Page 13 - july53

Basic HTML Version

๑๑
ไม่
พู
ดคำ
�หยาบ และไม่
พู
ดเพ้
อเจ้
๔. กระทำ
�ชอบ (สั
มมา
กั
มมั
นตะ)
คื
อ ไม่
ทำ
�ลายชี
วิ
ต ไม่
ลั
กขโมย ไม่
ประพฤติ
ผิ
ทางกาม
๕. เลี้
ยงชี
วิ
ตชอบ (สั
มมาอาชี
วะ)
คื
อ การทำ
มาหากิ
นด้
วยอาชี
พที่
สุ
จริ
ต ไม่
คดโกง ไม่
หลอกลวง ไม่
ทำ
กิ
จการในสิ่
งที่
เป็
นผลร้
ายต่
อคนทั่
วไป
๖. พยายามชอบ
(สั
มมาวายามะ)
คื
อ ความพยายามที่
จะป้
องกั
นมิ
ให้
ความชั่
เกิ
ดขึ้
น และพยายามขจั
ดความชั่
วที่
เกิ
ดขึ้
นแล้
วให้
หมดไป
ความพยายามที่
จะสร้
างความดี
ที่
ยั
งไม่
เกิ
ดให้
เกิ
ดขึ้
นและ
ความพยายามที่
จะรั
กษาความดี
ที่
เกิ
ดขึ้
นแล้
วให้
คงอยู่
ตลอดไป
๗. ระลึ
กชอบ (สั
มมาสติ
)
คื
อ รู้
ตั
วอยู่
เสมอว่
กำ
�ลั
งเห็
นสิ่
งต่
างๆ ตามที่
เป็
นจริ
๘. ตั้
งจิ
ตมั่
นชอบ (สั
มมา
สมาธิ
)
คื
อ การที่
สามารถตั้
งจิ
ตให้
จดจ่
ออยู่
กั
บสิ่
งใดสิ่
งหนึ่
ได้
นาน
วั
นสำ
�คั
ญทางพระพุ
ทธศาสนาที่
สำ
�คั
ญอี
กวั
นหนึ่
คื
วั
นเข้
าพรรษา
สาระสำ
�คั
ญของวั
นเข้
าพรรษา คื
อ การ
ที่
พระพุ
ทธเจ้
ากำ
�หนดให้
พระภิ
กษุ
เริ่
มอยู่
จำ
�พรรษาในวั
นแรม
๑ ค่ำ
� เดื
อน ๘ โดยไม่
เดิ
นทางไปค้
างแรม ณ สถานที่
ใด
เป็
นเวลา ๓ เดื
อน ทำ
�ให้
พระภิ
กษุ
ที่
อยู่
ร่
วมกั
นจำ
�นวนมากได้
ศึ
กษาเข้
าใจพระพุ
ทธศาสนาได้
อย่
างถู
กต้
อง นอกจากนี้
วั
เข้
าพรรษายั
งเป็
นจุ
ดเริ่
มต้
นของการปรั
บปรุ
งพฤติ
กรรม
ลด
ละ เลิ
กอบายมุ
ของคนในสั
งคมด้
วย ซึ่
งก็
สอดคล้
องกั
หลั
กธรรมคำ
�สอนที่
สำ
�คั
ญ คื
อ หลั
วิ
รั
ติ
หรื
การงดเว้
จากบาปและความชั่
วต่
างๆ
แบ่
งออกเป็
น ๓ ประการ คื
๑. สั
มปั
ตตวิ
รั
ติ
ได้
แก่
การงดเว้
นจากความชั่
ว เพราะมี
หิ
ริ
ความหายชั่
วและโอตตั
ปปะ ความกลั
วบาป นั่
นคื
อ เมื่
มี
เหตุ
การณ์
ที่
เป็
นใจให้
เราทำ
�ผิ
ดหรื
อทุ
จริ
ตคอร์
รั
ปชั่
น เรา
สามารถห้
ามใจตั
วเองได้
เพราะรู้
สึ
กอายตั
วเอง หรื
อกลั
วเสี
เกี
ยรติ
๒. สมาทานวิ
รั
ติ
ได้
แก่
การงดเว้
นจากบาป ความชั่
และอบายมุ
ขต่
างๆ ด้
วยการสมาทานศี
ล ๕ หรื
อศี
ล ๘ จาก
พระสงฆ์
โดยเพี
ยรระมั
ดระวั
งไม่
ทำ
�ให้
ศี
ลขาดหรื
อด่
างพร้
อย
แม้
มี
สิ่
งยั่
วยวนภายนอกก็
ไม่
หวั่
นไหวหรื
อเอนเอี
ยง
๓. สมุ
เฉกวิ
รั
ติ
ได้
แก่
การงดเว้
นจากบาป ความชั่
วและอบายมุ
ต่
างๆ ได้
อย่
างเด็
ดขาด ข้
อนี้
เป็
นคุ
ณธรรมของพระอริ
ยเจ้
ถึ
งกระนั้
น สมุ
จเฉกวิ
รั
ติ
อาจนำ
�มาประยุ
กต์
ใช้
กั
บบุ
คคลทั่
วไป
นั่
นคื
อ ผู้
งดเว้
นบาป ความชั่
ว ละอบายมุ
ขต่
างๆ ในระหว่
าง
พรรษากาลได้
แล้
ว แม้
ออกพรรษาแล้
วก็
ไม่
กลั
บไปกระทำ
�หรื
ข้
องแวะบาปเหล่
านั
นอี
นอกจากหลั
กธรรมคำ
�สอนที่
พุ
ทธศาสนิ
กชนควรนำ
ไปปฏิ
บั
ติ
แล้
ว กระทรวงวั
ฒนธรรม โดย กรมการศาสนา ได้
จั
ดงานสั
ปดาห์
ส่
งเสริ
มพระพุ
ทธศาสนา เนื่
องในเทศกาลวั
อาสาฬหบู
ชาและวั
นเข้
าพรรษา โดยส่
วนกลางจั
ดกิ
จกรรมใน
ระหว่
างวั
นที่
๒๔ – ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ณ วั
ดสระเกศราช
วรมหาวิ
หาร ประกอบด้
วย การประกวดบรรยายธรรม การ
ประกวดสวดมนต์
หมู่
ทำ
�นองสรภั
ญญะ การประกวดขั
บร้
อง
เพลงลู
กทุ่
งส่
งเสริ
มศี
ลธรรม ซึ่
งในวั
นที่
๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓
จะมี
พิ
ธี
ทำ
�บุ
ญตั
กบาตรและเวี
ยนเที
ยนรอบพระบรมบรรพต
(ภู
เขาทอง) ด้
วย สำ
�หรั
บในส่
วนภู
มิ
ภาค กรมการศาสนา
ได้
มอบหมายให้
สำ
�นั
กงานวั
ฒนธรรมจั
งหวั
ดประสานกั
วั
ดในแต่
ละจั
งหวั
ด เพื่
อจั
ดกิ
จกรรมเช่
นเดี
ยวกั
บส่
วนกลาง
นอกจากนี้
ยั
งได้
จั
ดพิ
มพ์
บั
ตรอวยพรเนื่
องในวั
นอาสาฬหบู
ชา
และวั
นเข้
าพรรษา เพื่
อให้
พุ
ทธศาสนิ
กชนส่
งอวยพรให้
แก่
บุ
คคลที่
เคารพรั
ก โดยสามารถรั
บได้
ที่
วั
ดสระเกศ
ราชวรมหาวิ
หารและกรมการศาสนา
จึ
งขอเชิ
ญชวนพุ
ทธศาสนิ
กชนทุ
กท่
านเข้
าร่
วมงาน
ดั
งกล่
าว พร้
อมกั
บลด ละ เลิ
กอบายมุ
ขทั้
งปวง และตั้
งมั่
ทำ
�ความดี
ทั้
งต่
อตนเองและผู้
อื่
น เพราะการส่
งมอบสิ่
งที่
ดี
ให้
แก่
กั
นและกั
นนั้
น ย่
อมก่
อให้
เกิ
ดความสุ
ขใจทั้
งแก่
ผู้
ให้
และ
ผู้
รั
บ เพี
ยงเท่
านี้
สั
งคมไทยของเราก็
จะปราศจากความขั
ดแย้
และอยู่
ร่
วมกั
นได้
อย่
างมี
ความสุ
+-------------------------------------------+
ข้
อมู
ลอ้
างอิ
งจาก : หนั
งสื
อวั
นอาสาฬหบู
ชาและวั
นเข้
าพรรษา
แนวทางปฏิ
บั
ติ
สำ
�หรั
บพุ
ทธศาสนิ
กชน