Page 48 - july53

Basic HTML Version

๔๖
ผิ
ดหวั
งในชี
วิ
ตเป็
นอย่
างมาก ในตอนจบนั้
น ชายที่
ยั
งเหลื
ออี
สองคนกำ
�ลั
งขี่
ม้
าออกเดิ
นทางต่
อไปในทะเลทราย ซึ่
งกำ
�ลั
มี
ลมพั
ดทรายปลิ
วฟุ้
งไปทั่
ว จากนั้
นกล้
องก็
หั
นลงมาจั
บภาพ
โคลสอั
พที่
ถุ
งทองคำ
�เก่
าๆใบหนึ่
ง ซึ่
งถู
กลมพั
ดไปติ
ดอยู่
กั
ต้
นสลั
ดได ทองทรายซึ่
งยั
งเหลื
ออยู่
ในถุ
งในนั้
นอี
กเล็
กน้
อย
กำ
�ลั
งไหลออกจากปากถุ
ง ลงมาปนกั
บทรายธรรมดาของ
ทะเลทราย แสดงให้
เห็
นว่
า ทองทรายหรื
อทรายธรรมดาก็
เป็
นทรายอย่
างเดี
ยวกั
นทั้
งนั้
น ไม่
มี
ค่
าแตกต่
างอะไรกั
นเลย
จะต่
างกั
นที่
สี
ของทรายแต่
ละชนิ
ด และความโลภของคน
ที่
มี
อยู่
ในทรายชนิ
ดหนึ่
งมากกว่
าทรายอี
กชนิ
ดหนึ่
งเท่
านั้
ภาพตอนสุ
ดท้
ายนี้
ถ้
าจะเปรี
ยบเที
ยบกั
บภาษาพู
หรื
อภาษาเขี
ยน ก็
เท่
ากั
บเป็
นการสรุ
ปหั
วข้
อธรรมทั้
งปวง ซึ่
ภาพยนตร์
เรื่
องนี้
จะพยายามชี้
ให้
คนดู
ได้
เห็
ภาพยนตร์
บางเรื่
องอาจใช้
วั
ตถุ
อื่
นๆ ที่
ไม่
ใช่
คน เป็
เครื่
องแสดงความหมายหรื
อความคิ
ดให้
ปรากฏแก่
คนดู
เช่
น ภาพยนตร์
เรื่
อง The Grape of Wrath ซึ่
งแสดงชี
วิ
อั
นแร้
นแค้
นของคนกลุ่
มหนึ่
งในช่
วงเศรษฐกิ
จตกต่ำ
�ของ
สหรั
ฐอเมริ
กา
ผู้
กำ
�กั
บการแสดงภาพยนตร์
เรื่
องนี้
พยายามถ่
ายภาพ
ที่
ดิ
นอั
นแห้
งแล้
งนั้
นซ้ำ
�แล้
วซ้ำ
�เล่
าหลายแง่
หลายมุ
ม และใน
เวลาที่
ต่
างๆ กั
น ตลอดจนถ่
ายภาพแผ่
นดิ
นนั้
นในฤดู
กาลต่
างๆ
การแสดงภาพเช่
นนี้
เท่
ากั
บว่
า ผู้
กำ
�กั
บการแสดงได้
ใช้
ผื
นดิ
อั
นแห้
งแล้
งนั้
นมาแสดงบทสำ
�คั
ญในภาพยนตร์
เหมื
อนกั
ตั
วแสดงที่
สำ
�คั
ญคนหนึ่
การถ่
ายภาพแผ่
นดิ
นในเวลาต่
างกั
น และฤดู
กาล
ต่
างกั
นนั้
น ก็
เหมื
อนกั
บการแสดงภาพบุ
คคลในอารมณ์
ต่
างๆ กั
น ภาพเหล่
านี้
แสดงให้
เห็
นถึ
งความทุ
กข์
ยากของ
คนที่
มี
เคราะห์
กรรมต้
องทำ
�มาหากิ
นอยู่
บนพื้
นแผ่
นดิ
นนั้
นได้
มากกว่
าที่
จะไปแสดงถึ
งความทุ
กข์
ยากเหล่
านั้
นโดยอาศั
คนเป็
นผู้
แสดง
ทั้
งหมดที่
กล่
าวมานี้
เป็
นเรื่
องของธาตุ
ที่
หนึ่
ง คื
ภาพที่
แลเห็
นได้
ด้
วยตา อั
นเป็
นภาพที่
มี
ความสำ
�คั
ญในการ
เล่
าเรื่
อง หรื
อในการแสดงความคิ
ดเห็
น ตลอดจนธรรมบาง
ประการได้
แน่
นอน ยิ่
งกว่
าธาตุ
อื่
นใดทั้
งสิ้
น”
อาจารย์
คึ
กฤทธิ์
เขี
ยนเรื่
องราวเหล่
านี้
ไว้
เมื่
อประมาณ
ปี
พ.ศ. ๒๕๐๕ ซึ่
งถู
กนำ
�มาตี
พิ
มพ์
เป็
นหนั
งสื
อครั้
งแรกเมื่
อปี
๒๕๐๘ โดยมี
คำ
�ถามทิ้
งท้
ายฝากไว้
ในบทที่
กล่
าวถึ
งเรื่
องนี้
ว่
“ผู้
เขี
ยนเรื่
องนี้
อยากถามว่
า ในหนั
งไทยแต่
ละเรื่
องที่
ถ่
ายทำ
ออกมาฉายกั
นอยู่
ในเมื
องไทยเรา (ในขณะ) นี้
มี
การใช้
ภาพ