Page 20 - july53

Basic HTML Version

๑๘
ผ้
ากาสาวพั
สตร์
ใช้
เรี
ยกรวมหมายถึ
งผ้
านุ่
งห่
มของ
พระภิ
กษุ
สงฆ์
ในพระพุ
ทธศาสนาอั
นได้
แก่
ผ้
า ๓ ผื
นหลั
กคื
สบง จี
วร และสั
งฆาฏิ
หรื
อเรี
ยกในความหมายรวมกั
นว่
ผ้
าจี
วร ถ้
าจะแปรตามตั
วกาสาวพั
สตร์
แปลว่
าผ้
าย้
อมฝาด
ในสมั
ยพุ
ทธกาลไม่
ได้
กำ
�หนดชั
ดเจนว่
าผ้
าจี
วรเป็
นสี
อย่
างไร
แต่
กล่
าวว่
าเป็
นผ้
าย้
อมฝาด น้ำ
�ฝาดมาจากวั
สดุ
ธรรมชาติ
ที่
กำ
�หนดไว้
๖ อย่
างคื
อ เหง้
ารากไม้
ต้
นหรื
อแก่
นไม้
เปลื
อกไม้
ใบไม้
ดอกไม้
และผลไม้
ผ้
าที่
ย้
อมฝาดคงจะมี
สี
เหลื
องหม่
หรื
อสี
น้ำ
�ตาลอมแดงที่
เรี
ยกว่
า สี
กรั
ก สี
ดั
งกล่
าวเป็
นสี
ที่
ดู
สุ
ภาพเหมาะสำ
�หรั
บเป็
นผ้
านุ่
งห่
มของพระสมณะ
ในระยะแรกนั้
น พระพุ
ทธเจ้
าทรงยั
งไม่
อนุ
ญาตให้
พระภิ
กษุ
สงฆ์
รั
บจี
วรซึ่
งฆราวาสตั
ดเย็
บถวายพระภิ
กษุ
ต้
อง
แสวงหาผ้
ามาทำ
�จี
วรเอง ซึ่
งได้
แก่
ผ้
าที่
คนทั่
วไปทิ้
งแล้
วหรื
ผ้
าไม่
มี
เจ้
าของ ทิ้
งอยู่
ตามถนนหนทางหรื
อได้
จากผ้
าห่
อศพ
ผ้
าเหล่
านี้
เรี
ยกว่
าผ้
าบั
งสุ
กุ
ล เมื่
อได้
ผ้
ามาแล้
วก็
นำ
�มาซั
ล้
างให้
สะอาดย้
อมด้
วยฝาดและเย็
บต่
อกั
นเป็
นผื
น พระภิ
กษุ
ครั้
งพุ
ทธกาลจึ
งต้
องตั
ดเย็
บจี
วรเองเป็
น ทั้
งถื
อเป็
นกรณี
ยกิ
สำ
�คั
ญที่
พระภิ
กษุ
จะต้
องช่
วยเหลื
อกั
นและกั
นในการตั
ดเย็
จี
วร ขณะนั้
นแม้
พระพุ
ทธองค์
ก็
เคยประทั
บเป็
นประธานใน
การจั
ดทำ
�จี
วร และทรงใช้
ผ้
าจี
วรจากผ้
าบั
งสุ
กุ
ลเช่
นพระภิ
กษุ
อื่
น กาลต่
อมาจำ
�นวนพระภิ
กษุ
สงฆ์
เพิ่
มขึ้
น การแสวงหา
ผ้
าทำ
�จี
วรค่
อนข้
างลำ
�บาก พระพุ
ทธเจ้
าจึ
งทรงอนุ
ญาตให้
พระภิ
กษุ
สงฆ์
รั
บจี
วรซึ่
งมี
ผู้
จั
ดทำ
�ถวายได้
เรี
ยกว่
า คหบดี
จี
วร มี
เรื่
องเล่
าว่
า หมอชี
วกโกมารภั
จ หมอหลวงประจำ
ราชสำ
�นั
กของพระเจ้
าพิ
มพิ
สาร แห่
งแคว้
นมคธ ซึ่
งเป็
หมอประจำ
�พระพุ
ทธเจ้
าและพระสาวกด้
วย เป็
นผู้
ทู
ลขอ
อนุ
ญาต โดยทู
ลขอขณะเมื่
อเข้
าเฝ้
าพระพุ
ทธเจ้
า ณ ชี
วกั
มว
ราราม พระพุ
ทธเจ้
าได้
ทรงตริ
ตรองแล้
วไม่
เห็
นโทษก็
โปรด
ประธานอนุ
ญาต นั
บแต่
นั้
นมาคนทั้
งหลายก็
สามารถนำ
ผ้
าจี
วรมาถวายพระได้
โดยตรง ถื
อว่
าเป็
นคหบดี
จี
วร ผ้
าที่
พระวิ
นั
ยอนุ
ญาตให้
นำ
�มาตั
ดเย็
บเป็
นผ้
านุ่
งห่
มของ
พระภิ
กษุ
สงฆ์
มี
อยู่
๖ ประเภท ได้
แก่
ฉวี
งาม มาเจริ
ญ...เรื่
อง