลป์
ไทย ให้
แก่
เยาวชน และผู้
ที่
สนใจมาอย่
างต่
อเนื่
องจนถึ
งปั
จจุ
บั
ภายในบ้
านของครู
สุ
ดจิ
ตต์
เราจะได้
เห็
นภาพเด็
กๆ จำ
�นวนมากตั้
งอก
ตั้
งใจฝึ
กซ้
อมดนตรี
ไทยจากคุ
ณครู
ที่
ทุ่
มเทความรู้
ให้
กั
บบรรดานั
กเรี
ยน
ตั
วน้
อย โดยมี
ผู้
ปกครองคอยส่
งสายตาให้
กำ
�ลั
งใจอยู่
ไม่
ห่
าง ซึ่
งในอี
กไม่
กี่
นาที
ข้
างหน้
านี้
บทเพลงที่
เด็
กๆ ตั้
งใจฝึ
กซ้
อมจะถู
กบรรเลงเพื่
อต้
อนรั
บแขก
ที่
มาร่
วมในงานวั
นเปิ
ดบ้
านศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
ครู
สุ
ดจิ
ตต์
ดุ
ริ
ยะประณี
ต โดยมี
เรื
ออากาศเอก สุ
ริ
ยะ ศึ
กษากิ
ผู้
ช่
วยรั
ฐมนตรี
ว่
าการกระทรวงวั
ฒนธรรม
เป็
นประธานในพิ
ธี
และ
นางสาวนั
นทิ
ยา สว่
างวุ
ฒิ
ธรรม
รองเลขาธิ
การ
คณะกรรมการวั
ฒนธรรมแห่
งชาติ
เป็
นผู้
กล่
าวรายงาน และเรายั
งได้
มี
โอกาสฟั
งการขั
บขานบทกลอนที่
ประพั
นธ์
ขึ้
นเพื่
องานนี้
โดยเฉพาะจากศิ
ลปิ
แห่
งชาติ
สาขาวรรณศิ
ลป์
๒ท่
านคื
อท่
านอั
งคารกั
ลยาณพงศ์
และอาจารย์
อดุ
จั
นทรศั
กดิ์
อี
กทั้
งยั
งมี
ดร.ศุ
ภชั
ย จั
นทร์
สุ
วรรณ์
ศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
สาขาศิ
ลปะ
การแสดง ออกมาร่
ายรำ
�นาฏศิ
ลป์
อย่
างงดงาม
นั
บจากวั
นนี้
ไปเยาวชนและผู้
มี
ใจรั
กดนตรี
ไทยสามารถเข้
าไปศึ
กษา
ชี
วิ
ตและการทำ
�งานของศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
ครู
สุ
ดจิ
ตต์
ดุ
ริ
ยะประณี
ต ผู้
ซึ่
งมี
ความเชี่
ยวชาญทั้
งทางด้
านการขั
บร้
องและการบรรเลงดนตรี
ไทย เพื่
อนำ
ประสบการณ์
อั
นล้ำ
�ค่
าที่
ครู
สั่
งสมมาทั้
งชี
วิ
ต มาเป็
นต้
นแบบและสร้
างแรง
บั
นดาลใจให้
กั
บตนเอง ให้
สมกั
บที่
ครู
ดนตรี
แห่
งแผ่
นดิ
นยิ
นดี
ถ่
ายทอดให้
ณ บ้
านดุ
ริ
ยประณี
ต แห่
งนี้