Page 41 - july53

Basic HTML Version

๓๙
วั
ฒนธรรม
ในมิ
ติ
ต่
างๆ ไม่
ว่
าจะเป็
นประวั
ติ
ศาสตร์
สั
งคม
ประเพณี
ลั
ทธิ
ความเชื่
อ ขึ้
นอยู่
ว่
าใครสามารถช่
วงชิ
งมี
อำ
�นาจ
ในเชิ
งโครงสร้
างได้
มากกว่
ากั
น ดั
งนั้
นความสู
งต่ำ
�ดำ
�ขาว
ความเป็
นต่
อและความเป็
นลู
กไล่
ล้
วนแล้
วแต่
เป็
นผลิ
ตผล
มาจากกรอบแนวคิ
ดในเชิ
งโครงสร้
างทางวั
ฒนธรรมที่
ส่
อิ
ทธิ
พลต่
ทั
ศนคติ
หรื
อรสนิ
ยม
ที่
ถู
กใช้
เป็
คติ
หรื
ออคติ
ที่
จะบอกหรื
อประเมิ
นว่
าศิ
ลปะของใครเหนื
อกว่
าใคร
ไม่
ใช่
อยู่
ที่
รู
ปแบบสั
จจะอั
นจริ
งแท้
ที่
ปรากฏอยู่
ในตั
วงานช่
าง
เหล่
านั้
นไม่
โดยศิ
ลปะงานช่
างและสิ่
งที่
เรี
ยกว่
าภู
มิ
ปั
ญญา
ชาวบ้
านจะมี
เอกลั
กษณ์
อยู่
ที่
เน้
นการ
“พึ่
งพาตนเอง และ
อ่
อนน้
อมต่
อธรรมชาติ
(บางส่
วนมี
สาเหตุ
มาจากถู
กบี
บคั้
ด้
วยสภาพแวดล้
อมเป็
นตั
วแปรสำ
�คั
ญ) ในขณะที่
วั
ฒนธรรม
หลวงหรื
อสั
งคมเมื
องมี
ข้
อจำ
�กั
ดในด้
านวั
ตถุ
ดิ
บโดยเฉพาะ
ทางธรรมชาติ
อี
กทั้
งมุ่
งสนองตอบต่
อความต้
องการที่
เกิ
เลยความจำ
�เป็
นพื้
นฐานอย่
างไม่
มี
ขี
ดจำ
�กั
ด ขึ้
นอยู่
กั
บกำ
�ลั
งซื้
ตามเป้
าหมายของชี
วิ
ตของการอยากมี
อยากเป็
นตามคอก
กิ
เลสของแต่
ละคน จนสุ
ดท้
ายต้
องเบี
ยดเบี
ยนคนอื่
น รวม
ถึ
งการแย่
งชิ
งทรั
พยากรของคนอื่
นๆ ผ่
านระบบโครงสร้
าง
ทางสั
งคมแบบศั
กดิ
นาทั้
งในระดั
บตั
วบุ
คคลและระดั
องค์
กรไม่
ว่
าจะเป็
นรั
ฐหรื
อเอกชนก็
ตามแต่
โดยที่
ชาวบ้
าน
ต้
องเป็
นลู
กไล่
หรื
อผู้
ที่
ต้
องเสี
ยสละอยู่
เสมอ
จนเกิ
ดเป็
ความขั
ดแย้
งทางสั
งคมวั
ฒนธรรมอย่
างที่
เห็
นและเป็
นอยู่
อย่
างในปั
จจุ
บั
น เพี
ยงเพราะทั้
งหมดลื
มปรั
ชญาคำ
�สอน
อั
นเป็
นสั
จธรรมจริ
งแท้
ที่
ว่
า “ตนเป็
นที่
พึ่
งแห่
งตน”
ที่
สอดคล้
องกั
บ ความพอเพี
ยง ที่
เพี
ยงพอต่
อความง่
าย
งามตามวิ
ถี
ของตน
ดั
งนั้
นเรื่
องภู
มิ
ปั
ญญางานช่
างจึ
งมิ
ใช่
มี
เพี
ยงแค่
งานหั
ตถกรรมของชาวไร่
ชาวนาเท่
านั้
นซึ่
งนั่
เป็
นเพี
ยงส่
วนหนึ่
ง บนความหลากหลายแห่
งภู
มิ
รู้
ที่
จะเอา
ตั
วรอดที่
มี
อี
กมากมาย หากเปิ
ดใจกว้
างจะพบว่
า ศิ
ลปะและ
ภู
มิ
ปั
ญญา เป็
นสิ่
งที่
อยู่
ใกล้
ตั
วเราบนความเป็
นปั
จจุ
บั
นหรื
ความร่
วมสมั
ยในทุ
กมิ
ติ
ทั้
งชาวบ้
าน และชาวเมื
อง
ก่
องข้
าวเหนี
ยวศิ
ลปะพื้
นบ้
าน
อี
สานประยุ
กต์
รู
ปเซี
ยนจำ
�หลั
กบนรากไม้
ไผ่
ศิ
ลปะพื้
นบ้
านเวี
ยดนาม
ครกตำ
�น้ำ
�พริ
กศิ
ลปะพื้
นบ้
านร่
วมสมั
ยในวิ
ถี
คนเมื
อง
โบสถ์
ล้
านขวดศิ
ลปะชาวบ้
านอี
สานร่
วมสมั