Page 36 - july53

Basic HTML Version

๓๔
แสดง ๑ รอบ แต่
ว่
าพอของเราแสดง มี
คนอยากจะดู
เยอะ
ขอร้
องให้
เราเล่
นต่
ออี
กรอบ แล้
วก็
มี
ผู้
ชมมาเขี
ยนไว้
เป็
นภาษา
เยอรมั
น พร้
อมกั
บรู
ปที่
เขาถ่
ายขณะผมแสดงเกี้
ยวนาง แปล
แล้
วได้
ใจความว่
“โขนของประเทศไทย มาแสดงที่
นี่
สะกดจิ
ตคนดู
สงบนิ่
งอยู่
กั
บที่
จนกระทั่
งเข็
มหมุ
ดตกกั
พื
นยั
งได้
ยิ
นเสี
ยง”
โอ้
โห! เขี
ยนอะไรจะขนาดนั
น (หั
วเราะ) ...
... ก็
อยากจะฝากถึ
งเยาวชนว่
า เมื
องนอกเขายั
นิ
ยมนาฏศิ
ลป์
ไทยเลย เราเป็
นคนไทยด้
วยกั
นไม่
คิ
ดอยากจะ
ศึ
กษา หรื
อ นิ
ยมไว้
บ้
างหรื
อ... เรื่
องของศิ
ลปวั
ฒนธรรม ซึ่
บรรพบุ
รุ
ษของเราได้
สั่
งสมมา เราควรจะธำ
�รงรั
กษาไว้
เพราะ
เมื
องไทยถ้
าขาดเรื่
องของศิ
ลปวั
ฒนธรรมแล้
วความเป็
นไทย
ก็
จะน้
อยลงไปนะ ...
นอกจากจะมี
ผลงานทางด้
านการแสดงอั
นทรงคุ
ณค่
ต่
อสาธารณชนทั้
งในประเทศและต่
างประเทศแล้
ว อาจารย์
จตุ
พรยั
งเห็
นความสำ
�คั
ญในงานวิ
ชาการ ได้
นำ
�วิ
ชาความรู้
ทางด้
านนาฏศิ
ลป์
มารวบรวมให้
เป็
นตำ
�ราวิ
ชาการ เพราะโดย
ทั่
วไปวิ
ชาความรู้
ทางด้
านนาฏศิ
ลป์
จะไม่
นิ
ยมบั
นทึ
กไว้
เป็
ลายลั
กษณ์
อั
กษร ส่
วนใหญ่
มั
กจะเป็
นการถ่
ายทอดความรู้
ความทรงจำ
� จากบุ
คคลหนึ่
งไปสู่
อี
กบุ
คคลหนึ่
ง เพราะท่
าน
เกรงว่
าระยะเวลาอาจจะทำ
�ให้
ความทรงจำ
�คลาดเคลื่
อนได้
เช่
น หนั
งสื
อคู
มื
อการฝึ
กหั
ดโขนเบื
องต้
น หนั
งสื
อเพลงหน้
าพาทย์
คู่
มื
อการสอนนาฏศิ
ลป์
โขนยั
กษ์
เป็
นต้
ว่
าที่
ร.ต.เสกสม พานทอง
ศิ
ษย์
รั
กคนหนึ่
งของท่
าน
เล่
าว่
า “เรี
ยนกั
บครู
มาหลายปี
แล้
ว เวลาครู
สอนบางครั้
งก็
ดุ
บางครั้
งก็
ใจดี
ผมเองครู
ก็
เลื
อกให้
เป็
นยั
กษ์
เผอิ
ญผมไม่
สู
เลยเป็
นยั
กษ์
เล็
ก (อิ
นทรชิ
ต) ครู
สอนตั้
งแต่
แม่
ท่
ายั
กษ์
นั่
คุ
กเข่
า นั่
งไหว้
จนกระทั่
งถึ
งท่
าเชิ
ด ซึ่
งเป็
นท่
าที่
ต่
อจากแม่
ท่
ท่
าปฐม จากนั้
นก็
เป็
นพวกเพลงหน้
าพาทย์
ต่
างๆ ส่
วนในเรื่
อง
ของลี
ลา การตี
บท แสดงอารมณ์
ครู
จะสอนเป็
นแนวทาง
ไว้
ก่
อน พอเรารำ
�ไปมากๆ ก็
จะเกิ
ดความชำ
�นาญเกิ
ดเป็
ลี
ลาบุ
คลิ
กของเราเอง ทำ
�ให้
ศิ
ลปะแตกแขนงออกไปได้
...
สมั
ยเรี
ยนก็
ได้
มี
โอกาสดู
ครู
ท่
านแสดงในโรงละครแห่
งชาติ
แล้
วก็
จดจำ
�ท่
ารำ
� ท่
านรำ
�สวยครั
บ แล้
วก็
มี
ลี
ลาไม่
เหมื
อนใคร
ประทั
บใจครั
ครู
หรื
อพวกเราชอบเรี
ยกพ่
อต้
อย เป็
นแรงบั
นดาลใจ
เป็
นแบบอย่
างในด้
านการเป็
นคนรั
กและเอาใจใส่
ลู
กศิ
ษย์
คื
อ ท่
านไม่
ได้
สอนโขนอย่
างเดี
ยว ท่
านสอนการใช้
ชี
วิ
การคิ
ดในแง่
บวก ประสบการณ์
ชี
วิ
ตที่
ท่
านได้
ถ่
ายทอดจาก
ประสบการณ์
จริ
ง การให้
อภั
ยผู้
อื่
น การเอื้
อเฟื้
อเผื่
อแผ่
การ
ระลึ
กถึ
งบุ
ญคุ
ณครู
อาจารย์
บุ
ญคุ
ณพ่
อแม่
สิ่
งนี้
พ่
อต้
อยเน้
ย้ำ
� ผมอยากจะบอกพ่
อต้
อยว่
า ลู
กศิ
ษย์
ทุ
กคนที่
กรมศิ
ลปากร
มี
ความรั
ก เคารพ และห่
วงใยท่
านมาก อยากจะให้
พ่
อต้
อยอยู่
กั
บเราตลอดไปนานๆ ตราบเท่
าที่
จะเป็
นไปได้
ครั
บ”
“การสื
บสานมรดกนาฏศิ
ลป์
ของชาติ
จากรุ่
นสู่
รุ่
น”
อย่
างเข้
มแข็
งและเข้
มข้
นของ
ครู
จตุ
พร รั
ตนวราหะ
ตาม
เจตนารมณ์
ที่
ว่
“มุ่
งมั่
นตั้
งใจใฝ่
หาความรู้
และทำ
�หน้
าที่
ของตนเองให้
ดี
ที่
สุ
ด”
นี้
ย่
อมแสดงให้
ประจั
กษ์
แล้
วในความ
เป็
ครู
ของแผ่
นดิ
น : ศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
แบบอย่
างอั
นงดงาม
ยิ่
งของศิ
ษย์
ทั่
วแผ่
นดิ