Page 46 - july53

Basic HTML Version

๔๔
แม่
น้ำ
�โขง ทำ
�การบ้
านมาอย่
างดี
ด้
านเจ้
าของพื้
นที่
ผศ.ดนุ
พล
ไชยสิ
นธุ์
มหาวิ
ทยาลั
ยราชภั
ฎเลย เชื่
อมโยงระหว่
างเรื่
องราว
ในพงศาวดารและจดหมายเหตุ
อี
สาน
ครึ่
งวั
นของภาคเช้
าวั
นสุ
ดท้
ายมี
๒ ห้
องย่
อย
ซึ่
งเป็
นประเด็
นเกี่
ยวกั
บวงการการศึ
กษาในห้
องที่
หนึ่
นั้
“ปั
ญหาการศึ
กษาไทยการอ่
านกั
บวาระแห่
งชาติ
ซึ่
ง ดร.สุ
เทพ บุ
ญเติ
ม ผอ.สพท.เลย เขต ๒ แม่
งานหลั
ของงานนี้
และ ยุ
ทธ โตอดิ
เทพย์
นายกสมาคมนั
กกลอนฯ
รวมเป็
นวิ
ทยากร โดยมี
พิ
นิ
จ นิ
ลรั
ตน์
กรรมการสมาคม
นั
กเขี
ยนฯ เป็
นผู้
ดำ
�เนิ
นรายการ อี
กห้
องหนึ่
งเป็
นเรื่
อง
“สั
งคมไทยกั
บบริ
บทความรู้
ทางเลื
อก” ดำ
�เนิ
นรายการ สุ
มาลี
สุ
วรรณกร ประธานสโมสรนั
กเขี
ยนภาคอี
สาน ผู้
ร่
วมเสวนา
ณรงค์
ชิ
นสาร อดี
ต ผอ.สพท.นครพนม เขต ๑ บอกเล่
ถึ
งกิ
จกรรมที่
สร้
างบรรยากาศความรู้
ทางเลื
อกที่
เรี
ยนรู้
ได้
ดี
กว่
าในห้
องเรี
ยน สามารถ จั
นทร์
สู
รย์
สำ
�นั
กงาน
ศิ
ลปวั
ฒนธรรมร่
วมสมั
ย พู
ดถึ
งศิ
ลปะหลายแขนงที่
ถู
กนำ
เสนอผ่
านภาพยนตร์
ขณะที่
โชติ
ช่
วง นาดอน พู
ดถึ
งขงจื้
และภู
มิ
ปั
ญญาตะวั
นออก
ก่
อนที่
คำ
�หมาน คนไค หรื
อ อ.สมพงศ์
พละสู
รย์
ผู้
เขี
ยนนวนิ
ยายเรื่
อง ครู
บ้
านนอก บรรยายในหั
วข้
อ การศึ
กษา
ทางเลื
อกจากครรค์
มารดาถึ
งเชิ
งตะกอน ส่
วนหนึ่
งของ
ปาฐถกถา ครู
นั
กเขี
ยน กล่
าวถึ
งการศึ
กษาไว้
ว่
‘เรื่
องระบบการศึ
กษาของไทยที่
ไม่
พั
ฒนาเพราะ
ไปสนใจแต่
การปรั
บหลั
กสู
ตร ปรั
บโครงสร้
างการบริ
หาร
ตั
วหลั
กสู
ตรคื
อว่
าให้
เรี
ยนวิ
ชาอะไร แล้
วจุ
ดมุ่
งหมายหรื
objective เขี
ยนไว้
หรู
หรา เป็
นคำ
�พู
ดที่
หรู
หรา แต่
จริ
งๆ แล้
ตั
วการศึ
กษาที่
สำ
�คั
ญคื
อ instruction หมายถึ
งการจั
ดการ
เรี
ยนรู้
หรื
อการดำ
�เนิ
นการสอนสำ
�คั
ญยิ่
งกว่
าตั
วหลั
กสู
ตร
ทุ
กวั
นนี้
เรื่
องการสอนแทบจะไม่
พู
ดถึ
งเลย ไปพู
ดถึ
งแต่
เรื่
อง
การบริ
หาร การใช้
งบประมาณแล้
วไปคลุ
มว่
าต้
องใช้
อย่
าง
สุ
จริ
ตเพราะกลั
วการคอรั
ปชั่
นอย่
างนี้
แต่
ไม่
ได้
เน้
นการจั
ดการเรี
ยนรู้
หรื
อการ coaching
ครู
ให้
รู้
จั
กสอน มั
นเหมื
อนกั
บที
มฟุ
ตบอล ถ้
าไม่
มี
โค้
ชมั
นมี
แต่
ผู้
จั
ดการอยู่
เต็
มไปหมด ไม่
สำ
�เร็
จหรอก ไม่
ได้
เรื่
องหรอก
เพราะฉะนั้
นการศึ
กษาจะต้
องเน้
นการจั
ดการเรี
ยนรู้
แล้
การจั
ดการเรี
ยนรู้
เป็
นหน้
าที่
ของ ‘ครู
’ และครู
ควรจะสร้
าง
หลั
กสู
ตรของตนเอง คื
อ กระทรวงสร้
างขึ้
นมา ๘ วิ
ชา แต่
ครู
ควรจะมี
หลั
กสู
ตรย่
อยอย่
างเรื่
องภู
มิ
ศาสตร์
ผมอยากจะให้
โรงเรี
ยนทุ
กแห่
งทำ
�หน้
าที่
ให้
คนรู้
จั
ตนเอง คำ
�ว่
า ‘ตนเอง’ นอกจาก ‘self’ หรื
อตั
วเองแล้
วยั
หมายถึ
งท้
องถิ่
นด้
วย อั
นนี้
เป็
นตนเองเหมื
อนกั
น แต่
เราไป
เน้
นเรื่
อง ‘ชาติ
’ หรื
อ ‘country’ มากกว่
าเรื่
องของ ‘local’
หรื
อ ‘ท้
องถิ่
น’ มากกว่
าตนเอง ถ้
าบอกว่
ามั
นจะไปสร้
างความ
แตกแยกไหม มั
นไม่
มี
หรอก ถ้
าคนรั
กตนไม่
มี
ใครที่
ไหนจะไป
เกลี
ยดคนอื่
นหรอก ถ้
าคนรั
กตนเองรั
กถิ่
นกำ
�เนิ
ดของตนเอง
รู้
จั
กตนเอง รู้
จั
กธาตุ
แท้
ของตนเองว่
าเป็
นคนไม่
เอาไหน เป็
คนมั
กง่
าย เป็
นคนรั
กสนุ
ก เป็
นคนไม่
รั
กงาน เป็
นคนเอาแต่
เล่
น ใครทำ
�อะไรก็
ไม่
เป็
นไรหรอก มั
นใช้
ไม่
ได้
นิ
สั
ยคนไทย
เป็
นอย่
างนี้
จะต้
องรู้
จั
กตนเองได้
แล้
อี
กอย่
างหนึ่
งคื
อทำ
�ธุ
รกิ
จไม่
เป็
น มี
แต่
หาของจาก
ธรรมชาติ
มากิ
น แล้
วเรี
ยกมั
นอย่
างภาคภู
มิ
ใจว่
า ‘หากิ
น’ แต่
ไม่
เคยผลิ
ตเลย เคยหากบหาปลา แต่
ไม่
เคยเลี้
ยงกบเลี้
ยง
ปลาเลย ฉะนั้
นหลั
กสู
ตรที่
ครู
คิ
ดขึ้
นต้
องเหมาะสม ถ้
าอยู่
ลำ
�น้ำ
�ชี
ต้
องเลี้
ยงปลาอะไร ถ้
าอยู่
ลำ
�น้ำ
�มู
ลจะเลี้
ยงปลาเลี้
ยง
กบกั
นอย่
างไร มั
นต้
องมี
หลั
กสู
ตรการเลี้
ยงกบ และตอนนี้
มี
คนเลี้
ยงมดแดงแล้
ว จะเลี้
ยงมดแดงกั
นอย่
างไร และหลาย
คนประสบความสำ
�เร็
จจากการเพาะเห็
ด แต่
ไม่
มี
โรงเรี
ยนไหน
มี
หลั
กสู
ตรการเพาะเห็
ด นอกจากสอนให้
คนทำ
�กิ
นแล้
วต้
อง
ทำ
�ขายด้
วย เวลานี้
ไปเน้
นที่
ปลายทางคื
อโอท็
อป แต่
ไม่
เน้
กระบวนการทำ
�โอท็
อปว่
าจะทำ
�อย่
างไร จั
งหวั
ดที่
ทำ
�ปลาส้
ต้
องมี
หลั
กสู
ตรทำ
�ปลาส้
ม ต้
องมี
หลั
กสู
ตรการทำ
�โอท็
อปขึ้
มา แต่
โรงเรี
ยนไม่
มี
เลย’ 
ก่
อนจะสรุ
ปการสั
มมนาโดย ดร.สุ
เทพ บุ
ญเติ
ผอ.สพท.เลย เขต ๒ และ นายองค์
กร อมรสิ
ริ
นั
นท์
เลขาธิ
การคุ
รุ
สภา กระทรวงศึ
กษาธิ
การ เป็
นประธานในพิ
ธี
ปิ
ดพร้
อมกั
บปั
จฉิ
มกถา
กิ
จกรรมครั้
งนี้
จะเกิ
ดขึ้
นไม่
ได้
หากไม่
ได้
รั
บการ
สนั
บสนุ
นจากองค์
ที่
เกี่
ยวข้
องเบื้
องต้
นรวมไปถึ
งคณะ
วิ
ทยากร, สื่
อมวลชนทุ
กท่
านที่
สละเวลามาแบ่
งปั
นความรู้
โดยเฉพาะ
สำ
�นั
กงานคณะกรรมการวั
ฒนธรรมแห่
งชาติ
กระทรวงวั
ฒนธรรม
ที่
เล็
งเห็
นความสำ
�คั
ญเรื่
องการเผยแพร่
ความรู้
สู่
สาธารณะ โดยเฉพาะความรู้
จากท้
องถิ่
น คณะผู้
จั
ขอขอบคุ
ดร.สุ
เทพ บุ
ญเติ
ผอ.สพท.เลย เขต ๒
ตลอดจนถึ
งเจ้
าหน้
าที่
ที่
เกี่
ยวข้
องในครั้
งนี้
เพื่
อต่
อยอดขยาย
ผลการศึ
กษาสั
งคมอุ
ดมความรู้
โดยสร้
างสรรค์
อย่
างมี
จิ
นตนาการ