Page 34 - july53

Basic HTML Version

๓๒
สื
บสานงานศิ
ลป์
“โขน”
เป็
นศิ
ลปะการแสดง
แขนงหนึ่
งของไทย ที่
มั
กจะสร้
าง
ความประทั
บใจให้
แก่
ผู้
ชมทั้
งใน
ประเทศและต่
างประเทศเสมอมา
โขน
มี
ประวั
ติ
ที่
เก่
าแก่
ยาวนาน
มาก เชื่
อว่
ามี
ความเก่
าแก่
อย่
างน้
อย
ย้
อนไปถึ
งสมั
ยอยุ
ธยารวมศิ
ลปะ
การแสดงหลายชนิ
ดเข้
าด้
วยกั
โดยอาศั
ยท่
าเต้
นในการแสดงออก
ทางอารมณ์
เป็
นสำ
�คั
ญ ส่
วนตั
ละครนั้
นจะมี
ทั้
งแบบสวมมงกุ
ฎบน
ศี
รษะ และสวม
หั
วโขน
หรื
ศี
รษะโขน
ในปั
จจุ
บั
นนิ
ยมเล่
เรื่
องรามเกี
ยรติ์
และนี่
จึ
งเป็
นโอกาสพิ
เศษอี
กครั้
งหนึ่
งที่
ได้
สั
มภาษณ์
อาจารย์
จตุ
พร รั
ตนวราหะ ศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
สาขาศิ
ลปะ
การแสดง (นาฏศิ
ลป์
– โขน) พุ
ทธศั
กราช ๒๕๕๒
ผู้
เชี่
ยวชาญนาฏศิ
ลป์
ไทย ในบทบาทของทศกั
ณฐ์
ซึ่
งอยู่
ใน
ความทรงจำ
�ของคนรั
กโขนมานานกว่
า ๔๐ ปี
เพื่
อให้
ท่
านได้
ถ่
ายทอดให้
เราฟั
งถึ
งประสบการณ์
อั
นทรงคุ
ณค่
า และความ
มุ่
งมั่
นในการสื
บสานให้
โขนเป็
นมรดกของชาติ
สื
บไป
อาจารย์
จตุ
พร
หรื
พ่
อต้
อย
เล่
าว่
า “เดิ
มที
เดี
ยว
ผมไม่
ได้
คิ
ดจะเข้
าโขนเลย ตั้
งใจว่
าจบประถมจะสอบเข้
มั
ธยมสามั
ญทั่
วไป เพราะผมอยากเป็
นทหารอากาศ เนื่
องจาก
เกิ
ดในช่
วงสงครามโลก ครั้
งที่
๒ ได้
สั
มผั
สประสบการณ์
ถู
กทิ้
ระเบิ
ดทุ
กครั้
ง ...แต่
สอบเท่
าไหร่
ก็
สอบไม่
ได้
ก็
เลยไม่
ได้
เรี
ยน
๑ ปี
ตอนนั้
นก็
เผอิ
ญมี
คุ
ณครู
ท่
านหนึ่
งชื่
ครู
ลิ้
นจี่
จารุ
จรณ
ท่
านช่
วยพาไปสมั
ครเข้
าโรงเรี
ยน และก็
สอบเข้
าได้
โดยที่
ผม
ก็
ไม่
รู้
ว่
าเป็
นโรงเรี
ยนนาฏศิ
ลป์
พอเรี
ยนปั๊
บ ก็
มี
ระเบี
ยบว่
ต้
องซื้
อผ้
าแดง ผมก็
คิ
ดว่
า “ซื้
อทำ
�ไมเนี่
ย?” แต่
ก็
ไม่
เป็
นไร ได้
เข้
าเรี
ยนก็
ดี
ใจแล้
ว พอถึ
งเวลาฝึ
ก ก็
ให้
นุ่
งผ้
าแดง เอ๊
ะ! เค้
นุ่
งทำ
�ไม ให้
มาทำ
�อะไรเนี่
ย พออยู่
ไปนานๆ ก็
รู้
อ๋
อ! เขาให้
มาหั
ดโขน... เมื่
อถึ
งเวลาเขาก็
พาไปให้
ครู
เลื
อกตั
ว ก็
ยื
นแถวซิ
ฮะ ครู
ลิ
งกลุ่
มหนึ่
ง ครู
พระก็
อี
กกลุ่
มหนึ่
ง ผมก็
ได้
รั
บคั
ดเลื
อก
จากบรมครู
ผู้
ทรงคุ
ณวุ
ฒิ
ทางฝ่
ายยั
กษ์
ให้
ฝึ
กหั
ดเป็
นตั
วยั
กษ์
...ตอนแรกจริ
งๆ ใจไม่
รั
กเลยฮะ แต่
ว่
าจำ
�เป็
ต้
องเรี
ยน
เพื่
อนๆ ที่
ชอบเขาก็
ไปได้
เร็
ว แต่
ผมได้
หน้
าลื
มหลั
เพราะเราไม่
ชอบ. . .ที
นี้
โรงเรี
ยนนาฏศิ
ลป์
สมั
ยก่
อนเป็
โรงเรี
ยนเฉพาะ ไม่
เหมื
อนสมั
ยนี้
จะออกไปเข้
าโรงเรี
ยน
สามั
ญก็
ไม่
ได้
ถ้
าเรี
ยนไม่
จบก็
ต้
องไปเป็
นพวกกรรมกร
สามล้
อนะ ถ้
าเราออกไปเราก็
แย่
ซิ
ใช่
มั้
ย? อย่
างน้
อยความรู้
เขาก็
สอนภาษาอั
งกฤษ คณิ
ตศาสตร์
แต่
ว่
าคนเราเนี่
ยถ้
ได้
ศึ
กษาเรี
ยนรู้
เรื่
องอะไรต่
างๆ เราก็
ชอบได้
เหมื
อนกั
น นี่
ประการแรก ประการที่
สองก็
มาคิ
ดว่
า เอ๊
ะ! เพื่
อนที่
เรี
ยน
ด้
วยกั
นเขาสามารถออกแสดงได้
เราเห็
นเขาเรี
ยนด้
วยได้
สตางค์
ด้
วย ก็
ดี
ซิ
เอ๊
ะ! ถ้
าเราอยู่
อย่
างนี้
เรี
ยนมั่
ง ไม่
เรี
ยนมั่
อนาคตเราก็
จะแย่
... นี่
จึ
งเป็
นแรงจู
งใจให้
ผมหั
นกลั
บมา
ฝึ
กใหญ่
เลย... ทานข้
าวกลางวั
นเสร็
จปั๊
บ ผมนั่
งรอ พอครู
เดิ
ผ่
านมา ผมทำ
�ท่
าเต้
นให้
ครู
ดู
ครู
เห็
นเราสนใจก็
มาดู
มาสอน
ให้
โดยเฉพาะ
ครู
อร่
าม อิ
นทรนั
ผมก็
ฝึ
กอยู่
อย่
างนี้
จน
เพื่
อนๆ ด้
วยกั
นบอกว่
า ผมชื่
อเล่
นชื่
อต้
อย “ต้
อยมั
นคงจะบ้
นะ!” ใครจะว่
าไงช่
าง แต่
ผมได้
ความรู้
จากที่
ไม่
ชอบก็
เกิ
ชอบ แล้
วชอบอย่
างสุ
ดซึ้
งเลยนะ
ไม่
ใช่
ชอบเล่
นๆ... ศิ
ลปะ
เยาวนิ
ศ เต็
งไตรรั
ตน์
...เรื่
อง
ชุ
มศั
กด์
หรั่
งฉายา...ภาพ