Page 19 - july53

Basic HTML Version

๑๗
การวั
ดคุ
ณค่
าเชิ
งประโยชน์
ของชาติ
นิ
ยม
การสมั
คร
สมานกั
นของคนในชาติ
เกิ
ดจากการเป็
นคนไทยด้
วยกั
น จึ
มี
ความภาคภู
มิ
ใจในวั
ฒนธรรมร่
วมซึ่
งถื
อว่
าเป็
นวั
ฒนธรรม
ที
ดี
งามมี
คุ
ณค่
า การวั
ดถึ
งความสำ
�เร็
จในการส่
งเสริ
มค่
านิ
ยมนี้
อาจวั
ดได้
จากจำ
�นวนสื่
อที่
สนั
บสนุ
นการอนุ
รั
กษ์
และภู
มิ
ใจ
ในความเป็
นไทย คุ
ณค่
าเชิ
งวั
ฒนธรรมนอกจากจะสร้
าง
ประโยชน์
ทางสั
งคมแล้
ว ยั
งส่
งผลเป็
นประโยชน์
ทาง
เศรษฐกิ
จด้
วย โดยวั
ดได้
จากตั
วเลขนั
กท่
องเที่
ยงตามสถานที่
สำ
�คั
ญทางศิ
ลปวั
ฒนธรรมที่
เพิ่
มมากขึ้
น รายได้
จากการ
ขายสิ
นค้
า หนึ่
งตำ
�บล หนึ่
งผลิ
ตภั
ณฑ์
ที่
เพิ่
มมากขึ้
น เป็
นต้
๘. ค่
านิ
ยม “ใฝ่
รู้
ใฝ่
เรี
ยน ใฝ่
สร้
างสรรค์
ความหมายของค่
านิ
ยม
มี
ความหมายครอบคลุ
มถึ
คำ
�ว่
า เรี
ยนรู้
ตลอดชี
วิ
ต รั
กการอ่
านแสวงหาความรู้
อย่
างไม่
หยุ
ดยั้
ง และฉลาดในการเลื
อกรั
บข่
าวสารความรู้
มี
ค่
านิ
ยมที่
ดี
ทางด้
านการเรี
ยนรู้
ตลอดเวลา และใช้
เทคโนโลยี
ในการเรี
ยนรู้
อย่
างเหมาะสม
เหตุ
ผลที่
เป็
นความสำ
�คั
ญของค่
านิ
ยม
เนื่
องจาก
สั
งคมมี
ความเป็
นพลวั
ตร คนในสั
งคมจึ
งต้
องเปลี่
ยนแปลง
ให้
ทั
นกั
บยุ
คสมั
ย โดยยึ
ดมั่
นในแนวทางการเรี
ยนรู้
ตลอด
เวลา เพื่
อรู้
เท่
าทั
นกระแสโลกาภิ
วั
ตน์
ในปั
จจุ
บั
น สิ่
งสำ
�คั
ที่
ต้
องมี
ค่
านิ
ยมนี้
คื
อ จะเป็
นการส่
งเสริ
มให้
เยาวชนมี
ความ
กระตื
อรื
อร้
น มุ
มานะในการศึ
กษาหาความรู้
เพื่
อเตรี
ยม
พร้
อมเข้
าสู่
สั
งคมแห่
งการเรี
ยนรู้
อย่
างแท้
จริ
งและสามารถนำ
ความรู้
ไปประยุ
กต์
ใช้
ได้
อย่
างเหมาะสม เกิ
ดเป็
นความเจริ
งอกงามของชี
วิ
ตในสั
งคม
๙. ค่
านิ
ยม “ศรั
ทธา ปฏิ
บั
ติ
ตามหลั
กศาสนา”
ความหมายของค่
านิ
ยม
มี
ความหมายครอบคลุ
มถึ
คำ
�ว่
า เข้
าถึ
งหลั
กธรรมในศาสนา ใช้
หลั
กธรรมทางศาสนาใน
การดำ
�เนิ
นชี
วิ
ต การสร้
างความศรั
ทธาด้
านศาสนาในทางที่
ถู
ต้
องไม่
งมงายและสามารถนำ
�หลั
กศาสนามาสู่
การปฏิ
บั
ติ
เพื่
ให้
บุ
คคลดำ
�เนิ
นชี
วิ
ตและทำ
�งานโดยมี
คุ
ณธรรมและจริ
ยธรรม
เป็
นตั
วกำ
�กั
เหตุ
ผลที่
เป็
นความสำ
�คั
ญของค่
านิ
ยม
หลั
กคำ
�สอน
ทางศาสนาเป็
นเสมื
อนหลั
กยึ
ดเหนี่
ยวทางจิ
ตใจ ดั
งนั้
นการที่
บุ
คคลสามารถนำ
�หลั
กศาสนาไปใช้
ในชี
วิ
ตประจำ
�วั
นได้
อย่
าง
ถู
กต้
องเหมาะสม ย่
อมทำ
�ให้
ไม่
หวั่
นไหวไปกั
บการแปรปรวน
ทางสั
งคม ซึ่
งเท่
าที่
ผ่
านมาพบว่
าปั
ญหาทางสั
งคมส่
วนใหญ่
มี
ต้
นตอมาจากการขาดศี
ลธรรมและจริ
ยธรรม การใช้
หลั
ศาสนาในการดำ
�เนิ
นชี
วิ
ตจะเป็
นสิ่
งที่
ช่
วยให้
สั
งคมดี
งาม
การวั
ดคุ
ณค่
าเชิ
งประโยชน์
ของค่
านิ
ยม
หลั
กศาสนา
คื
อคุ
ณธรรมที่
เป็
นสิ่
งยึ
ดเหนี่
ยวจิ
ตใจให้
กั
บบุ
คคลในการ
ดำ
�เนิ
นชี
วิ
ต เพื่
อสร้
างความสุ
ขที่
แท้
จริ
งซึ่
งหากบุ
คคลปฏิ
บั
ติ
ตามหลั
กธรรมทางศาสนา ย่
อมลด/ละ/เลิ
ก หนทางที่
นำ
�ไป
สู่
ความเสื่
อมทั้
งปวง ดั
งนั้
นปั
ญหาการขาดคุ
ณธรรมในด้
าน
ต่
างๆ จะหมดไป การวั
ดความสำ
�เร็
จของการเสริ
มสร้
าง
ค่
านิ
ยมนี้
จึ
งอยู่
ที่
ความสงบสุ
ขของสั
งคมที่
สะท้
อนออกมาได้
หลายทาง เช่
น สุ
ขภาพจิ
ตของประชากรในประเทศดี
ขึ้
ปั
ญหาอาชญากรรมลดลง ปั
ญหาหนี้
สิ
นลดลง อั
ตวิ
บาตกรรม
และปั
ญหาสั
งคมอื่
นๆ ลดลง
ในสั
งคมหนึ่
งๆ ย่
อมประกอบไปด้
วยค่
านิ
ยมทั้
งที่
พึ
งประสงค์
และไม่
พึ
งประสงค์
ดั
งนั้
นจึ
งเป็
นเรื่
องจำ
�เป็
นที่
ครอบครั
ว ครู
อาจารย์
และผู้
ใหญ่
ในสั
งคม ต้
องปฏิ
บั
ติ
ตน
เป็
นต้
นแบบที่
ดี
เพื่
อให้
เยาวชนได้
เดิ
นตามรอยทางที่
เหมาะสมต่
อการดำ
�เนิ
นชี
วิ
ตต่
อไป เมื่
อทุ
กคนในสั
งคมรั
บรู้
และตระหนั
กร่
วมกั
นว่
าการดำ
�รงตนให้
เป็
นไปตามครรลอง
ของค่
านิ
ยมที่
พึ
งประสงค์
ของสั
งคมไทยเป็
นสิ่
งที่
ถู
กต้
อง เมื่
นั้
นสั
งคมแห่
งความผาสุ
ขที่
ทุ
กคนเรี
ยกหาก็
จะเกิ
ดขึ้
นในไม่
ช้
+-------------------------------------------+
ข้
อมู
ลจาก : ค่
านิ
ยมและสภาพแวดล้
อมที่
พึ
งประสงค์
ของ
สั
งคมไทยในสายตาเยาวชน
สำ
�นั
กงานคณะกรรมการวั
ฒนธรรมแห่
งชาติ
http://socialscience.igetweb.com