Page 44 - july53

Basic HTML Version

๔๒
เครื
อข่
ายวั
ฒนธรรม
เมื่
อวั
นที่
๕- ๖ มิ
ถุ
นายนที่
ผ่
านมา ณ โรงเรี
ยนชุ
มชนวั
งสะพุ
อ.วั
งสะพุ
ง จ.เลย
สำ
�นั
กงานเขตพื้
นที่
การศึ
กษาเลย เขต ๒ สมาคมนั
กกลอน
แห่
งประเทศไทย
ได้
จั
ดสั
มมนาวิ
ชาการ
“ร่
องรอยกาลเวลา : โขงสายนที
แห่
งชี
วิ
ต เครื
อญาติ
ชาติ
พั
นธุ์
วรรณา”
โดยได้
รั
บการสนั
บสนุ
นจาก
สำ
�นั
กงานคณะกรรมการวั
ฒนธรรมแห่
งชาติ
บริ
ษั
ทสถาพรบุ๊
คส์
จำ
�กั
และ
มู
ลนิ
ธิ
อมตะ
และ
นายสมชาย เสี
ยงหลาย
เลขาธิ
การคณะกรรมการ
วั
ฒนธรรมแห่
งชาติ
ได้
ให้
เกี
ยรติ
มาเป็
นประธานกล่
าวเปิ
ดงานสั
มมนา โดยมี
นายธงชั
ย ลื
ออดุ
ลย์
รองผวจ.เลย ได้
กล่
าวต้
อนรั
บคณะวิ
ทยากรและสื่
อมวลชน
นายสมชาย เสี
ยงหลาย
เลขาธิ
การคณะกรรมการวั
ฒนธรรมแห่
งชาติ
ประธานเปิ
ดการสั
มมนาได้
กล่
าวว่
“วั
ตถุ
ประสงค์
ของการสั
มมนาครั้
งนี้
ก็
เพื่
อ 
ให้
ผู้
เข้
าร่
วมสั
มมนาซึ่
งมี
ทั้
งผู้
บริ
หารและครู
 บุ
คลากรทางการศึ
กษา ได้
มา
แลกเปลี่
ยนเรี
ยนรู้
ทำ
�ความเข้
าใจกั
บหลั
กสู
ตรการเรี
ยนการสอน ปฏิ
รู
ปการ
จั
ดการเรี
ยนการสอนให้
สอดคล้
องกั
บบริ
บทของพื้
นที่
 ปฏิ
รู
ปบุ
คลากรทางการ
ศึ
กษาสามารถนำ
�เอาองค์
ความรู้
ท้
องถิ่
นมาจั
ดการเรี
ยนการสอนอย่
างมี
ประสิ
ทธิ
ภาพ โดยให้
สอดแทรกความรู้
ถึ
งวิ
ถี
ชี
วิ
ตของคนในลุ่
มน้ำ
�โขง, ภาษา
วรรณกรรมเป็
นส่
วนประกอบหลั
กในการเรี
ยนรู้
 ความเชื่
อ หลั
กธรรมทาง
ศาสนา, การสร้
างรสนิ
ยม (สุ
นทรี
ยศาสตร์
) เป็
นการสร้
างความรู้
สึ
กที่
ดี
งามและ
สิ
ทธิ
ทางวั
ฒนธรรมให้
เกิ
ดขึ้
นแก่
เยาวชนรุ่
นต่
อไป ซึ่
งเรื่
องนี้
ถื
อว่
าเป็
นสิ่
งสำ
�คั
ของเรื่
องราววั
ฒนธรรมท้
องถิ่
นซึ่
งจะส่
งผลให้
เกิ
ดความคิ
ดและการพั
ฒนาอย่
าง
สร้
างสรรค์
ของชุ
มชนโดยเฉพาะเรื่
องการจั
ดการความรู้
สู่
สาธารณะ”
ในห้
องสั
มมนาใหญ่
ประเด็
นหั
วข้
“แม่
น้ำ
�โขง มรดกโลก สายนที
แห่
งชี
วิ
ตอุ
ษาคเนย์
โดยมี
สุ
ทธิ
รั
กษ์
อุ
ฒมนตรี
ดำ
�เนิ
นรายการ วิ
ทยากร
ซึ่
งล้
วนทำ
�งานเกี่
ยวข้
องกั
บแม่
น้ำ
�โขงไม่
ว่
าจะเป็
รศ.ดร.บุ
ญยงค์
เกตุ
เทศ
นั
กวิ
ชาการอิ
สระ
สว.ประสาร มฤคพิ
ทั
กษ์
, ดร.ชวลิ
ต วิ
ทยานนท์
ผู้
เชี่
ยวชาญ
เรื่
องพั
นธุ์
ปลาน้ำ
�จื
ด และ
อภิ
นั
นท์
บั
วหภั
กดี
บก.ภาพ อนุ
สาร อสท.ททท.
ชิ
นวั
ฒน์
ตั้
งสุ
ทธิ
จิ
ต…เรื่
อง