Page 47 - july53

Basic HTML Version

๔๕
สาระน่
ารู้
วั
นนี้
เราจะยั
งคงเรี
ยน-รู้
-เรื่
องหนั
ง ด้
วยการ
ทำ
�ความเข้
าใจใน “ธาตุ
” ต่
างๆ ที่
มาประกอบกั
นเข้
าเป็
หนั
ง ซึ่
งธาตุ
ที่
หนึ่
งนั้
น เราเริ่
มต้
นกั
นด้
วย
“ธาตุ
ที่
เรี
ยกว่
“ภาพที่
แลเห็
นได้
ด้
วยตา”
ข้
อเขี
ยนเหล่
านี้
อาจารย์
ม.ร.ว.คึ
กฤทธิ์
ปราโมช ได้
ค้
นคว้
าเรี
ยบเรี
ยงไว้
ในช่
วงที่
ไปร่
วมเล่
นหนั
งเรื่
อง “อั๊
กลี่
อเมริ
กั
น” กั
บมาร์
ลอน แบรนโด เมื่
อราว ๆ ปี
พ.ศ. ๒๕๐๕
ซึ่
งผมได้
นำ
�มาอ้
างถึ
งไปส่
วนหนึ่
งแล้
ว แต่
ยั
งไม่
จบ วั
นนี้
เรา
จะได้
เรี
ยน-รู้
-กั
นต่
อไป
อาจารย์
คึ
กฤทธิ์
อธิ
บายว่
“ผู้
สร้
างหนั
งอาจจะบอกถึ
งเหตุ
การณ์
ต่
างๆ ที่
เกิ
ดขึ้
โดยใช้
วิ
ธี
แสดงภาพบางอย่
างแต่
เพี
ยงชั่
วครู่
แต่
ภาพที่
แสดง
นั้
น จะต้
องฝั
งลงไปในใจของคนดู
เช่
นภาพล้
อรถที่
กำ
�ลั
งหมุ
นอยู่
บนพื้
นถนนอย่
าง
รวดเร็
ว และมี
ฝุ่
นตลบนั้
น จะทำ
�ให้
ใจคนดู
นึ
กถึ
งความเร็
หรื
อการเดิ
นทางอย่
างรวดเร็
ภาพมี
ดตั
ดกระดาษทิ้
งวางอยู่
บนโต๊
ะ ในขณะที่
ตั
วแสดงตามท้
องเรื่
องกำ
�ลั
งมี
เรื่
องโกรธเคื
องกั
บผู้
ใดผู้
หนึ่
อยู่
นั้
น อาจแสดงให้
คนดู
แลเห็
นความรู้
สึ
กอั
นแท้
จริ
งของ
ตั
วละครนั้
นได้
ว่
า เขาสามารถจะฆ่
าผู้
ที่
เป็
นศั
ตรู
กั
บเขาเสี
ก็
ได้
หรื
อภาพโต๊
ะตั
วหนึ่
ง ซึ่
งมี
เสื้
อคลุ
มและหมวกราคาแพง
กองสุ
มๆ กั
นอยู่
นั้
น ก็
สามารถทำ
�ให้
คนดู
เข้
าใจได้
ว่
า สถานที่
นั้
เป็
นที่
ชุ
มนุ
มของเหล่
าเศรษฐี
ภาพอี
กอย่
างหนึ่
งก็
คื
การแสดงท่
วงที
กิ
ริ
ยาของ
คนหลายคนต่
อวั
ตถุ
อย่
างเดี
ยวกั
น หรื
อต่
อเหตุ
การณ์
ใด
เหตุ
การณ์
หนึ่
งที่
เกิ
ดขึ้
ก็
เป็
นวิ
ธี
ที่
ผู้
สร้
างภาพยนตร์
สามารถ
แสดงนิ
สั
ยใจคอของตั
วละครแต่
ละตั
วให้
ปรากฏแก่
คนดู
อย่
าง
ชั
ดแจ้
งได้
ตั
วอย่
างเช่
น มี
ผู้
ชายสามคน มาพบศพคนนอนตาย
อยู่
พร้
อมกั
ชายคนหนึ่
ง อาจจะมองศพนั้
นอย่
างไม่
สนใจ เหมื
อน
กั
บว่
าศพคนนั้
นเป็
นซากสั
ตว์
ชนิ
ดหนึ่
งที่
ถู
กยิ
งตายเท่
านั้
นเอง
การแสดงท่
าทางเช่
นนี้
สามารถแสดงให้
คนดู
เห็
นว่
าชายคน
นั้
นเป็
นนั
กเลง หรื
อไม่
ก็
เป็
นผู้
ร้
ายที่
เคยฆ่
าคนมาแล้
วมาก
ส่
วนชายคนที่
สอง ยั
งเป็
นหนุ่
ม เมื่
อแลเห็
นศพ
คนนอนตายอยู่
ก็
ถอดหมวกออก และยื
นประสานมื
อก้
มศี
รษะ
เล็
กน้
อยด้
วยความเคารพ ก็
จะทำ
�ให้
คนดู
เข้
าใจได้
ว่
า ชายหนุ่
คนนั้
นเป็
นผู้
มี
นิ
สั
ยใจคอเรี
ยบร้
อยได้
รั
บการอบรมมาแล้
อย่
างดี
และเป็
นผู้
ที่
ยั
งบริ
สุ
ทธิ์
ในชี
วิ
ถึ
งชายคนที่
สาม เป็
นคนสู
งอายุ
เมื่
อเห็
นศพก็
ไม่
พู
ดจา
ว่
ากระไร แต่
เดิ
นเข้
าไปคุ
กเข่
าลงข้
างศพ แล้
วเอามื
อล้
วง
ไปตามกระเป๋
าของผู้
ตาย เพื่
อค้
นหาสิ่
งใดสิ่
งหนึ่
ง ซึ่
งคนดู
ที่
เห็
นท่
วงที
เหล่
านี้
ก็
อาจเข้
าใจได้
ว่
า ชายสู
งอายุ
คนนั้
นเป็
ผู้
ที่
เจนจั
ดต่
อชี
วิ
ต คงผ่
านเหตุ
การณ์
มาแล้
วมาก เมื่
อประสบ
เหตุ
การณ์
ใดที่
ผิ
ดปกติ
เข้
า เขาก็
ย่
อมจะหาหลั
กฐานหรื
อหา
หนทางที่
จะแก้
ไขสถานการณ์
อั
นเป็
นวิ
กฤตนั้
นได้
ทั
นที
อาจารย์
คึ
กฤทธิ์
ระบุ
ว่
า ภาพต่
างๆ ที่
อ้
างถึ
งนี้
มี
อยู่
ใน
ฉากหนึ่
งของหนั
งเรื่
อง The Treasure of Sierra Madre
หนั
งอเมริ
กั
นคลาสสิ
ครุ่
นโบราณเก๋
ากึ
ก ที่
กำ
�กั
บการแสดงโดย
จอห์
น ฮุ
สตั
น ใครที่
สนใจอยากดู
อยากรู้
หรื
ออยากศึ
กษา
เรื่
องหนั
งอย่
างจริ
งจั
ง น่
าจะไปค้
นหามาดู
ได้
ไม่
ยาก เพราะ
ทุ
กวั
นนี้
ขบวนการรี
พริ้
นต์
หนั
งเก่
าๆ ของกลุ่
มคนที่
รั
กหนั
งนั้
ก้
าวหน้
าและทั
นสมั
ยมาก หนั
งโบราณหลายเรื่
อง เขาสามารถ
ขุ
ดหามาฉายดู
กั
นได้
โดยไม่
มี
ปั
ญหาใดๆทั้
งสิ้
น ยกเว้
นเรื่
อง
เดี
ยว คื
อ ปั
ญหาเรื่
องค่
าใช้
จ่
าย หรื
อค่
าลิ
ขสิ
ทธิ์
ซึ่
งเป็
นปั
ญหา
อี
กเรื่
องหนึ่
งในวงการอุ
ตสาหกรรมหนั
ง ซึ่
งห่
างไกลไปจาก
เรื่
องที่
เรากำ
�ลั
งเรี
ยนรู้
กั
นอยู่
นี้
ที่
ถ้
าหากจะพู
ด จะต้
องแยก
พู
ดกั
นเป็
นอี
กเรื่
องหนึ่
งต่
างหากออกไป
อย่
างไรก็
ดี
อาจารย์
คึ
กฤทธิ์
ยั
งมี
คำ
�อธิ
บาย
องค์
ประกอบของหนั
ง ในเรื่
องของ
ภาพที่
แลเห็
นได้
ด้
วยตา
ต่
อไป ด้
วยรายละเอี
ยดดั
งนี้
“หนั
งเรื่
องนี้
เป็
นตั
วอย่
างอั
นดี
ที่
จะแสดงให้
เห็
นว่
ผู้
กำ
�กั
บการแสดงสามารถแสดงออกซึ่
งธรรมบางอย่
างที่
เขา
ต้
องการจะชี้
ให้
คนดู
เห็
น โดยอาศั
ยการแสดงภาพต่
างๆ ที่
มี
ความหมาย ภาพยนตร์
เรื่
องนี้
เป็
นเรื่
องของชายสามคน
ซึ่
งออกแสวงหาทองคำ
�ด้
วยความโลภ การแสวงหาทองคำ
นั้
น ทำ
�ให้
ชายคนหนึ่
งต้
องเสี
ยชี
วิ
ตไป และอี
กสองคนต้
อง
สมบั
ติ
ภู่
กาญจน์
...เรื่
อง