Page 24 - july53

Basic HTML Version

๒๒
เข้
าในใจ) ปลุ
กใจ (เร้
าใจให้
กล้
าหาญหรื
อกระตื
อรื
อร้
น)
ภาคภู
มิ
ใจ (กระหยิ่
มใจ รู้
สึ
กว่
ามี
เกี
ยรติ
ยศ) พอใจ (สมใจ
ชอบใจ) พร้
อมใจ (ร่
วมใจ มี
น้ำ
�ใจเป็
นอั
นหนึ่
งอั
นเดี
ยวกั
น)
มั่
นใจ (แน่
ใจ เชื่
อ) ยั
บยั้
งชั่
งใจ (คิ
ดทบทวนดู
ผลดี
ผลเสี
ยให้
รอบคอบ ก่
อนที่
จะทำ
�อะไรลงไป) ย่
ามใจ (เหิ
ม ทะยาน ได้
ใจ)
ยั่
วยวนใจ (ทำ
�ให้
อี
กฝ่
ายหนึ่
งกำ
�เริ
บรั
ก เเละเกิ
ดความใคร่
)
ย้
อมใจ (ชุ
บใจ ทำ
�ให้
ใจชุ่
มชื่
น ปลุ
กใจให้
กล้
า) เย็
นใจ (สบายใจ
ไม่
ยุ่
งใจ ไม่
ร้
อนใจ ไม่
คิ
ดอะไร) ไว้
ใจ (เชื่
อใจ) สนใจ (เอาใจใส่
)
สมใจ (เป็
นไปดั
งที่
คิ
ดไว้
) สั
งหรณ์
ใจ (รู้
สึ
กคล้
ายมี
อะไรมา
ดลใจ ทำ
�ให้
รู้
ว่
าจะมี
เหตุ
เกิ
ดขึ้
น) สุ
ขใจ (ความสบายใจ) เอาใจ
(ตามใจ ปลอบใจ ประนี
ประนอม) ถื
อใจ (มั่
นใจ สำ
�คั
ญใจ)
ขวั
ญใจ (มิ่
งขวั
ญประจำ
�หั
วใจ หญิ
งที่
รั
ก) จั
บใจ (ติ
ดใจ เป็
นที่
พอใจ) เอาอกเอาใจ (ปฏิ
บั
ติ
ให้
ถู
กใจ) หนั
กใจ (ตั
ดใจ ห้
ามใจ
ไม่
ให้
คิ
ดในเหตุ
ที่
เกิ
ดขึ้
น)
คำ
�ที่
แสดงอารมณ์
ความรู้
สึ
กนึ
กคิ
ด และการกระทำ
ในทางที่
ดี
ที่
กล่
าวมาแล้
วนี้
เราจะสั
งเกตได้
จากหลายลั
กษณะ
เช่
น สี
หน้
า ถ้
อยคำ
� สำ
�เนี
ยงที่
พู
ด และลั
กษณะกิ
ริ
ยาท่
าทาง
อื่
นๆ ตั
วอย่
างเช่
น คำ
�ว่
า “ใจกว้
าง” “ใจดี
” “ใจเดี
ยว”
“ใจบุ
ญ” “ใจเย็
น” ผู้
ที่
คบค้
าสมาคมกั
บบุ
คคลที่
มี
ลั
กษณะ
ดั
งกล่
าว ย่
อมรู้
ดี
ว่
าบุ
คคลนั้
นมี
ความเอื้
อเฟื้
อเผื่
อแผ่
ไม่
โกรธง่
าย มี
ความเมตตากรุ
ณา จิ
ตใจหนั
กแน่
นไม่
ฉุ
นเฉี
ยว
ฯลฯ ซึ่
งคำ
�ในกลุ่
มนี้
หากมี
การปฏิ
บั
ติ
กั
นมากในสั
งคมย่
อม
ทำ
�ให้
เกิ
ดความเจริ
ญก้
าวหน้
า มี
ความสงบสุ
๒. คำ
�ที่
มี
คำ
�ว่
า “ใจ” ที่
แสดงอารมณ์
ความรู้
สึ
นึ
กคิ
ด และการกระทำ
�ที่
ไม่
ดี
หมายถึ
ง การกระทำ
�หรื
พฤติ
กรรมที่
เป็
นไปในทางเสื่
อมเสี
ยไม่
สงบสุ
ขขาดความ
เมตตากรุ
ณา ไม่
เอื้
อเฟื้
อเผื่
อแผ่
เห็
นแก่
ตั
ว คิ
ดแต่
ในทาง
ชั่
วร้
าย ไม่
ซื่
อสั
ตย์
สุ
จริ
ต หรื
อแสดงผลในทางไม่
ดี
ไม่
งามแก่
ตนเองและผู้
อื่
น คำ
�ในกลุ่
มนี้
ได้
แก่
ใจขุ่
น ( ใจไม่
ผ่
องใส) ใจแข็
ง ( ไม่
ยอมง่
ายๆ
ขาดความสงสาร) ใจแคบ (ไม่
คิ
เ อื้
อ เฟื้
อ เ ผื่
อแผ่
ใ คร ) ใ จง่
าย
(เชื่
อง่
าย) ใจจื
ด (ไม่
เอื้
อเฟื้
อแก่
ใคร)
ใ จ เ ฉื่
อ ย ( อ า ร มณ์
เ ฉื่
อ ย ช า
ไม่
กระตื
อรื
อร้
น) ใจดำ
� (เห็
นแก่
ตั
ขาดความกรุ
ณา) ใจต่ำ
� (ใจทราม
คิ
ดในทางชั่
ว) ใจแตก (ประพฤติ
ไปตามที่
ตนนิ
ยมผิ
ดหรื
อนอกโอวาท
จนเคยตั
ว หลงสนุ
กในทางชั่
ว) ใจทมิ
ฬ (ใจดุ
ร้
าย ใจร้
ายกาจ)
ใจน้
อย (โกรธง่
าย) ใจบาป (ใจฝั
กใฝ่
ในทางชั่
วร้
าย) ใจเบา
(ไม่
ยั้
งคิ
ด เชื่
อง่
าย) ใจปลาซิ
ว (ไม่
อดทน ใจเสาะ) ใจแป้
(ใจห่
อเหี่
ยว) ใจฝ่
อ (ตกใจ) ใจมาร (ใจดุ
ร้
าย ใจอำ
�มหิ
ต)
ใจไม่
ดี
(ใจเสี
ยเพราะกลั
วหรื
อวิ
ตกกั
งวล) ใจไม้
ไส้
ระกำ
(เพิ
กเฉยดู
ดาย ไม่
มี
เมตตากรุ
ณาและเอื้
อเฟื้
อเผื่
อแผ่
ใคร)
ใจร้
อน (ใจไม่
หนั
กแน่
น ฉุ
นเฉี
ยวง่
าย ใจรี
บร้
อนอยากให้
เสร็
เร็
ว ๆ) ใจร้
าย (ดุ
ร้
ายไม่
ปรานี
) ใจเร็
ว (ตกลงใจอย่
างรวดเร็
โดยไม่
พิ
จารณาให้
รอบคอบ) ใจลอย (เผลอตั
ว เคลิ
บเคลิ้
ม)
ใจเสาะ (ใจขี้
กลั
วหรื
อร้
องไห้
ง่
าย ใจอ่
อนแอ) ใจเสี
ย (ใจไม่
ดี
เพราะกลั
วหรื
อวิ
ตกกั
งวล หมดกำ
�ลั
งใจ) ใจหาย (อาการที่
ตกใจ
เสี
ยวใจขึ้
นทั
นที
) ใจหายใจคว่ำ
� (ใจไม่
อยู่
กั
บเนื้
อกั
บตั
ว) ใจหิ
(ใจโหดเหี้
ยม ใจที่
แข็
งมากไม่
ยอมโอนอ่
อน) ใจเหี่
ยวแห้
(มี
ใจไม่
สดชื่
น) ใจอ่
อน (ยอมง่
าย สงสารง่
าย) อ่
อนใจ (เหนื่
อยใจ
จิ
ตใจเพลี
ยระอา เบื่
อ) กั
งวลใจ (ห่
วงใย มี
ใจพะวงอยู่
)
กิ
นใจ (แคลงใจ) จนใจ (ไม่
มี
ทางคิ
ด) ตกใจ (สะดุ้
งขึ้
นโดย
ไม่
รู้
ตั
วเมื่
อได้
ยิ
นเสี
ยงดั
ง ๆ หรื
อมี
ใครมาถู
กต้
องตั
ว ใจหาย)
ข้
องใจ (ติ
ดใจสงสั
ย) ขั
ดใจ (ทำ
�ไม่
ถู
กใจ) ไข้
ใจ (ความระทมใจ
เนื่
องจากผิ
ดหวั
งในความรั
ก) ขุ่
นใจ (หมองใจ ไม่
พอใจ
ขั
ดเคื
องกั
น) เจ็
บใจ (แค้
น ช้ำ
�ใจ) ช้ำ
�ใจ (เจ็
บใจ ระทมใจ)
ตรอมใจ (มี
ความทุ
กข์
มี
ความระทมในใจ) ท้
อใจ (ใจไม่
สู้
)
นอกใจ (ประพฤติ
ไม่
ซื่
อตรงต่
อกั
น เอาใจออกห่
าง คิ
ดคด
ต่
อกั
น) น้
อยใจ (คิ
ดแค้
นใจที่
เขาไม่
ยกย่
องให้
เสมอคนอื่
รู้
สึ
กแค้
นใจที่
ไม่
ได้
รั
บความพอใจ) เปล่
าเปลี่
ยวใจ (อ้
างว้
าง
ว้
าเหว่
) ผิ
ดใจ (หมางใจกั
น) เพลี
ยใจ (ท้
อแท้
หมดกำ
�ลั
งใจ)
ร้
อนใจ (กระวนกระวายใจ) เศร้
าใจ (มี
ความรู้
สึ
กสลดหดหู่
ใจ)
สลดใจ (รู้
สึ
กเศร้
าใจแกมสั
งเวช รู้
สึ
กหดหู่
ใจ) เสี
ยใจ (ไม่
สบายใจ เพราะมี
เรื่
องไม่
สมประสงค์
) หนั
กใจ (วิ
ตก ลำ
�บากใจ
ตั
ดสิ
นใจไม่
ถู
ก) หลายใจ (ชอบของหลายอย่
าง) แหนงใจ (มี
ความแคลงใจ ระแวงในใจ) นอนใจ (วางใจ ไม่
รี
บร้
อน) ตั
ดใจ
(ตั
ดอาลั
ย ตั
ดขาด) ตายใจ (วางใจ เชื่
ออย่
างไม่
ต้
องสงสั
ย)