Page 22 - july53

Basic HTML Version

๒๐
ขึ้
นตั้
งบนบ่
าเบื้
องซ้
ายที่
เปิ
ดช่
องไว้
ชายผ้
าที่
จี
บจะคลุ
มลงมา
ปิ
ดข้
อศอกเบื้
องซ้
าย จากนั้
นนำ
�ผ้
าสั
งฆาฏิ
ขึ้
นพาดทั
บบนบ่
ซ้
ายแล้
วรั
ดด้
วยรั
ดประคตอกตรงใต้
ลิ้
นปี่
ลงมา สอดชายผ้
รั
ดประคตให้
ห้
อยลงทางซ้
ายหรื
อขวาตามแต่
ถนั
ด หลั
งจาก
สวดมนต์
ทำ
�วั
ตรแล้
วก็
เปลี่
ยนครองผ้
าใหม่
เพื่
อออกบิ
ณฑบาต
โดยเปลี่
ยนเป็
นห่
มคลุ
มบาตรมี
สายโยคคล้
องไว้
กั
บบ่
าขวาอยู่
ภายใต้
จี
วร หรื
อบางวั
ดก็
ห่
มแหวก อุ้
มบาตรไว้
ตรงหน้
าท้
อง
สุ
ดแต่
ความนิ
ยมของแต่
ละสำ
�นั
ครั้
งพุ
ทธกาลพระภิ
กษุ
จะมี
ผ้
าห่
มสำ
�หรั
บตั
วตั้
งแต่
เริ่
บวชเพี
ยงชุ
ดเดี
ยว ประกอบด้
วย สบง จี
วร และสั
งฆาฏิ
ผ้
ชุ
ดนี้
ถื
อว่
าสำ
�คั
ญมาก เรี
ยกว่
าไตรครอง เมื่
อเก่
าขาดจึ
งหา
ใหม่
ได้
สมั
ยต่
อมานอกจากไตรครองแล้
ว พระภิ
กษุ
ยั
งได้
รั
อนุ
ญาตให้
มี
ผ้
าได้
อี
ก ๓ ผื
น เพื่
อผลั
ดให้
พอใช้
ได้
แก่
สบง
จี
วร และผ้
าชุ
บอาบเรี
ยกว่
า ไตรอาศั
ย ปั
จจุ
บั
นในเวลาปกติ
พระจะนิ
ยมใช้
ไตรอาศั
ยเป็
นพื้
น ไตรครองเก็
บไว้
ใช้
เป็
ครั้
งคราวในงานที่
สำ
�คั
ญ แต่
มี
กฎว่
าเมื่
อไปไหนจะต้
องนำ
ไตรครองติ
ดตั
วไปด้
วยเสมอ หรื
อถ้
าไม่
ใช้
ก็
ต้
องเก็
บไว้
ใกล้
ตั
ให้
อยู่
ในหั
ตถบาส คื
อสู
งต่ำ
�ห่
างตั
วไม่
เกิ
นระยะ ๑ ศอก หาก
เก็
บไว้
ห่
างจากกำ
�หนดถื
อว่
าอาบั
ติ
กำ
�หนดเวลาการจั
ดทำ
�จี
วรของพระภิ
กษุ
สงฆ์
อยู่
ใน
ช่
วงเวลาตั้
งแต่
วั
นแรม ๑ ค่ำ
� เดื
อน ๑๑ ถึ
งวั
นขึ้
น ๑๕ ค่ำ
เดื
อน ๑๒ เรี
ยกว่
าจี
วรกาล คื
อต้
องหาผ้
า ซั
ก ตั
ดเย็
บ และ
ย้
อมให้
เสร็
จในช่
วงเวลานี้
ครั้
นเมื่
อพระภิ
กษุ
ไม่
ต้
องจั
ดทำ
�จี
วร
เอง ประชาชนทั่
วไปจะถื
อโอกาสนี้
บำ
�เพ็
ญกุ
ศลด้
วยการนำ
�ผ้
ไตรจี
วรมาถวายพระเรี
ยกว่
า ทอดกฐิ
น ส่
วนเวลานอกจาก
ทอดกฐิ
นกาล ก็
จะถวายการทอดผ้
าป่
า การถวายสั
งฆทาน
หรื
อการทำ
�บุ
ญอุ
ทิ
ศส่
วนกุ
ศลแก่
ผู้
ตาย
ปั
จจุ
บั
นพระภิ
กษุ
ยั
งมี
ผ้
าอื่
นๆ อี
กนอกจากผ้
าไตรจี
วร
ถื
อว่
าเป็
นสิ่
งเพิ่
มเติ
มขึ้
นภายหลั
ง ได้
แก่
ผ้
ากราบ ใช้
สำ
�หรั
ปู
กราบ
ผ้
าอั
งสะ ลั
กษณะเหมื
อนสไบสตรี
เป็
นผ้
าห่
มซั
บใน
ของพระ ใช้
ห่
มเมื่
ออยู่
ตามลำ
�พั
งในวั
ด ถ้
าออกนอกวั
ดต้
อง
ห่
มจี
วรทั
ประคตอก คื
อผ้
าสำ
�หรั
บรั
ดผ้
าจี
วรที่
ห่
มให้
แน่
ใช้
เฉพาะเวลาห่
มเฉวี
ยงบ่
กายพั
นธ์
หรื
อรั
ดประคต ใช้
สำ
�หรั
บรั
ดขอบสบงให้
แน่
น มี
๒ อย่
างคื
อ รั
ดประคตไส้
สุ
กรและรั
ดประคตลั
งกา
ผ้
าอาบน้ำ
�ฝน เป็
นผ้
าพิ
เศษที่
อนุ
ญาตให้
ใช้
ได้
เฉพาะ
ฤดู
ฝนเท่
านั้
น หากพ้
นฤดู
กาลไปแล้
วต้
องถอนอธิ
ษฐานใช้
เป็
นผ้
าอดิ
เรกจี
วร การถวายผ้
าอาบน้ำ
�ฝนแด่
ภิ
กษุ
เริ่
มตั้
งแต่
วั
นแรม ๑ ค่ำ
� เดื
อน ๘ จนถึ
งวั
นขึ้
น ๑๕ ค่ำ
� เดื
อน ๘
ผ้
ากาสาวพั
สตร์
หรื
อผ้
านุ่
งห่
มของพระภิ
กษุ
สงฆ์
ที่
กล่
าวมาแล้
วนี้
แม้
จะค่
อนข้
างจำ
�กั
ดด้
วยสี
สั
น ขนาด และ
รู
ปแบบ แต่
ถื
อว่
าทรงซึ่
งคุ
ณสมบั
ติ
พิ
เศษคื
อ ไม่
มี
ความ
ล้
าสมั
ย ใช้
ได้
ตลอดทุ
กฤดู
กาล ทุ
กเทศกาล เป็
นเครื่
องนุ่
งห่
ที่
ประหยั
ดเหมาะสมแก่
สมณเพศผู้
ละซึ่
งกิ
เลสทั้
งปวง