Page 28 - july53

Basic HTML Version

๒๖
หลั
กฐานทั้
งหมดที่
นำ
�เสนอข้
างต้
นนั้
นพิ
สู
จน์
ให้
เห็
นว่
รู
ปทรงของศิ
ลปะลวดลายงู
นั้
นเกิ
ดขึ้
นในประเทศไทยตั้
งแต่
ยุ
คก่
อนประวั
ติ
ศาสตร์
ซึ่
งน่
าจะเก่
าแก่
กว่
าอิ
นเดี
ย อย่
างไร
ก็
ดี
เราไม่
สามารถสรุ
ปว่
าลวดลายนาคจะใช้
ในผื
นผ้
าตั้
งแต่
ยุ
คก่
อนประวั
ติ
ศาสตร์
ในประเทศไทยแล้
วหรื
อไม่
เนื่
องจาก
เราไม่
มี
หลั
กฐานผ้
าตั
วอย่
างของยุ
คก่
อนประวั
ติ
ศาสตร์
เหลื
อรอดมาจนถึ
งปั
จจุ
บั
นเพราะเนื้
อผ้
าในยุ
คโน้
นผุ
เปื่
อยและ
ไม่
มี
ลวดลายปรากฏให้
เราได้
ศึ
กษา
สำ
�หรั
บหลั
กฐานลวดลายนาคในศิ
ลปกรรมของยุ
ต่
อมา เรามาพิ
จารณาหลั
กฐานของยุ
คประวั
ติ
ศาสตร์
ใน
ประเทศไทยที่
เก่
าแก่
พบในสมั
ยทวารวดี
อั
นเป็
นศิ
ลปะใน
พุ
ทธศาสนาช่
วงต้
นๆ โดยพบที่
ถ้ำ
�จาม เขางู
จั
งหวั
ดราชบุ
รี
เป็
นประติ
มากรรมนู
นต่ำ
� เป็
นหั
วพญานาคแผ่
พั
งพาน
โดยนำ
�เสนอในรู
ปด้
านหน้
า ไม่
ใช่
รู
ปด้
านข้
าง
หลั
กฐานในยุ
คเขมรโบราณที่
มี
อาณาเขตกว้
าง
ครอบคลุ
มเข้
ามาในประเทศไทยปั
จจุ
บั
น เราได้
เห็
นศิ
ลปกรรม
ที่
มี
การใช้
ลวดลายนาคตกแต่
งอยู่
เกื
อบทุ
กส่
วนประกอบ
ของปราสาทหิ
นโบราณในยุ
คสมั
ยนี้
ตั้
งแต่
ยุ
คที่
นั
บถื
อเทพ
ฮิ
นดู
ต่
อเนื่
องจนถึ
งยุ
คที
นั
บถื
อศาสนาพุ
ทธมหายาน ที่
บู
ชา
พระโพธิ
สั
ตว์
เราได้
พบข้
อสั
งเกตที่
น่
าสนใจว่
าการจั
ดวาง
องค์
ประกอบศิ
ลปะของลวดลายนาคส่
วนใหญ่
จะเน้
นนำ
�เสนอ
มุ
มมองด้
านหน้
า ซึ่
งเป็
นแบบที่
ปรากฏมาก่
อนในยุ
คทวารวดี
มาก่
อน แต่
วั
สดุ
เน้
นแกะสลั
กจากหิ
นทรายแทนปู
นปั้
น หาก
เราจะมาพิ
จารณาลวดลายผ้
าเปรี
ยบเที
ยบกั
บศิ
ลปะลวดลาย
นาคที่
ตกแต่
งปราสาทหิ
นจะเป็
นอย่
างไร
จากการศึ
กษามรดกผ้
าทอมื
อโบราณที่
ผลิ
ตจากพื้
นที่
นี้
ครอบคลุ
มเขตจั
งหวั
ดสุ
ริ
นทร์
จั
งหวั
ดบุ
รี
รั
มย์
จั
งหวั
ศรี
ษะเกษ จั
งหวั
ดนครราชสี
มา พบประเด็
นข้
อสั
งเกตที่
น่
าสนใจว่
า ลวดลายนาคบนผื
นผ้
าทั้
งหมดที่
ปรากฏใน
หลั
กฐานตั
วอย่
างผ้
า จะนำ
�เสนอในรู
ปด้
านข้
างเท่
านั้
น เรา
ไม่
มี
หลั
กฐานลวดลายนาคบนผื
นผ้
าที่
แสดงรู
ปด้
านหน้
าเลย
ในความเชื่
อมโยงและข้
อขั
ดแย้
งของหลั
กฐานทำ
�ให้
เรา
ต้
องพิ
นิ
จพิ
จารณาอย่
างละเอี
ยดถี่
ถ้
วน ในเนื้
อหาความเชื่
เราพบความเชื่
อมโยงในเนื้
อหาเรื่
องราว ตำ
�นานเกี่
ยวกั
ลวดลายนาค ในขณะเดี
ยวกั
นเราพบรู
ปแบบศิ
ลปกรรมที่
มี
รายละเอี
ยดแต่
ต่
างกั
นที่
ในงานประติ
มากรรมนิ
ยม นำ
�เสนอ
ลวดลายด้
านหน้
า ส่
วนงานศิ
ลปะสิ่
งทอจะนิ
ยมนำ
�เสนอ
ลวดลายด้
านข้
างเท่
านั้
ประเด็
นต่
อมาที่
เราได้
พบจากการศึ
กษาสำ
�รวจ
ตั
วอย่
างผ้
าโบราณ เราได้
ข้
อสั
งเกตว่
าช่
างทอผ้
ากลุ่
มนี้
นิ
ยม
ทอผ้
าด้
วยเทคนิ
ค “มั
ดหมี่
” โดยมี
การสร้
างสรรค์
และบั
นทึ
ลวดลายนาคไว้
บนผื
นผ้
ามั
ดหมี่
โดยจะนิ
ยมทอเป็
นเนื้
อผ้
าไหม
ที่
มี
คุ
ณค่
า ข้
อสั
งเกตที่
เราได้
พบนี้
สะท้
อนถึ
งแนวคิ
การเลื
อกสรร วั
สดุ
ที่
มี
คุ
ณค่
าเพื่
อจะสานทอลวดลายที่
มี
ความหมายพิ
เศษและเชื่
อมโยงความเชื่
อ ความผู
กพั
นความ
เคารพยกย่
องในคติ
เชิ
งสั
ญลั
กษณ์
ที่
เกี่
ยวโยงกั
บบรรพชน
อี
กประเด็
นเราพบความเชื่
อมโยงกั
บประเด็
นก่
อน
เพราะแพรไหมผื
นงามที่
ทอตกแต่
งลวดลายนาคนี้
จะเป็
ผ้
าทอที่
ใช้
นุ่
งห่
มเพื่
อแต่
งกายในการเข้
าร่
วมพิ
ธี
กรรมและ
งานบุ
ญโอกาสพิ
เศษ เช่
นงานบุ
ญสำ
�คั
ญประจำ
�ปี
งานบุ
ญกฐิ
งานบุ
ญผ้
าป่
า งานสงกรานต์
ในกรณี
นี้
เราอาจจะสรุ
ได้
ว่
าการเลื
อกสรรลวดลายนาคมาใช้
ในงานพิ
ธี
กรรมที่
เกี่
ยวข้
องกั
บพระพุ
ทธศาสนานั้
นอาจเชื่
อมโยงความหมาย
ที่
มาของลวดลายนาคที่
เกี่
ยวข้
องกั
บตำ
�นานในพระพุ
ทธ
ศาสนา ขณะเดี
ยวกั
นก็
เกี่
ยวข้
องกั
บความเชื่
อในเรื่
องของ
บรรพบุ
รุ
ษที่
เป็
นธิ
ดาพญานาค
ในขณะที่
เราสามารถจะมองความสำ
�คั
ญของลวดลาย
นาคที่
นิ
ยมทอตกแต่
งลายนาคบนผ้
าซิ่
นมั
ดหมี่
ที่
ใช้
นุ่
งห่
ในกรณี
นี้
มิ
ติ
ทางวั
ฒนธรรมจะมี
ความเชื่
อมโยงกั
บตำ
�นาน
ความเชื่
อและต้
นกำ
�เนิ
ดของกลุ่
มชนชาติ
ที่
เกี่
ยวข้
องกั
ลุ่
มแม่
น้ำ
�โขง อี
กทั้
งพิ
ธี
กรรมก็
เป็
นการเชื่
อมโลกมนุ
ษย์
ของตนเองในปั
จจุ
บั
นกั
บโลกวิ
ญญาณของบรรพชนใน
แต่
ละวั
ฒนธรรมย่
อย ที่
น่
าจะเกี่
ยวข้
อง
กั
บวิ
ญญาณทิ
พย์
ของพญานาคแห่
ลุ่
มแม่
น้ำ
�โขง
สำ
�หรั
บเรื่
องชื่
อลวดลาย “นาค”
ที่
สำ
�รวจพบในผื
นผ้
า “มั
ดหมี่
” ในอี
สาน
ตอนล่
าง จากการศึ
กษาของเราในครั้
งนี้
มี
๘ ลวดลายคื
อ ลายพญานาค ลายนาค
ชู
สน ลายนาคชู
บายศรี
ลายนาคน้
อย
ลายขอนาค ลายนาคเกี้
ยว ลายนาคไต่
ราว
ลายนาคคู่
เป็
นต้
น ลวดลายผ้
าทอที่
สวยงามเหล่
านี้
ได้
สื
บทอดเป็
นมรดก
ภู
มิ
ปั
ญญาทางวั
ฒนธรรม
บั
นไดนาค ปราสาทพนมรุ้
นาค ปราสาทเมื
องต่ำ