Page 16 - july53

Basic HTML Version

๑๔
นั้
น ๆ ให้
เป็
นที่
ปรากฏและเป็
นแบบอย่
าง และการเผยแพร่
ประชาสั
มพั
นธ์
ค่
านิ
ยมที่
พึ
งประสงค์
จากการประชุ
มในครั้
นั้
นได้
มี
ตั
วแทนเยาวชนจากทั่
วประเทศ จำ
�นวนกว่
า ๔๐๐ คน
ร่
วมกั
นแสดงความคิ
ดเห็
นและกำ
�หนดความหมาย เหตุ
ผล
ความสำ
�คั
ญของค่
านิ
ยมที่
พึ
งประสงค์
ด้
านต่
าง ๆ รวมไปถึ
แนวทางการดำ
�เนิ
นการ และการวั
ดคุ
ณค่
าเชิ
งประโยชน์
ที่
เกิ
ดขึ้
น ไว้
ดั
งนี้
๑. ค่
านิ
ยม “รู้
หน้
าที่
มี
วิ
นั
ย เคารพสิ
ทธิ
ผู้
อื่
น”
ความหมายของค่
านิ
ยม มี
ความหมายครอบคลุ
มถึ
คำ
�ว่
า มี
ความรั
บผิ
ดชอบกั
บหน้
าที่
และบทบาทของตนเอง
การตรงต่
อเวลา มี
วิ
นั
ยในการดำ
�เนิ
นชี
วิ
ต เคารพสิ
ทธิ
ของ
ตนเองและผู้
อื่
เหตุ
ผลที่
เป็
นความสำ
�คั
ญของค่
านิ
ยม ในสั
งคมทุ
สั
งคม คนแต่
ละคนถู
กกำ
�หนดบทบาท หน้
าที่
และมี
สิ
ทธิ
ตาม
สถานะทางสั
งคมที่
เป็
นอยู่
ในหลายด้
าน ตาม วั
ย เพศ อาชี
และความสั
มพั
นธ์
ทางสั
งคม ซึ่
งทำ
�ให้
การอยู่
ร่
วมกั
นเป็
นไป
ได้
ด้
วยความเรี
ยบร้
อย และมี
ความสุ
ข แต่
สั
งคมมั
กประสบ
กั
บปั
ญหาในทุ
กระดั
บจากการที่
บุ
คคลไม่
รู้
หน้
าที่
ของตนเอง
รวมไปถึ
งการไม่
เคารพ/ล่
วงละเมิ
ดสิ
ทธิ
ของผู้
อื่
นนอกจาก
นั้
นปั
ญหาความขั
ดแย้
งหลายประการยั
งเกิ
ดจากจากการขาด
วิ
นั
ย ซึ่
งสิ่
งเหล่
านี้
ล้
วนเป็
นพื้
นฐานสำ
�คั
ญในการทำ
�ให้
บุ
คคล
ตระหนั
กรู้
ถึ
งคุ
ณค่
าของตนเองและคุ
ณค่
าของคนอื่
นซึ่
งทำ
�ให้
ไม่
ล่
วงละเมิ
ดต่
อตนเอง ต่
อบุ
คคลในครอบครั
ว และต่
อผู้
อื่
ในทางเสื่
อมเสี
ย อั
นจะส่
งผลต่
อทั้
งความสำ
�เร็
จจากการ
ดำ
�เนิ
นชี
วิ
ตของตนเอง และความสงบสุ
ขและคุ
ณภาพที่
ดี
ยิ่
งขึ้
นของสั
งคม
การวั
ดคุ
ณค่
าเชิ
งประโยชน์
ของค่
านิ
ยม การรู้
จั
หน้
าที่
มี
วิ
นั
ย และเคารพสิ
ทธิ
ผู้
อื่
น ทำ
�ให้
บุ
คคลได้
รั
การยอมรั
บในสั
งคม เป็
นที่
ชื่
นชม เป็
นคนที่
มี
คุ
ณภาพ
ทำ
�งานร่
วมกั
บผู้
อื่
นได้
ความเครี
ยดและสุ
ขภาพจิ
ตในระดั
บุ
คคลดี
ขึ้
น ครอบครั
วมี
ความสุ
ข สามารถใช้
หลั
กเหตุ
ผลมา
ตั
ดสิ
นปั
ญหาครอบครั
ว อั
ตราการหย่
าร้
างและทอดทิ้
งกั
ในครอบครั
วจะลดลง ในสั
งคมหากมี
แต่
คนที่
มี
คุ
ณลั
กษณะ
ดั
งกล่
าวย่
อมนำ
�พาความสงบสุ
ข ลดความขั
ดแย้
ง จำ
�นวน
อาชญากรรมและข้
อพิ
พาทที่
ลงเอยด้
วยการทำ
�ร้
ายซึ่
งกั
นและ
กั
นทั้
งในระดั
บบุ
คคล ครอบครั
ว และสถาบั
นจะลดลง การ
ใช้
จ่
ายเพื่
อรณรงค์
ด้
านวิ
นั
ยและรายจ่
ายในการว่
าจ้
างตำ
�รวจ
เพื่
อรั
กษากฎหมายจะลดลง ซึ่
งย่
อมส่
งผลมาที่
ความมั่
นคง
ของประเทศและความเชื่
อมั่
นในการลงทุ
นเพราะประเทศมี
ทรั
พยากรมนุ
ษย์
ที่
มี
คุ
ณภาพ
๒. ค่
านิ
ยม “ซื่
อสั
ตย์
สุ
จริ
ต”
ความหมายของค่
านิ
ยม มี
ความหมายครอบคลุ
มถึ
คำ
�ว่
า มี
ความรั
บผิ
ดชอบต่
อความผิ
ดที่
เกิ
ดขึ้
นทั้
งทางศี
ลธรรม
และทางกฎหมาย รวมไปถึ
งการมี
คุ
ณธรรมและจริ
ยธรรมใน
สั
งคม
เหตุ
ผลที่
เป็
นความสำ
�คั
ญของค่
านิ
ยม เนื่
องจากความ
ซื่
อสั
ตย์
สุ
จริ
ตเป็
นคุ
ณธรรมที่
จำ
�เป็
นในทุ
ก ๆ สั
งคม แม้
จะ
วั
ดหรื
อจั
บต้
องได้
ยากแต่
ก็
นำ
�มาซึ่
งคุ
ณประโยชน์
ต่
อตนเอง
สั
งคม และประเทศชาติ
อย่
างยิ่
งทั้
งในด้
านความสงบสุ
ความมั่
นคง และความเจริ
ญงอกงาม ในทางตรงข้
ามหาก
ประชาชนในสั
งคมไม่
มี
ความซื่
อสั
ตย์
สุ
จริ
ตโดยมี
แต่
ผู้
เห็
แก่
ประโยชน์
ส่
วนตน มี
การเลื
อกปฏิ
บั
ติ
ในการใช้
กฎหมายอั
ทำ
�ให้
เกิ
ดความไม่
เท่
าเที
ยมกั
น มี
การฉ้
อโกง คอร์
รั
ปชั่
นในทุ
แวดวง ย่
อมทำ
�ความวิ
บั
ติ
ให้
แก่
สั
งคมและประเทศชาติ
การวั
ดคุ
ณค่
าเชิ
งประโยชน์
ของค่
านิ
ยม บุ
คคลที่
มี
ความซื่
อสั
ตย์
เป็
นบุ
คคลที่
มี
โอกาสในการทำ
�งานสู
ง เพราะ
สั
งคมยอมรั
บ/นั
บถื
อคุ
ณลั
กษณะเช่
นนี้
ซึ่
งจะมี
ตั
วชี้
วั
ดคื
จำ
�นวนบุ
คคลที่
ได้
รั
บการยอมรั
บหรื
อยกย่
องในเรื่
องความ
ซื่
อสั
ตย์
ที่
เพิ่
มขึ้
น คดี
ลั
กทรั
พย์
ยั
กยอกทรั
พย์
คดี
คอร์
รั
ปชั่
ลดลง ข่
าวเกี่
ยวกั
บการคดโกง ลั
กทรั
พย์
ฉ้
อฉล ในสั
งคม
ลดลง ซึ่
งอำ
�นวยประโยชน์
ต่
อสั
งคม คื
อลดความหวาดระแวง
กั
นในสั
งคม การดำ
�เนิ
นการในเรื่
องต่
าง ๆ มี
ความโปร่
งใส
การติ
ดอั
นดั
บประเทศที่
มี
การคอร์
รั
ปชั่
นของประเทศลดลง
และสร้
างบรรยากาศความเชื่
อมั่
นทางเศรษฐกิ
จของประเทศ
๓. ค่
านิ
ยม “เสี
ยสละ มี
น้
�ใจ คำ
�นึ
งถึ
งประโยชน์
ส่
วนรวม”
ความหมายของค่
านิ
ยม มี
ความหมายครอบคลุ
มถึ
คำ
�ว่
า ค่
านิ
ยมจิ
ตอาสา เป็
นผู้
ให้
มากกว่
าผู้
รั
บ สร้
างสั
งคม
ของความมี
น้ำ
�ใจ การเอื้
อเฟื้
อเผื่
อแผ่
การเอื้
ออาทรต่
อผู้
อื่
(ใจเขาใจเรา) และการอยู่
ร่
วมกั
นของคนในสั
งคม
เหตุ
ผลที่
เป็
นความสำ
�คั
ญของค่
านิ
ยม จุ
ดดี
ของสั
งคม
ในอดี
ตคื
อการดำ
�รงอยู่
ของบรรทั
ดฐาน การพึ่
งพาซึ่
งกั
นและ
กั
น (norm of reciprocity) ซึ่
งหล่
อเลี้
ยงความสงบสุ
ขของ
สั
งคม ในสั
งคมไทย บรรทั
ดฐานเช่
นนี้
คงอยู่
เพราะมี
ค่
านิ
ยม
ดั้
งเดิ
มของคนไทย ได้
แก่
ความเสี
ยสละ มี
น้ำ
�ใจ และคำ
�นึ
ถึ
งประโยชน์
ส่
วนรวมมากกว่
าประโยชน์
ส่
วนตั
ว ในขณะที่