Page 45 - july53

Basic HTML Version

๔๓
รศ.ดร.บุ
ญยงค์
เกตุ
เทศ
ได้
พู
ดถึ
งภาพกว้
างของ
แม่
น้ำ
�โขงที่
เชื่
อมโยงวั
ฒนธรรมเครื
อญาติ
ชาติ
พั
นธุ์
วรรณา
ทั้
งในแง่
มนุ
ษยศาสตร์
สั
งคมศาสตร์
และภู
มิ
ศาสตร์
พร้
อม
กั
บการพั
ฒนาสมั
ยใหม่
ที่
ส่
งผลกระทบต่
อระบบวิ
ถี
ชี
วิ
ตชุ
มชน
เป็
นอย่
างมาก วิ
ทยากรอี
กท่
านหนึ่
สว.ประสาร มฤคพิ
ทั
กษ์
ได้
พู
ดถึ
งการสำ
�รวจแม่
น้ำ
�โขงในระยะสองถึ
งสามปี
ที่
ผ่
าน
มาเกี่
ยวกั
บผลกระทบไม่
ว่
าจะเป็
นการสร้
างเขื่
อนในประเทศ
จี
นและปั
ญหาความแห้
งขอดของแม่
น้ำ
�โขงเมื่
อต้
นปี
ที่
ผ่
านมา รวมทั้
งการลง MOU ของรั
ฐบาลฯ
สมั
คร สุ
นทรเวช
เกี
ยวกั
บการสร้
างเขื่
อนในตอนล่
างแม่
น้
�โขงชายแดนไทย-ลาว
บริ
เวณจั
งหวั
ดอุ
บลราชธานี
โดยไม่
มี
การทำ
�ประชาพิ
จารณ์
ด้
าน
ดร.ชวลิ
ต วิ
ทยานนท์
ได้
นำ
�ภาพการเดิ
นทาง
ของปลาบึ
กและพั
นธุ์
ปลาต่
างๆ ในลุ่
มน้ำ
�โขง รวมทั้
งพั
นธุ์
ปลาและสั
ตว์
ที่
ค้
นพบใหม่
ในลุ่
มน้ำ
�แห่
งนี้
ตลอดจนถึ
งวิ
กฤติ
หิ
มาลั
ยซึ่
งส่
งผลต่
อวิ
กฤติ
แม่
น้ำ
�โขงซึ่
งส่
งผลกระทบต่
อแม่
น้ำ
โขงและการสร้
างเขื่
อนในลำ
�น้ำ
�สาขาต่
างๆ จนถึ
งสามเหลี่
ยม
ปากแม่
น้ำ
�โขงที่
เวี
ยดนาม รวมถึ
งการมี
ส่
วนร่
วมของชุ
มชน
ขณะที่
อภิ
นั
นท์
บั
วหภั
กดี
จาก อนุ
สาร อสท. นำ
ภาพแม่
น้ำ
�โขงจากสถานที่
ต่
างๆ เริ่
มจากสามเหลี่
ยมทองคำ
อ.เชี
ยงแสนผ่
าน อ.เชี
ยงของ ก่
อนออกผาได อ.เวี
ยงแก่
จั
งหวั
ดเชี
ยงราย แล้
วทอดตั
วลงตรงโค้
งหั
กศอกที่
อ.เชี
ยงคาน จ.เลย แล้
วโอบดิ
นแผ่
นดิ
นอี
สานแล้
วออกจาก
สยามที่
อำ
�เภอโขงเจี
ยม รวมทั้
งบริ
เวณที่
แม่
น้ำ
�โขงทอดผ่
าน
“วั
นพรุ่
งนี้
พระอาทิ
ตย์
ขึ้
นที่
ผาชนะไดฯ”
ให้
ผู้
เข้
าร่
วม
สั
มมนาได้
ดู
อี
กด้
วย
ในภาคบ่
ายของวั
นแรกและครึ่
งวั
นของภาคเช้
าของ
วั
นสุ
ดท้
ายของการสั
มมนาเป็
นการแบ่
งห้
องย่
อย โดยใน
วั
นแรกจะเป็
นเรื่
องเกี่
ยวข้
องกั
บตำ
�นานประวั
ติ
ศาสตร์
และ
วรรณกรรม โดยวั
นที่
สองเป็
นเรื่
องการศึ
กษา เช่
น ห้
องแรก
ของวั
นแรก
“ศิ
ลปะ เพลง ดนตรี
กวี
มี
อานั
นท์
นาคคง
แห่
งวงกอไผ่
ดำ
�เนิ
นรายการห้
องนี้
วิ
ทยากรทั้
งพู
ดไปร้
องไป
ไม่
ว่
าจะเป็
น พระไม้
หรื
อ ประยู
ร ลาแสง กวี
, ผู้
แต่
งเพลง
ชาวนาอาลั
ย ของ วงคนด่
านเกวี
ยนตามด้
วยกวี
ซี
ไรต์
โชคชั
บั
ณฑิ
ต’, ไฝ สั
นติ
ภาพ มาพร้
อมกั
บเพลงเกี่
ยวกั
บเมื
องเลย
หลายเพลง และ นนท์
พลั
งวรรณ หรื
อเจ้
าของนามปากกา
แวง พลั
งวรรณ ผู้
เขี
ยนบั
นเทิ
งคดี
ชุ
ด ลู
กทุ่
งอี
สาน ได้
ตั้
ประเด็
นที่
น่
าสนใจเกี่
ยวกั
บเพลงลู
กทุ่
งอี
สานโดยเฉพาะเพลง
เกี่
ยวกั
บแม่
น้ำ
�โขงไว้
ว่
‘อั
นที่
จริ
ง “สาวฝั่
งโขง” มิ
ใช่
เพลงแรกที่
บรรยายและ
ใช้
“พล็
อตเพลง” เกี่
ยวกั
บวิ
ถี
ผู้
คนและสายน้ำ
�โขง คำ
�ปั
ผิ
วขำ
� สร้
าง “สาวฝั่
งโขง” เพราะถู
กบั
งคั
บให้
เลี
ยน “เบิ่
งโขง”
ของ เฉลิ
มชั
ย ศรี
ฤๅชา ซึ่
ง “เบิ่
งโขง” เองก็
มิ
ได้
เกิ
ดจาก
สายน้ำ
�โขง หากเกิ
ดจาก “กุ
ดสาวทุ
ม” ริ
มฝั่
งชี
บ้
านธวั
ดิ
นแดง อ.ธวั
ชบุ
รี
จ.ร้
อยเอ็
และเป็
น เฉลิ
มชั
ย ศรี
ฤๅชา ผู้
ค้ำ
�บั
ลลั
งก์
เกี
ยรติ
ยศ
ให้
กั
บ “ราชาเพลงลู
กทุ่
ง” สุ
รพล สมบั
ติ
เจริ
ญ ให้
หาญกล้
ยื
นแลกหมั
ดในลี
ลาเพลงรำ
�วงกั
บ “ราชาเพลงรำ
�วง”
เบญจมิ
นทร์
และเป็
นบุ
คคลที่
โลกลื
ม’
ห้
องที่
สองเป็
เรื่
องราวเกี่
ยวกั
บจั
งหวั
ดเลย
ซึ่
วิ
ทยากรจากท้
องที่
ไม่
ว่
าจะเป็
น สั
มฤทธิ์
สุ
มาภา วั
ฒนธรรม
จั
งหวั
ดหนองคาย ซึ่
งเป็
นคนเมื
องเลย และประพนธ์
พลอยพุ่
ซึ่
งทำ
�งานค้
นคว้
าชื่
อบ้
านนามเมื
องและแหล่
งโบราณสถาน
สำ
�คั
ญของจั
งหวั
ดเลยที่
เชื่
อว่
าแม่
น้ำ
�เซเลยและเมื
อง
ทรายขาวซึ่
งเป็
นที่
ตั้
งของ อ.วั
งสะพุ
ง โดยมี
ทองแถม
นาถจำ
�นง บก.สยามรั
ฐรายวั
น ร่
วมเป็
นวิ
ทยากรและ
ผศ.รำ
�เพย ไชยสิ
นธุ์
เป็
นผู้
ดำ
�เนิ
นรายการ ห้
องที่
สามเป็
เรื่
องของ
“นิ
ทาน ตำ
�นานประวั
ติ
ศาสตร์
สองฝั่
งโขง”
ดำ
�เนิ
นรายการโดย ผศ.ทรงวิ
ทย์
พิ
มพะกรรณ จาก
ม.ขอนแก่
น ซึ่
ง เด่
นชั
ย ไตรยะถา จากนครพนมเรี
ยกเสี
ยงฮา
ได้
จากกำ
�เนิ
ดแม่
น้ำ
�ของโดยเฉพาะ “ยั
กษ์
สะลึ
คึ
” ขณะที่
ชั
ชวาลย์
โคตรสงคราม เชื่
อมโยงระหว่
างสองฝั่
งโขง
โดยเฉพาะ สั
งข์
ศิ
ลป์
ชั
ย หรื
อ สิ
นไซ วรรณคดี
เอกของฝั่
งซ้
าย