Page 50 - july53

Basic HTML Version

๔๘
แวดวงวั
ฒนธรรม
หลั
งจากที่
ฝ่
ายค้
านได้
ยื่
นญั
ตติ
เปิ
ดศึ
กอภิ
ปรายไม่
ไว้
วางใจ
รั
ฐบาลครั้
งที่
ผ่
านมา ผลของการลงคะแนนเสี
ยงทั้
งไว้
วางใจและ
ไม่
ไว้
วางใจรั
ฐบาลหลายคนคงทราบกั
นดี
อยู่
แล้
วว่
า ส่
งผลให้
การเมื
องไทยเกิ
ดความร้
อนแรงขึ้
นมาอี
กครั้
ง ฝ่
ายรั
ฐบาลนำ
�โดย
นายอภิ
สิ
ทธิ์
เวชชาชี
วะ นายกรั
ฐมนตรี
ถึ
งกั
บต้
องมี
การปรั
คณะรั
ฐมนตรี
ขึ้
นในหลายตำ
�แหน่
งด้
วยกั
นเพื่
อรั
กษาเสถี
ยรภาพ
ของรั
ฐบาลเอาไว้
ซึ่
งตำ
�แหน่
งรั
ฐมนตรี
ว่
าการกระทรวงวั
ฒนธรรม
ก็
เป็
นหนึ่
งในหลายตำ
�แหน่
งที่
มี
การปรั
บตั
วเจ้
ากระทรวงใหม่
วารสารวั
ฒนธรรมไทยฉบั
บเดื
อนกรกฎาคมนี้
จึ
งขอแนะนำ
�ท่
าน
รั
ฐมนตรี
ว่
าการกระทรวงวั
ฒนธรรมคนใหม่
ที่
เพิ่
งมาดำ
�รงตำ
�แหน่
สดๆ ร้
อนๆ กั
นเลยที
เดี
ยว
นายนิ
พิ
ฏฐ์
อิ
นทรสมบั
ติ
รั
ฐมนตรี
ว่
าการกระทรวง
วั
ฒนธรรมคนใหม่
ได้
รั
บการโปรดเกล้
าฯ ให้
ดำ
�รงตำ
�แหน่
รั
ฐมนตรี
ว่
าการกระทรวงวั
ฒนธรรมเมื่
อวั
นที่
๖ มิ
ถุ
นายน ๒๕๕๓
ท่
านเกิ
ดเมื่
อวั
นที่
๓๐ เมษายน ๒๕๐๐ ที่
จั
งหวั
ดพั
ทลุ
ง จบการ
ศึ
กษาในระดั
บปริ
ญญาตรี
สาขานิ
ติ
ศาสตร์
จากมหาวิ
ทยาลั
รามคำ
�แหง และระดั
บปริ
ญญาโท รั
ฐศาสตรมหาบั
ณฑิ
ต จาก
มหาวิ
ทยาลั
ยธรรมศาสตร์
และเนติ
บั
ณฑิ
ตไทย ก่
อนที่
จะเข้
าสู่
ถนนสายการเมื
องนั้
น ท่
านประกอบอาชี
พทนายความมาก่
อน
จากนั้
นท่
านได้
เข้
าสู่
วงการเมื
องโดยลงสมั
ครรั
บเลื
อกตั้
สมาชิ
กสภาผู้
แทนราษฎร (ส.ส.) ครั้
งแรกเมื่
อปี
พ.ศ. ๒๕๓๕
และได้
รั
บเลื
อกตั้
งเป็
นสมาชิ
กสภาผู้
แทนราษฎร จั
งหวั
ดพั
ทลุ
มาโดยตลอดทุ
กสมั
ยที่
ลงสมั
ครรั
บเลื
อกตั้
ตำ
�แหน่
งทางการเมื
องสำ
�คั
ญที่
นายนิ
พิ
ฏฐ์
อิ
นทรสมบั
ติ
เคยดำ
�รงตำ
�แหน่
งมาก่
อนนั้
น เริ่
มจากการดำ
�รงตำ
�แหน่
ประธานกรรมาธิ
การตำ
�รวจ สภาผู้
แทนราษฎร จากนั้
นได้
รั
บการ
ดำ
�รงตำ
�แหน่
งเป็
นผู้
ช่
วยเลขานุ
การรั
ฐมนตรี
ว่
าการกระทรวง
ศึ
กษาธิ
การ ก่
อนที่
จะมาดำ
�รงตำ
�แหน่
งเลขานุ
การรั
ฐมนตรี
ประจำ
สำ
�นั
กนายกรั
ฐมนตรี
ในการเลื
อกตั้
งเมื่
อวั
นที่
๒๓ ธั
นวาคม ๒๕๕๐ นายนิ
พิ
ฏฐ์
อิ
นทรสมบั
ติ
ได้
ลงสมั
ครรั
บเลื
อกตั้
ง ซึ่
งได้
คะแนนมาเป็
อั
นดั
บ ๑ ของจั
งหวั
ดพั
ทลุ
ง และเมื่
อเดื
อนกุ
มภาพั
นธ์
๒๕๕๑
พรรคประชาธิ
ปั
ตย์
มี
การจั
ดตั้
งคณะรั
ฐมนตรี
เงา นายนิ
พิ
ฏฐ์
ได้
รั
บเลื
อกจากที่
ประชุ
มพรรค ให้
ทำ
�หน้
าที่
รั
ฐมนตรี
ประจำ
�สำ
�นั
นายกรั
ฐมนตรี
เงา และก่
อนที่
ท่
านจะมาดำ
�รงตำ
�แหน่
งรั
ฐมนตรี
ว่
าการกระทรวงวั
ฒนธรรมคนปั
จจุ
บั
น ท่
านยั
งเป็
นหนึ่
งในที
กฎหมายของพรรคประชาธิ
ปั
ตย์
และดำ
�รงตำ
�แหน่
งกรรมการ
บริ
หารพรรคด้
วย
นายนิ
พิ
ฏฐ์
อิ
นทรสมบั
ติ
รั
ฐมนตรี
ว่
าการกระทรวงวั
ฒนธรรมคนใหม่
ขุ
นเอม....รายงาน