Page 14 - july53

Basic HTML Version

๑๒
งามอย่
างไทย
ค่
านิ
ยมเป็
นสิ่
งที่
มี
ความสำ
�คั
ญเป็
นอย่
างมาก เนื่
องจาก
บทบาทของค่
านิ
ยมที่
สั
งคมเห็
นพ้
องต้
องกั
นส่
งผลต่
อความคิ
และการประพฤติ
ปฏิ
บั
ติ
ของมนุ
ษย์
ค่
านิ
ยม เป็
นทั
ศนะของคน
หรื
อสั
งคมที่
มี
ต่
อสิ่
งของ ความคิ
ด และเหตุ
การณ์
ที่
เกี่
ยวข้
อง
กั
บความปรารถนา คุ
ณค่
าและความถู
กต้
องของสั
งคมนั้
นๆ
เช่
น ชาวอเมริ
กั
นถื
อว่
า “ประชาธิ
ปไตย” มี
ค่
าสู
งสุ
ดควรแก่
การนิ
ยมควรรั
กษาไว้
ด้
วยชี
วิ
ต อเมริ
กั
นรั
กอิ
สระ เสรี
ภาพ
และความก้
าวหน้
าในการงานเป็
นต้
น ส่
วนค่
านิ
ยมของคนไทย
หรื
อคนตะวั
นออกโดยทั่
วไปนั้
นแตกต่
างจากค่
านิ
ยมใน
อเมริ
กั
นหรื
อคนตะวั
นตก เช่
น คนไทยถื
อว่
าความสงบสุ
ขทาง
จิ
ตใจและการทำ
�บุ
ญให้
ทานเป็
นสิ่
งที่
พึ
งปรารถนา การเคารพ
เชื่
อฟั
งบิ
ดามารดาและการกตั
ญญู
รู้
คุ
ณเป็
นสิ่
งที่
ควรยกย่
อง
ค่
านิ
ยม จึ
งเป็
นสิ่
งที่
บุ
คคลพอใจหรื
อเห็
นว่
าเป็
นสิ่
งที่
มี
คุ
ณค่
า แล้
วยอมรั
บไว้
เป็
นความเชื่
อ หรื
อความรู้
สึ
กนึ
กคิ
ของตนเอง ค่
านิ
ยมจะฝั
งอยู่
ในตั
วบุ
คคลในรู
ปของความเชื่
ตลอดไป จนกว่
าจะพบกั
บค่
านิ
ยมใหม่
ซึ่
งตนพอใจกว่
าก็
จะยอมรั
บไว้
เมื่
อบุ
คคลประสบกั
บการเลื
อกหรื
อเผชิ
ญกั
เหตุ
การณ์
และต้
องตั
ดสิ
นใจอย่
างใดอย่
างหนึ่
งเข้
าจะนำ
ค่
านิ
ยมมาประกอบการตั
ดสิ
นใจทุ
กครั้
งไป ค่
านิ
ยมจึ
งเป็
เสมื
อนพื้
นฐานแห่
งการประพฤติ
ปฏิ
บั
ติ
ของบุ
คคลโดยตรง
ด้
วยเหตุ
ที่
ค่
านิ
ยมเป็
นตั
วกำ
�หนดความประพฤติ
และ
การปฏิ
บั
ติ
ของคน และการประพฤติ
ของคนเป็
นตั
วการ
ที่
ทำ
�ให้
สั
งคมเปลี่
ยนไป เราจึ
งกล่
าวได้
ว่
า ค่
านิ
ยมมี
ส่
วน
ทำ
�ให้
เกิ
ดการเปลี่
ยนแปลงทางสั
งคม ในขณะเดี
ยวกั
การเปลี่
ยนแปลงทางสั
งคม เช่
น การเปลี่
ยนแปลงเทคโนโลยี
ก็
มี
ส่
วนให้
ค่
านิ
ยมใหม่
ๆเกิ
ดขึ้
นได้
เหมื
อนกั
น พู
ดอี
กนั
ยหนึ่
งก็
คื
อ ค่
านิ
ยมเป็
นได้
ทั้
งเหตุ
และผลของการเปลี่
ยนแปลง ดั
งนั้
ค่
านิ
ยมจึ
งมี
ความสำ
�คั
ญมาก เพราะส่
งผลกระเทื
อนถึ
ความเจริ
ญ หรื
อความเสื่
อมของสั
งคมและความมั่
นคง
ของชาติ
กล่
าวคื
อ สั
งคมที่
มี
ค่
านิ
ยมที่
เหมาะสมถู
กต้
อง เช่
ความซื่
อสั
ตย์
ความขยั
นหมั่
นเพี
ยร ความเสี
ยสละ ความมี
ระเบี
ยบวิ
นั
ย ความสามั
คคี
สั
งคมนั้
นย่
อมจะเจริ
ญก้
าวหน้
อย่
างแน่
นอน
โดยธรรมชาติ
ค่
านิ
ยมเป็
นเรื่
องที่
เกิ
ดมี
ในจิ
ตใจของ
ประชาชนทั
วไปอยู
แล้
วแต่
บางเรื่
องเป็
นค่
านิ
ยมที
ไม่
พึ
งประสงค์
ซึ่
งเป็
นอุ
ปสรรคต่
อการพั
ฒนาตนเองและสั
งคมส่
วนรวม
ค่
านิ
ยมประเภทนี้
จึ
งจำ
�เป็
นต้
องขจั
ดให้
ลดน้
อยลงและ
หมดสิ
นไปในที
สุ
ด เช่
น การขาดระเบี
ยบวิ
นั
ย การไม่
ตรงต่
อเวลา
ความฟุ้
งเฟ้
อฟุ่
มเฟื
อย การนิ
ยมชมชอบต่
างชาติ
และการ
ลุ่
มหลงมั
วเมาอบายมุ
ข เป็
นต้
การปลู
กฝั
งและสร้
างเสริ
มค่
านิ
ยม
เนื่
องจากค่
านิ
ยมที่
สำ
�คั
ญบางประการยั
งไม่
มี
อยู่
ใน
จิ
ตใจของประชาชนดั
งกล่
าวแล้
ว จึ
งจำ
�เป็
นต้
อง “ปลู
ก”
คุ
ณสมบั
ติ
เช่
นนั้
นให้
งอกงามขึ้
นมาและหยั่
งราก “ฝั
ง” โคน
ลึ
กลงไป จิ
ตใจของประชาชนทุ
กคน ส่
วนค่
านิ
ยมที่
มี
อยู่
บ้
าง
แล้
วแต่
ยั
งไม่
สมบู
รณ์
เท่
าที่
ควรนั้
น ก็
จะต้
อง “สร้
างเสริ
ม”
เติ
มแต่
งให้
สมบู
รณ์
มากยิ่
งขึ้
น ด้
วยเหตุ
นี้
ในการรณรงค์
เรื่
อง