Page 43 - july53

Basic HTML Version

๔๑
ของเครื
อญาติ
การเคารพนั
บถื
อผู้
มี
ภู
มิ
รู้
และภู
มิ
ธรรม และ
การรู้
จั
กตอบแทนบุ
ญคุ
ณบนพื้
นฐานของสภาพเศรษฐกิ
จที่
พอเพี
ยง ไม่
มุ่
งเน้
นเรี
ยกร้
องค่
ารั
กษาแต่
อย่
างใด
วิ
ธี
การ
รั
กษาโรคของหมอพื้
นบ้
าน
จะมุ่
งเน้
นการรั
กษาโดยอาศั
ทั้
งพิ
ธี
กรรม (จิ
ตบำ
�บั
ด) เช่
น การเรี
ยกขวั
ญ (เมื่
อมี
การ
เจ็
บป่
วยหรื
อประสบเคราะห์
กรรมที่
ไม่
ดี
ในชี
วิ
ต จึ
งต้
องสู่
ขวั
หรื
อเรี
ยกขวั
ญให้
มาอยู่
กั
บเนื้
อกั
บตั
ว) กายบำ
�บั
ด สมุ
นไพร
บำ
�บั
ด และการประพฤติ
ปฏิ
บั
ติ
ตามสิ่
งแวดล้
อมและสิ่
งเหนื
ธรรมชาติ
ในการรั
กษาแต่
ละครั้
งมั
กจะควบคู่
กั
น การวิ
นิ
จฉั
โรค หมอพื้
นบ้
านจะวิ
นิ
จฉั
ยโรคโดยดู
จากอาการ การสอบถาม
จากผู้
ป่
วย ซึ่
งเป็
นกระบวนการใช้
ความคิ
ดในการไตร่
ตรอง
วิ
นิ
จฉั
ยโรคและคิ
ดวิ
ธี
การรั
กษาพยาบาล การรั
กษาโรคของ
ชาวบ้
านและแนวโน้
มในอนาคต ประชาชนของชุ
มชนมี
ความเชื่
อมั่
นและนิ
ยมที่
จะใช้
บริ
การหมอพื้
นบ้
านในการรั
กษา
โรค และในอนาคตยั
งมี
แนวโน้
มที่
ชาวบ้
านจะใช้
บริ
การอยู่
ใน
เกณฑ์
มากขึ้
กระบวนการปลุ
กจิ
ตสำ
�นึ
กและสร้
างความ
ตระหนั
กให้
ชุ
มชนมี
ความรู้
และหั
นมาใช้
บริ
การแพทย์
ใน
การดู
แลรั
กษาตนเองในเบื้
องต้
พบว่
า ได้
มี
การจั
ดกิ
จกรรม
ส่
งเสริ
มให้
ปลู
กสมุ
นไพรในบ้
าน สอนเด็
กให้
รู้
คุ
ณค่
าสมุ
นไพร
มี
การจั
ดระเบี
ยบวิ
ธี
การรั
กษาเป็
นหมวดหมู่
ให้
ชั
ดเจน หาก
มี
การเจ็
บป่
วยก็
จะแนะนำ
�ให้
ไปหาหมอเมื
อง เป็
นต้
น ส่
วน
แนวทางการให้
ชุ
มชนหั
นมาใช้
บริ
การแพทย์
พื้
นบ้
านในการ
ดู
แลรั
กษาตนเองในเบื้
องต้
น ก็
จะมี
การนำ
�สมุ
นไพรมาไว้
ใน
สถานี
อนามั
ย และให้
คำ
�แนะนำ
�การใช้
ยาสมุ
นไพร ตลอดจน
ให้
ความรู้
ของผลข้
างเคี
ยงของการกิ
นยาแผนปั
จจุ
บั
น และ
การประชาสั
มพั
นธ์
เกี่
ยวกั
บสถานที่
และวิ
ธี
การรั
กษาแพทย์
พื้
นบ้
าน
กระบวนการฟื้
นฟู
และสื
บทอดโดยให้
เยาวชน
มี
ส่
วนร่
วมในการอนุ
รั
กษ์
แพทย์
พื้
นบ้
าน
พบว่
า นั
กเรี
ยน
ให้
ความสนใจและให้
ความร่
วมมื
อเป็
นอย่
างดี
แสดงให้
เห็
ว่
าการดำ
�เนิ
นงานถ่
ายทอดองค์
ความรู้
เหล่
านี้
ให้
กั
บนั
กเรี
ยน
สามารถกระทำ
�ได้
โดยนั
กเรี
ยนมี
ความพร้
อมที่
จะรั
บการ
ถ่
ายทอด นอกจากนี้
ชุ
มชนยั
งต้
องการส่
งเสริ
มให้
นั
กเรี
ยน
ได้
รั
บการถ่
ายทอดองค์
ความรู้
โดยเสนอแนะให้
มี
การจั
กิ
จกรรมถ่
ายทอดองค์
ความรู้
โดยการให้
นั
กเรี
ยนได้
ศึ
กษา
ภาษาล้
านนา (เพราะโดยส่
วนใหญ่
ตำ
�รายาจะเป็
นภาษาล้
านนา)
และให้
บวชเรี
ยนเพื่
อทำ
�พิ
ธี
กรรมบางประการได้
กลไกให้
คนในชุ
มชนหั
นมาใช้
บริ
การแพทย์
พื้
นบ้
านในการรั
กษาโรคเบื้
องต้
พบว่
า ควรให้
มี
การ
ถ่
ายทอดความรู้
ให้
แก่
เยาวชน ด้
านหมอเมื
องควรเขี
ยนตำ
�รา
รวบรวมให้
กั
บสถานี
อนามั
ย และทุ
กคนในชุ
มชนต้
องช่
วยกั
ประชาสั
มพั
นธ์
การอนุ
รั
กษ์
สมุ
นไพรหายาก และรณรงค์
ให้
ปลู
กพื
ชสมุ
นไพรเพิ่
มมากขึ้
น เป็
นต้
ดั
งนั้
น งานวิ
จั
ยเรื่
องการอนุ
รั
กษ์
และฟื้
นฟู
ภู
มิ
ปั
ญญา
แพทย์
พื้
นบ้
านเพื่
อการดู
แลสุ
ขภาพ ตำ
�บลห้
วยแก้
ว อำ
�เภอ
ภู
กามยาว จั
งหวั
ดพะเยา จึ
งมุ่
งหวั
งเป็
นอย่
างยิ่
งว่
า จะสามารถ
สร้
างองค์
ความรู้
ที่
เป็
นตำ
�รายาเกี่
ยวกั
บการแพทย์
พื้
นบ้
านทั้
ภาคทฤษฎี
และภาคปฏิ
บั
ติ
เพื่
อให้
ประชาชนหั
นมาสนใจ
การรั
กษาแพทย์
พื้
นบ้
านกั
นในเบื้
องต้
น และเพื่
อเป็
นการลด
ค่
าใช้
จ่
ายในการรั
กษาโรคในครั
วเรื
อน ตลอดจนให้
เยาวชน
ได้
ตระหนั
กและให้
ความสนใจในการแพทย์
พื้
นบ้
าน เพื่
อให้
มี
การสื
บทอดองค์
ความรู้
ในด้
านนี้
ต่
อไปในอนาคต
ข้
อมู
ลจาก : งานวิ
จั
ยเรื่
องการอนุ
รั
กษ์
และฟื้
นฟู
ภู
มิ
ปั
ญญา
แพทย์
พื้
นบ้
านเพื่
อการดู
แลสุ
ขภาพ ตำ
�บล
ห้
วยแก้
ว อำ
�เภอภู
กามยาว จั
งหวั
ดพะเยา
ของสำ
�นั
กงานวั
ฒนธรรมจั
งหวั
ดพะเยา งาน
วิ
จั
ยนี้
ได้
รั
บทุ
นอุ
ดหนุ
นการวิ
จั
ยจากสำ
�นั
กงาน
คณะกรรมการวั
ฒนธรรมแห่
งชาติ
กระทรวง
วั
ฒนธรรม