Page 18 - july53

Basic HTML Version

๑๖
ความอบอุ่
นในครอบครั
ว ซึ่
งทางออกของสมาชิ
กใน
ครอบครั
วล้
วนเป็
นทางออกที่
ไม่
ถู
กต้
อง เช่
น การติ
ดยา การ
ทำ
�ร้
ายร่
างกายและจิ
ตใจกั
น ด้
วยเหตุ
นี้
การลดปั
ญหาสั
งคมจึ
สามารถมี
ช่
องทางแก้
ไขได้
โดยผ่
านการมี
ครอบครั
วที่
เข้
มแข็
การวั
ดคุ
ณค่
าเชิ
งประโยชน์
ของค่
านิ
ยม
การให้
ความสำ
�คั
ญกั
บครอบครั
ว จะทำ
�ให้
สถาบั
นครอบครั
วเข้
มแข็
การมี
หลั
กประกั
นให้
กั
บชี
วิ
ตวั
ยเด็
กและวั
ยชราซึ่
งเป็
นวั
ยที่
ต้
องการการหล่
อเลี้
ยงจากสถาบั
นครอบครั
วว่
าจะมี
ครอบครั
เป็
นที่
พึ่
งสำ
�คั
ญ ปั
ญหาต่
างๆ ทางสั
งคมจะดี
ขึ้
น เช่
น ปั
ญหา
อาชญากรรมที่
เกิ
ดขึ้
นจากเด็
กและเยาวชนลดลง อั
ตราการ
หย่
าร้
างลดลง จำ
�นวนคนชราที่
อยู่
ในบ้
านพั
กคนชราลดลง
เด็
กเร่
ร่
อนลดลง เป็
นต้
๖. ค่
านิ
ยม “ขยั
น อดทน ดำ
�เนิ
นชี
วิ
ตอย่
างพอเพี
ยง”
ความหมายของค่
านิ
ยม
มี
ความหมายครอบคลุ
ถึ
งคำ
�ว่
าวิ
ถี
พอเพี
ยง การยึ
ดหลั
กความพอเพี
ยง เศรษฐกิ
พอเพี
ยง การดำ
�เนิ
นชี
วิ
ตอย่
างพอเพี
ยง มี
วิ
จารณญาณ
(ปั
ญญา) ขยั
น ทุ่
มเท อดทน และมี
คุ
ณภาพชี
วิ
ตที่
ดี
เหตุ
ผล
ที่
เป็
นความสำ
�คั
ญของค่
านิ
ยม เนื่
องจากการหลั่
งไหลของ
กระแสบริ
โภคนิ
ยม วั
ตถุ
นิ
ยม และกระบวนการทำ
�ให้
ทุ
อย่
างเป็
นสิ
นค้
า ที่
เข้
ามาพร้
อมระบบทุ
นนิ
ยม ซึ่
งมี
การรั
บใน
อั
ตราเร่
ง เพราะความเป็
นโลกาภิ
วั
ตน์
ที่
มี
สื่
อต่
างๆ เป็
นช่
อง
ทางการรั
บวั
ฒนธรรมและการเข้
าครอบงำ
�ทางวั
ฒนธรรม
จากภายนอก ด้
วยเหตุ
นี้
เองที่
ทำ
�ให้
คนในสั
งคมต่
างแสวงหา
ความสุ
ขจากการได้
รั
บสิ
นค้
ามาตอบสนองความต้
องการที่
เกิ
นจำ
�เป็
น มี
ความฟุ้
งเฟ้
อ นิ
ยมมี
หนี้
สิ
น ซึ่
งท้
ายที่
สุ
ดแล้
กลั
บสร้
างความทุ
กข์
จากหนี้
สิ
น การหาหนทางเพื่
อได้
มาซึ่
เงิ
นเป็
นบ่
อเกิ
ดของการทุ
จริ
ตในระดั
บต่
างๆ นอกจากนั้
นยั
พบว่
าคุ
ณลั
กษณะของประชาชนที่
เน้
นวั
ตถุ
นิ
ยมจะเน้
นสุ
นิ
ยม เน้
นการบริ
โภคเชิ
งวั
ตถุ
ไม่
รู้
จั
กคุ
ณค่
าของเงิ
น (เพราะ
สามารถใช้
เงิ
นในอนาคตได้
ง่
ายขึ้
น) จึ
งมี
ชี
วิ
ตที่
ลดทอนคุ
ณค่
ของความขยั
น ทุ่
มเท อดออม และใช้
ชี
วิ
ตอย่
างพอเพี
ยง
ตามแนวทางแบบเดิ
นสายกลาง
การวั
ดคุ
ณค่
าเชิ
งประโยชน์
ของค่
านิ
ยม
เมื่
อพิ
จารณา
ค่
านิ
ยมนี้
จะเห็
นชั
ดว่
ามี
การเชื่
อมโยงในทุ
กระดั
บ นั
บตั้
งแต่
ระดั
บปั
จเจกที่
มี
ปั
ญหาหนี้
สิ
นลดลง ยอดหนี้
เครดิ
ตที่
ลดลง
ในระดั
บครั
วเรื
อนมี
หนี้
สิ
นลดลง นอกจากนั้
นยั
งสามารถ
ประหยั
ดรายจ่
ายในสิ
นค้
าหรื
อบริ
การที่
สามารถประหยั
ดได้
เช่
น สิ
นค้
านำ
�เข้
าฟุ่
มเฟื
อย สิ
นค้
าจากต่
างประเทศ เป็
นต้
ซึ่
งเมื่
อมองผลในภาพรวมระดั
บประเทศแล้
วประเทศจะมี
เงิ
ออมต่
อรายได้
ของประเทศเพิ
มขึ
นและมี
หนี
ต่
างประเทศลดลง
๗. ค่
านิ
ยม “รั
กษ์
ภู
มิ
ใจในความเป็
นไทย”
ความหมายของค่
านิ
ยม
มี
ความหมายครอบคลุ
ถึ
งคำ
�ว่
า รั
กและภู
มิ
ใจในชาติ
เห็
นคุ
ณค่
าและภาคภู
มิ
ใจใน
วั
ฒนธรรมไทย การอนุ
รั
กษ์
ศิ
ลปวั
ฒนธรรมไทย เช่
น ที่
ดิ
ในเขตโบราณสถาน การใช้
ภาษาไทยอย่
างถู
กต้
องและ
สร้
างสรรค์
เหตุ
ผลที่
เป็
นความสำ
�คั
ญของค่
านิ
ยม
รั
กและภู
มิ
ใจ
ในความเป็
นไทยเป็
นค่
านิ
ยมที่
เป็
นรากฐานของความเจริ
แห่
งประเทศไทย เพราะการผู
กพั
นต่
อชาติ
เป็
นเสมื
อนทุ
ทางสั
งคมที่
ทำ
�ให้
ประเทศชาติ
มั่
นคง ประชาชนสามารถดำ
�รง
ตนอยู่
อย่
างมี
ศั
กดิ์
ศรี
ในทางตรงข้
าม การไร้
ซึ่
งความนิ
ยมใน
ชาติ
ของตนเองย่
อมทำ
�ให้
ประชาชนไม่
มี
เกราะป้
องกั
น การ
เข้
ามาของวั
ฒนธรรมต่
างชาติ
ที่
บางครั้
งเป็
นสิ่
งแปลกปลอม
และไม่
เหมาะสมสอดคล้
องกั
บระบบความเป็
นอยู่
และ
โครงสร้
างทางสถาบั
นต่
างๆ ที่
เคยเอื้
อให้
สั
งคมอยู่
ได้
อย่
าง
มั่
นคง นอกจากนั้
นค่
านิ
ยมรั
กและความภู
มิ
ใจในชาติ
ยั
งทำ
�ให้
คนไทยมี
ความเป็
นชาติ
นิ
ยมและช่
วยส่
งเสริ
มให้
เศรษฐกิ
จของ
ประเทศดี
ขึ
นด้
วย