Page 39 - july53

Basic HTML Version

๓๗
โดยเฉพาะในยุ
คปั
จจุ
บั
นคำ
�ว่
ช่
าง กั
บศิ
ลปิ
มี
นิ
ยาม
ความหมายที่
ต่
างกั
นโดยเฉพาะเรื่
องของทั
ศนคติ
หรื
อค่
านิ
ยม
ในสั
งคมที่
มองว่
ศิ
ลปิ
คื
อผู้
รั
งสรรค์
ผลงานทางศิ
ลปกรรม
แขนงต่
างๆ ไม่
ว่
าจะเป็
นศิ
ลปประยุ
กต์
หรื
อ ศิ
ลปะบริ
สุ
ทธิ์
ซึ่
มั
กมี
การสร้
างบุ
คลิ
กที่
มี
เอกลั
กษณ์
ไว้
เป็
นจุ
ดขาย มี
ปรั
ชญา
แนวความคิ
ดอั
นล้ำ
�เลิ
ศยากที่
มนุ
ษย์
ปุ
ถุ
ชนเดิ
นถนนจะ
เข้
าใจได้
มี
ราคาค่
าผลงานที่
แพงลิ
บลิ่
ว ส่
วนคำ
�ว่
ช่
าง
ใน
อดี
ตมี
ความหมายถึ
งผู้
ทรงภู
มิ
มี
ความรอบรู้
ในสรรพวิ
ชาที่
หลากหลายแขนงทางศิ
ลปศาสตร์
และเชิ
งช่
าง แต่
ในปั
จจุ
บั
มิ
ติ
ความหมายกลั
บตรงกั
นข้
าม เช่
น ช่
างมี
ความหมายเพี
ยง
แค่
ผู้
ที่
ใช้
ทั
กษะความชำ
�นาญมากกว่
าความคิ
ดสร้
างสรรค์
หรื
อช่
างผู้
ใช้
แรงงานมากกว่
าฝี
มื
อโดยทั้
งหมดได้
สร้
างสรรค์
งานช่
าง ที่
เรี
ยกว่
าศิ
ลปะ ก่
อเกิ
ดเป็
ของใช้
งานช่
างเครื่
อง
มื
อเครื่
องใช้
ต่
างๆ
โดยในบริ
บทของชาวบ้
านจะมี
ความรู้
ความสั
นทั
ดในการนำ
�เอาสิ่
งที่
อยู่
ใกล้
ตั
วตามธรรมชาติ
มา
ประดิ
ษฐ์
ปรุ
งแต่
งและดั
ดแปลง ซึ่
งประดิ
ษฐกรรมเหล่
านี้
ล้
วนแต่
มี
เอกลั
กษณ์
เฉพาะตนแตกต่
างกั
นไปในแต่
ละกลุ่
ชาติ
พั
นธุ์
ทั้
งนี้
แนวทางการสร้
างสรรค์
ดั
งกล่
าว อาจารย์
วรรณี
วิ
บู
ลสวั
สดิ์
แอนเดอสั
ได้
อธิ
บายตามกรอบแนวคิ
ดทางมิ
ติ
สิ
นค้
าสำ
�หรั
บโครงการหนึ่
งหมู่
บ้
านหนึ่
งผลิ
ตภั
ณฑ์
เท่
านั้
ภู
มิ
ปั
ญญาชาวบ้
านก็
เลยกลายเป็
นแค่
เรื่
องการสานกระบุ
ตะกร้
า หรื
อทอผ้
า ทำ
�ไวน์
เป็
นเรื่
องๆ ไป โดยไม่
สั
มพั
นธ์
กั
บการจั
ดการฐานทรั
พยากรและการจั
ดการทางสั
งคม
(นิ
ธิ
เอี
ยวศรี
วงศ์
มติ
ชนสุ
ดสั
ปดาห์
ฉ.๗-๑๓มี
.ค๔๖น.๔๕-๔๖)
ขบวนการสื
บต่
อจากรุ่
นสู่
รุ่
นของภู
มิ
ปั
ญญาที่
อาศั
ยการ
ถ่
ายทอดด้
วยหลั
กการปฏิ
บั
ติ
หรื
อ มุ
ขปาฐะ มากกว่
าหลั
กการ
เชิ
งทฤษฏี
ที่
เป็
นลายลั
กษณ์
อั
กษร ในงานช่
างก็
จะมี
ประจั
กษ์
พยานด้
านวั
ตถุ
เป็
นหลั
กฐานสำ
�คั
ญ ดั
งนั้
นจะเห็
นได้
ว่
าสิ่
งที่
เรี
ยกว่
าภู
มิ
ปั
ญญาชาวบ้
าน ในสั
งคมเก่
ามี
ความสอดคล้
อง
สั
มพั
นธ์
กั
บโครงสร้
างทางสั
งคมประเพณี
ในฐานะวั
ตถุ
ที่
มี
ความหมายทางบริ
บทแห่
งวั
ฒนธรรม โดยทั้
งหมดได้
ผ่
าน
พั
ฒนาการของการปรุ
งปรั
บดั
ดแปลง ตกผลึ
กทั้
งทางความคิ
ความเชื่
อมาสู่
แนวทางการปฎิ
บั
ติ
สื
บต่
อกั
นมา จนเป็
ระเบี
ยบแบบแผนทั้
งนี้
ก็
เพี
ยงเพื่
ออำ
�นวยความสะดวกให้
มนุ
ษย์
ได้
มี
คุ
ณภาพชี
วิ
ตที่
ดี
ขึ้
น จนถึ
งระดั
บหนึ่
งเริ่
มที่
จะเสริ
เติ
มแต่
งให้
มี
ความสวยงามตามบริ
บทแห่
งรสนิ
ยมของยุ
สมั
ยนั้
นๆ หรื
อจะเรี
ยกว่
าร่
วมสมั
ยก็
ได้
ถ้
าในมิ
ติ
แขนงงานช่
าง
หรื
อ ที่
นิ
ยมเรี
ยกกั
นอย่
างในสมั
ยต่
อมาว่
า ศิ
ลปะ โดย
ผู้
รั
งสรรค์
ผลงานเหล่
านี้
ถู
กเรี
ยกว่
าช่
างหรื
อศิ
ลปิ
ศิ
ลปะพื้
นบ้
านตุ๊
กตาไม้
จำ
�หลั
กเฝ้
าสุ
สานเผ่
าจารายในเวี
ยดนาม
ฮู
ปแต้
มศิ
ลปะชาวบ้
านอี
สาน