Page 35 - july53

Basic HTML Version

๓๓
เนี่
ยมั
นทำ
�ให้
คนมี
ความละเอี
ยดอ่
อน มี
ความละมุ
นละม่
อม มี
ความเคารพครู
บาอาจารย์
นี่
เป็
นสิ่
งจู
งใจผม สร้
างชี
วิ
ตผม
ขึ้
นมา ในที่
สุ
ดผมก็
เป็
นยั
กษ์
ชั้
นแนวหน้
คื
อ เวลาแสดง
ครู
อร่
าม ซึ่
งท่
านก็
เป็
นทศกั
ณฐ์
เหมื
อนกั
น เวลามี
การแสดง
ท่
านจะแสดงช่
วงนั่
งเมื
อง คื
อ นั่
งว่
าราชการ ส่
วนผมจะแสดง
เป็
นตั
วออกรบ คื
อ ท่
านจะให้
เราเรี
ยนรู้
เพื่
อขึ้
นไปแทนท่
าน
เนื่
องจากท่
านก็
อายุ
มากแล้
ว สาเหตุ
ที่
ผมได้
รั
บการคั
ดเลื
อก
คิ
ดว่
าคงเพราะจะต้
องใช้
ผู้
แสดงที่
มี
รู
ปร่
างสู
งใหญ่
สุ
ขภาพ
ร่
างกายแข็
งแรง เพราะต้
องมี
การออกกราวตรวจพลและ
ออกรบกั
บกองทั
พพระราม ผมได้
อะไรเยอะแยะจากครู
ได้
วิ
ธี
การ นำ
�วิ
ธี
การ ลี
ลา ท่
าทางมากมาย ท่
านก็
ส่
งเสริ
มเรา...
...บทยั
กษ์
ส่
วนใหญ่
แล้
วจะยาก เพราะยั
กษ์
เขามี
ลี
ลา โดยเฉพาะทศกั
ณฐ์
อารมณ์
หลายอารมณ์
โกรธ ดี
ใจ
เจ้
าชู้
อ้
อยสร้
อยขอความรั
ก เยอะแยะ เราต้
องเรี
ยนรู้
จาก
ธรรมชาติ
ของคนเนี่
ยแหละครั
บ (นำ
�บทเจ้
าชู้
ยั
กษ์
ไปใช้
ในชี
วิ
ตจริ
งด้
วยหรื
อเปล่
าคะครู
?) ครู
ตอบว่
า ก็
บางครั้
(หั
วเราะ) ไหนๆ ก็
มี
วิ
ชาแล้
ว ใช้
ให้
เป็
นประโยชน์
...
...คนจะพู
ดกั
นมาว่
า ผมดั
งในเรื่
อง
หนึ
ง ฉุ
ยฉายทศกั
ณฐ์
ลงสวน
ทุ
กคนบอกว่
าพึ
งพอใจมากในลี
ลาการรำ
�ของผมที่
ไม่
เหมื
อนใคร
คุ
ณสุ
จิ
ตต์
วงษ์
เทศ ศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
ตามไปหา
ผมถึ
งสุ
โขทั
ย ขอให้
ผมรำ
�ฉุ
ยฉายให้
เขาดู
เขาติ
ดใจบอกหาดู
ไม่
ได้
ต้
องมาตามผม
สอง เกี้
ยวนาง
และ
สาม
คื
ชู
กล่
อง
ดวงใจ ...
...สำ
�หรั
บการแสดงที่
ผมประทั
บใจมากที่
สุ
ด คื
อ ตอน
ผมเป็
นผอ.วิ
ทยาลั
ยนาฏศิ
ลป์
ที่
สุ
โขทั
ย ผมเป็
นผู้
ดำ
�เนิ
นการ
จั
ดแสง เสี
ยงทุ
กปี
ครั้
งนั้
นสมเด็
จพระบรมฯ และสมเด็
พระเทพฯ พร้
อมด้
วยสมเด็
จพระจั
กรพรรดของ
ญี่
ปุ่
น ทอดพระเนตรการแสดง
เมื่
อจบการแสดง
ผมก็
นำ
�เด็
กๆ นั
กแสดงมาเฝ้
าส่
งเสด็
จฯ สมเด็
พระเทพฯตรั
สกั
บสมเด็
จพระบรมฯว่
า “ครู
ครู
อยู่
นั่
น”
สมเด็
จพระบรมฯ ทอดพระเนตรเป็
นผมก็
กวั
กมื
เรี
ยก พลางตรั
สบอกว่
“ครู
สอนชั้
นมา”
แค่
นั้
แหละผมนะโอ้
โห! แทบจะลงไปกราบเลย เพราะผม
ไม่
เคยพู
ดกั
บใครว่
าเคยถวายการสอนยั
กษ์
ตั้
งแต่
ยั
ทรงพระเยาว์
ครั้
งนั้
นพระบาทสมเด็
จพระเจ้
าอยู่
หั
ก็
เคยรั
บสั่
งว่
“ครู
อย่
าตามใจชายนะ ให้
สอน
เหมื
อนเพื่
อนนะ”
เราก็
ต้
องหาวิ
ธี
การสอน และเมื่
พระองค์
ทรงเจริ
ญพระชั
นษา และยั
งนึ
กถึ
งผม ผมก็
ปลื้
มปิ
ติ
ชื่
นใจแล้
ว...
...แล้
วก็
มี
อี
กครั้
งหนึ่
งที่
ผมประทั
บใจมาก คื
อ ผมเล่
ครั้
งสุ
ดท้
ายตอนที่
ผมเกษี
ยณแล้
ว เล่
นถวายสมเด็
จพระเทพฯ
ที่
ธรรมศาสตร์
คนดู
เขาพู
ดว่
า สมเด็
จพระเทพฯ ทอดพระเนตร
การแสดงไม่
กระพริ
บตา ทรงโปรดมากดู
จนจบเลย
ผมถื
อว่
าได้
สนองพระเดชพระคุ
ณพระองค์
ท่
าน... นอกจากนี้
พอแสดงเสร็
จก็
มี
ครู
ผู้
ชายท่
านหนึ่
ง เดิ
นมาถามว่
า “อาจารย์
ครั
บอาจารย์
เล่
นอย่
างไร รำ
�อย่
างไร ผมน้ำ
�ตาซึ
มเลย”
ผมบอก “อาจารย์
ครั
บไม่
ใช่
ผมคนเดี
ยวหรอก คนร้
องด้
วย
ครู
แจ้
ง คล้
ายสี
ทอง ศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
เขาร้
องให้
ผม ถ้
เขาไม่
ใส่
อารมณ์
อารมณ์
ผมก็
ไม่
ออก แต่
เมื่
อเขาใส่
อารมณ์
อารมณ์
ผมออก หน้
าในของผมก็
ร้
องไห้
ด้
วยนะครั
บ แต่
คนดู
เขาไม่
รู้
เพราะหน้
าปิ
ดอยู่
” เขาถามอี
กว่
า “หน้
าเดี
ยวเนี่
ทำ
�ไมโกรธได้
เศร้
าได้
” ผมตอบว่
า “อั
นนี้
เป็
นความสามารถ
ของผู้
แสดง สามารถไปสะกดคนดู
ได้
คล้
อยตามให้
ร้
องไห้
ได้
ผมก็
ภาคภู
มิ
ใจว่
าสามารถทำ
�ให้
คนดู
ร้
องไห้
ได้
...ผมมี
คติ
ประจำ
�ใจอยู่
ว่
า “เราอย่
าดู
ถู
กคนดู
” เพราะ
คนดู
เขาเสี
ยสตางค์
เข้
ามาดู
ถ้
าเรารำ
�ไม่
เต็
มที่
ก็
จะเสี
ยกั
บเรา
คนดู
ก็
ผิ
ดหวั
งด้
วย ประการที่
สอง ผมสั่
งสอนลู
กศิ
ษย์
ตลอด
เวลาว่
าการแสดงออกอย่
าไปมองคนมากคนน้
อย ไม่
สนใจ
แต่
พอขึ้
นเวที
แล้
วแสดงให้
เต็
มที่
ที่
ครู
บาอาจารย์
สอน หรื
อที่
เรามี
พลั
ง ปากต่
อปากคนดู
เขาจะพู
ดต่
อกั
นไปเอง จากคนดู
น้
อยก็
คนดู
มากได้
ประโยชน์
นั้
นก็
ส่
งมาถึ
งตั
วผม ความนิ
ยม
ในตั
วผมก็
เยอะขึ้
น...
...ต่
างประเทศนี่
เขานิ
ยมมากนะ ผมไปเยอรมั
น ผม
แสดงเกี้
ยวนางลอย ตามธรรมดา นาฏศิ
ลป์
ที่
มาแสดงจะมา
จากหลายประเทศ เช่
น พม่
า ลาว เขมร แต่
ละประเทศจะ