Page 17 - july53

Basic HTML Version

๑๕
สั
งคมปั
จจุ
บั
นกำ
�ลั
งมี
อั
ตราเร่
งของการมี
ค่
านิ
ยมตั
วใครตั
วมั
มากขึ้
น เพราะสภาพทางเศรษฐกิ
จบี
บรั
ด ดั
งนั้
นการ
เสริ
มสร้
างค่
านิ
ยมเสี
ยสละ มี
น้ำ
�ใจ คำ
�นึ
งถึ
งประโยชน์
ส่
วนรวม
จึ
งเป็
นเรื่
องเร่
งด่
วนที่
ต้
องดำ
�เนิ
นการในทุ
กระดั
บ โดยชี้
ให้
เห็
นสภาพปั
ญหาต่
าง ๆ ของการอยู่
อย่
างโดดเดี่
ยวไม่
ร่
วมมื
และไม่
มี
น้ำ
�ใจ ขณะเดี
ยวกั
นการมี
จิ
ตอาสากำ
�ลั
งเป็
นที่
ต้
องการของสั
งคมเพราะผลประโยชน์
มิ
ได้
ตกอยู่
กั
บกลุ่
มใด
กลุ่
มหนึ่
งโดยเฉพาะ แต่
เป็
นผลสะท้
อนกลั
บที่
ทุ
กคนในสั
งคม
จะได้
ประโยชน์
ในลั
กษณะที่
เอื้
อต่
อกั
การวั
ดคุ
ณค่
าเชิ
งประโยชน์
ของค่
านิ
ยม การมี
ค่
านิ
ยม
เสี
ยสละ มี
น้ำ
�ใจและคำ
�นึ
งถึ
งประโยชน์
ส่
วนรวม ในระดั
บุ
คคล เป็
นการขั
ดเกลาจิ
ตใจให้
มี
สุ
ขเพราะบุ
คคลที่
รู้
จั
เสี
ยสละ นอกจากปั
ญหาสุ
ขภาพจิ
ตจะลดลงแล้
ว ปั
ญหา
ทางสั
งคมด้
านต่
างๆ จะลดลงด้
วย เช่
น การทะเลาะวิ
วาท
การเอาเปรี
ยบซึ่
งกั
นและกั
น ตั
วชี้
วั
ดในระดั
บสั
งคมและ
ประเทศอาจจะดู
ได้
จากสั
ดส่
วนร้
อยละของยอดเงิ
นบริ
จาค
ให้
แก่
มู
ลนิ
ธิ
/องค์
กรการกุ
ศล/สถาบั
นทางสั
งคม ต่
อรายได้
ประเทศ จำ
�นวนคดี
และ/หรื
อการลั
กลอบหลบเลี่
ยงภาษี
สิ
นค้
านำ
�เข้
าจากต่
างประเทศลดลง (ของเถื่
อน) ซึ่
งเมื่
สิ่
งเหล่
านี้
มี
ทิ
ศทางในทางที
ดี
ขึ
นย่
อมแสดงว่
าประเทศชาติ
จะ
มี
สวั
สดิ
การทางสั
งคมที
ดี
ขึ
๔. ค่
านิ
ยม “ยึ
ดหลั
กสั
นติ
ประนี
ประนอม”
ความหมายของค่
านิ
ยม มี
ความหมายครอบคลุ
มถึ
คำ
�ว่
า ใช้
สั
นติ
วิ
ธี
ในการแก้
ปั
ญหาความขั
ดแย้
ง โดยเลิ
กใช้
ความรุ
นแรง มี
การประนี
ประนอมและประสานประโยชน์
แก้
ไขความขั
ดแย้
งด้
วยสั
นติ
วิ
ธี
เหตุ
ผลที่
เป็
นความสำ
�คั
ญของค่
านิ
ยม ปั
ญหาที่
พบ
มากในปั
จจุ
บั
นก็
คื
อการใช้
ความรุ
นแรงในการแก้
ไขปั
ญหา
ซึ่
งปรากฏอยู่
เป็
นประจำ
�ตามสื่
อต่
าง ๆ ความรุ
นแรงมากมาย
ที่
มี
อยู่
ในสั
งคมไทยนั้
นสะท้
อนให้
เห็
นถึ
งการไม่
มี
วั
ฒนธรรม
และค่
านิ
ยมที่
ยึ
ดหลั
กสั
นติ
ประนี
ประนอม ทั้
งนี้
เพราะค่
านิ
ยม
ดั
งกล่
าวถู
กละเลยและมิ
ได้
นำ
�มาปลู
กฝั
ง อี
กทั้
งสั
งคมไทย
ยั
งขาดต้
นแบบทั้
งในระดั
บครอบครั
ว ระดั
บสั
งคมและระดั
ประเทศชาติ
ที่
ยึ
ดหลั
กสั
นติ
วิ
ธี
ในการแก้
ไขปั
ญหา จนสร้
าง
เป็
นความเชื่
อมั่
น แนวทางการประพฤติ
ปฏิ
บั
ติ
ดั
งนั้
น การ
ส่
งเสริ
มค่
านิ
ยมยึ
ดหลั
กสั
นติ
ประนี
ประนอม จะเป็
นทางออก
ของการแก้
ไขปั
ญหาความรุ
นแรงในสั
งคม อี
กทั้
งบุ
คคลจะมี
ความคิ
ดในการไตร่
ตรองเหตุ
ผลมากขึ้
นแทนที่
การใช้
อารมณ์
ในการตั
ดสิ
นใจ สั
งคมไทยได้
ปล่
อยปละละเลยแนวทางการ
สร้
างความสมานฉั
นท์
ระหว่
างกลุ่
มชน/ประชาชน มาเป็
เวลานาน จึ
งมั
กมี
ความรุ
นแรงรอปะทุ
อยู่
ในสั
งคมตลอดเวลา
ด้
วยเหตุ
นี้
เอง ค่
านิ
ยมด้
านนี้
จึ
งเป็
นที่
พึ
งประสงค์
และต้
องเร่
ปลู
กฝั
งให้
เกิ
ดขึ้
นในสั
งคม
การวั
ดคุ
ณค่
าเชิ
งประโยชน์
ของค่
านิ
ยม ลดปั
ญหา
ความรุ
นแรงในกลุ่
มบุ
คคล เช่
น นั
กเรี
ยนตี
กั
น เพื่
อนบ้
าน
ทะเลาะกั
น การฆ่
ากั
นเพราะขั
ดผลประโยชน์
ลดความรุ
นแรง
ในระดั
บชาติ
โดยวั
ดจากจำ
�นวนการเกิ
ดสงครามที่
ลดลง
จำ
�นวนคนตาย/ทุ
พพลภาพ/บาดเจ็
บจากความรุ
นแรงทางตรง
จำ
�นวนอาวุ
ธสงครามที่
จั
บได้
เป็
นต้
๕. ค่
านิ
ยม “ให้
ความสำ
�คั
ญกั
บครอบครั
ว”
ความหมายของค่
านิ
ยม มี
ความหมายครอบคลุ
ถึ
งคำ
�ว่
า การมี
ครอบครั
วที่
มี
คุ
ณภาพใส่
ใจซึ่
งกั
นและกั
น ให้
เกี
ยรติ
ซึ่
งกั
นและกั
น เคารพในสิ
ทธิ
ของกั
นและกั
น สร้
าง
สั
มพั
นธภาพที่
ดี
ภายในครอบครั
ว การมี
ครอบครั
วเดี
ยว
และการส่
งเสริ
มสถาบั
นครอบครั
วให้
มี
ความรั
กความอบอุ่
ตลอดจนมี
ความรั
กและความห่
วงใยซึ
งกั
นและกั
นอย่
างเปิ
ดเผย
เหตุ
ผลที่
เป็
นความสำ
�คั
ญของค่
านิ
ยม
ครอบครั
เป็
นสถาบั
นชั้
นปฐมภู
มิ
กล่
าวคื
อ เป็
นสถาบั
นแรก และยั
เป็
นสถาบั
นหลั
กที่
มี
บทบาทอย่
างยิ่
งในการกล่
อมเกลาทาง
สั
งคม ให้
แก่
สมาชิ
กของครอบครั
ว ครอบครั
วเป็
นสถาบั
นที่
มี
ความสำ
�คั
ญในการปลู
กฝั
งสิ่
งต่
างๆให้
แก่
สมาชิ
ก จึ
งมี
ความ
สำ
�คั
ญต่
อเด็
กและเยาวชนมากที่
สุ
ด แต่
สภาพในปั
จจุ
บั
นมี
ปั
ญหามากมายที่
เกิ
ดขึ้
นจากการขาดความรั
กความเข้
าใจ