Page 40 - july53

Basic HTML Version

๓๘
ความหมายในทางมานุ
ษยวิ
ทยาว่
ศิ
ลปะพื้
นถิ่
ประกอบด้
วย
ศิ
ลปะสองระดั
บคื
“ระดั
บพื้
นเมื
อง”
กั
“ระดั
บพื้
นบ้
าน”
โดยคำ
�ว่
“พื้
นเมื
อง”
หมายถึ
ง ศิ
ลปะที่
มี
รู
ปแบบแพร่
หลาย
อย่
างกว้
างๆ จนเป็
นลั
กษณะที่
เป็
นเอกลั
กษณ์
ของหลายๆ
ท้
องถิ่
น จะเห็
นได้
ชั
ดเจนว่
า การปรั
บเปลี่
ยนสถานภาพจาก
ศิ
ลปะพื้
นบ้
านมาเป็
นศิ
ลปะพื้
นเมื
องต้
องสอดรั
บกั
บการผลิ
แบบมวลรวม (Mass Production) และการได้
รั
บอิ
ทธิ
พล
จากประเพณี
หลวง สำ
�หรั
บคำ
�ว่
า “พื้
นบ้
าน” หมายถึ
ง ศิ
ลปะ
อื่
นที่
มี
รู
ปแบบอั
นเป็
นเอกลั
กษณ์
เฉพาะกลุ่
มในวงแคบกว่
ศิ
ลปะแบบพื้
นเมื
อง จะอาศั
ยแรงงานวั
สดุ
ที่
มี
อยู่
ในท้
องถิ่
เป็
นหลั
ก อี
กทั้
งฝี
มื
อช่
างก็
เป็
นคนท้
องถิ่
น หรื
อที่
เรี
ยกว่
า ช่
าง
ราษฎร์
ก็
คื
อชาวบ้
านนั้
นเอง ซึ่
งอาจจะได้
รั
บอิ
ทธิ
พลรู
ปแบบ
จากประเพณี
หลวงบ้
าง แต่
ช่
างได้
รั
งสรรค์
เป็
นผลงานที่
เป็
เอกลั
กษณ์
ของท้
องถิ่
นนั้
นๆ ซึ่
งอาจเรี
ยกได้
ว่
าเป็
นศิ
ลปะ
พื้
นบ้
านบริ
สุ
ทธิ์
ประกอบด้
วยตั
วแปรต่
างๆ ดั
งต่
อไปนี้
๑. ทรั
พยากรทางด้
านวั
ตถุ
ดิ
บหรื
อวั
สดุ
และ
เทคโนโลยี
ที่
มี
อยู่
ในท้
องถิ่
๒. สภาพภู
มิ
อากาศ ภู
มิ
ประเทศ การขนส่
งและ
การคมนาคม
๓. ลั
กษณะคติ
ความเชื่
อและวิ
ถี
การดำ
�เนิ
นชี
วิ
แต่
ละกลุ่
มชาติ
พั
นธุ์
๔. สถานภาพทางเศรษฐกิ
จและระบบโครงสร้
าง
ทางสั
งคม
๕. ปั
จจั
ยทางด้
านประวั
ติ
ศาสตร์
และอิ
ทธิ
พล
ทางการเมื
องการปกครอง ทั้
งจากภายในและภายนอก
ลวดลายจำ
�หลั
กศิ
ลปะพื้
นบ้
านอี
สาน
ทวารบาลรู
ปสิ
งโตศิ
ลปะพื้
นบ้
าน
สกุ
ลช่
างเวี
ยดนามในอี
สาน
ลั
กษณะร่
วมที่
เป็
นเอกลั
กษณ์
สำ
�คั
ญในศิ
ลปงานช่
าง
ท้
องถิ่
นโดยเฉพาะในกลุ่
มสกุ
ลช่
างชาวบ้
านจะแสดงออกถึ
ความเรี
ยบง่
ายพอเหมาะพอดี
อี
กทั้
งความหลากหลายทาง
ด้
านรู
ปแบบของความคิ
ดสร้
างสรรค์
ที่
เป็
นอิ
สระและความ
สมถะพอเพี
ยงอ่
อนน้
อมถ่
อมตนต่
อบริ
บททางสั
งคมและ
สิ่
งแวดล้
อม โดยมี
ลั
กษณะทางกายภาพที่
แลดู
ขาดๆ เกิ
นๆ
ในทางวิ
ชาการจั
ดอยู่
ในประเภท ศิ
ลปะขั้
นพื้
นฐาน (Primitive
Art) และผลงานศิ
ลปะชาวบ้
าน (Folk Art) ที่
สื่
อให้
เห็
นถึ
ความงามที่
แลดู
ดิ
บหยาบ บางครั้
งอาจดู
ทะลึ่
งหยาบโลน
ลามกแต่
มี
ความหมายต่
อมิ
ติ
ทางสั
งคมและความเชื่
อของ
ท้
องถิ่
น อย่
างแนบแน่
น ซึ่
งในสายตาคนนอกอาจมองเป็
เรื่
องที่
ไม่
เหมาะสม นอกจากนี้
ยั
งแสดงออกถึ
งความบริ
สุ
ทธิ์
ตรงไปตรงมาโดยเน้
นในเรื่
องของประโยชน์
ใช้
สอยเป็
นหลั
ไม่
เน้
นการประดั
บประดา ตกแต่
ง และเป็
นที่
น่
าสั
งเกตว่
ในวิ
ถี
ชาวบ้
านหรื
อสั
งคมชายขอบอั
นแร้
นแค้
น อย่
างสั
งคม
ชนเผ่
ากำ
�มุ
หรื
อขมุ
กลั
บสร้
างสรรค์
ผลงานหั
ตถกรรมจั
กสาน
อั
นละเอี
ยดปราณี
ตเที
ยบสู้
ได้
กั
บงานสายราชสำ
�นั
กอย่
าง
น่
าประหลาด นั้
นอาจเป็
นเพราะในวิ
ถี
สั
งคมแบบชนเผ่
ามี
การ
เคลื่
อนตั
วทางวั
ฒนธรรมน้
อยกว่
าสั
งคมเมื
องที่
มี
การติ
ดต่
กั
บวั
ฒนธรรมภายนอก อี
กทั้
งผลิ
ตภั
ณฑ์
ดั
งกล่
าวคื
อยั
งถู
ใช้
อยู่
เป็
นส่
วนหนึ่
งในการดำ
�รงชี
วิ
ตของพวกเขาเช่
นเดี
ยวกั
ก่
องข้
าวและกระติ
บข้
าวเหนี
ยวของกลุ่
มชนในสายวั
ฒนธรรม
ไทยลาวที่
ยั
งสื
บทอดมาจนถึ
งปั
จจุ
บั
นเพราะยั
งเป็
นผลิ
ตภั
ณฑ์
ที่
อยู่
ในวิ
ถี
นั้
นเอง
ดั
งนั้
นการประ เมิ
นหรื
ออธิ
บายถึ
งคุ
ณค่
าด้
าน
สุ
นทรี
ยภาพด้
านความงามในเชิ
งศิ
ลปะและมิ
ติ
ความหมาย
ทางสั
งคมวั
ฒนธรรมในเรื่
องของภู
มิ
ปั
ญญาสร้
างสรรค์
ของ
งานช่
างจากชาวบ้
านหรื
อในวั
ฒนธรรมหลวงก็
จะพบว่
วั
ฒนธรรมทั้
ง ๒ ขั้
วไม่
ได้
อยู่
อย่
างโดดเดี่
ยวแยกออกจากกั
หากแต่
มี
การเชื่
อมโยงผสมผสานแลกเปลี่
ยนกั
นอย่
างหลวมๆ
ทั้
งเป็
นทางการและไม่
เป็
นทางการ อี
กทั้
งยั
งสั
มพั
นธ์
เชื่
อมโยง
กั
บวั
ฒนธรรมอื่
นๆ ทั้
งจากภายในและภายนอก โดยทั้
งหมด
ล้
วนเป็
นตั
วแปรที่
สำ
�คั
ญต่
อภู
มิ
ปั
ญญาอยู่
ทุ
กแขนงที่
เป็
ปั
จจั
ยพื้
นฐานของผู้
คนในทุ
กหมู่
เหล่
คุ
ณค่
าของศิ
ลปงานช่
างและภู
มิ
ปั
ญญาชาวบ้
าน
มิ
ได้
พิ
จารณาเพี
ยงแค่
ที่
แบบแผนรู
ปทรงและองค์
ประกอบ
ทางลั
กษณะรู
ปสั
ณฐานที่
ปรากฏอยู่
ที่
ตั
วศิ
ลปวั
ตถุ
นั้
นแต่
เพี
ยงอย่
างเดี
ยวไม่
หากแต่
คุ
ณค่
าความงามเหล่
านั้
นล้
วน
มี
ภู
มิ
หลั
งความสั
มพั
นธ์
ที่
แนบแน่
นเชื่
อมโยงกั
บริ
บททาง