Page 11 - july53

Basic HTML Version

นี่
เป็
นบทกลอนที่
ครู
กำ
�ชั
ยสอนเอาไว้
ตั้
งแต่
เรี
ยนสมั
ประถมศึ
กษา ภาษาไทยเป็
นเครื่
องมื
อถ่
ายทอดความคิ
เรื่
องราวการแลกเปลี่
ยนประสบการณ์
นอกจากนี้
ภาษาเป็
เรื่
องจำ
�เป็
นในการสื่
อสาร เพราะชี
วิ
ตของเราเมื่
อเที
ยบกั
บชี
วิ
ของโลก ประเทศที่
มี
มาถื
อว่
าชี
วิ
ตคนเราสั้
นมาก ซึ่
งชี
วิ
ตเรา
เกิ
ดมาจะสะสมประสบการณ์
ความรู้
กว่
าจะรู้
ได้
ดี
ไม่
เท่
าไรก็
เสี
ยชี
วิ
ต ดั
งนั้
น การเรี
ยนรู้
จะเรี
ยนรู้
เพี
ยงลำ
�พั
งคนเดี
ยวไม่
ได้
ต้
องเรี
ยนรู้
จากคนอื่
นด้
วยและเมื่
อเราจะถ่
ายทอดก็
ต้
องใช้
ภาษา
ปั
จจุ
บั
นสื่
อและเทคโนโลยี
ต่
างๆ ช่
วยรั
กษาภาษา
เอาไว้
ได้
แต่
สมั
ยก่
อนเป็
นวั
ฒนธรรมที่
จั
บต้
องไม่
ได้
แต่
ปั
จจุ
บั
นจั
บต้
องได้
ไม่
ว่
าจะเป็
นการที่
สามารถส่
งข้
อความไป
ในพื้
นที่
ที่
ห่
างไกลได้
ทั้
งนี้
การที่
ครู
ปั
จจุ
บั
นต้
องเอานั
กเรี
ยน
เป็
นศู
นย์
กลาง หมายความว่
าครู
ต้
องหาวิ
ธี
ให้
เด็
กได้
เรี
ยน
เพราะแต่
ละคนจะมี
พื้
นฐานไม่
เหมื
อนกั
น ดั
งนั้
น เมื่
อมาอยู่
ในห้
องเรี
ยนเดี
ยวกั
นต้
องทำ
�ให้
แต่
ละคนพั
ฒนาตนเองไปได้
ก็
ประสบความสำ
�เร็
จ”
กระทรวงวั
ฒนธรรม ในฐานะหน่
วยงานที่
มี
หน้
าที่
รั
กษาสื
บสานวั
ฒนธรรมเดิ
ม และปรั
บกระแสวั
ฒนธรรม
ใหม่
ที่
หลั่
งไหลจากภายนอกประเทศให้
มี
ความเหมาะสมและ
คงคุ
ณค่
า อั
นดี
งามของความเป็
นไทย จึ
งได้
มอบหมายให้
สำ
�นั
กงานคณะกรรมการวั
ฒนธรรมแห่
งชาติ
จั
ดกิ
จกรรม
เนื่
องในวั
นภาษาไทยแห่
งชาติ
ขึ้
น ในวั
นที่
๒๙ กรกฎาคม
๒๕๕๓ ณ ศู
นย์
วั
ฒนธรรมแห่
งประเทศไทย
เพื่
อปลู
กจิ
สำ
�นึ
กของคนไทยให้
ตระหนั
กถึ
งความสำ
�คั
ญและคุ
ณค่
าของ
ภาษาไทย อั
นเป็
นเอกลั
กษณ์
และวั
ฒนธรรมอั
นล้ำ
�ค่
าของชาติ
กิ
จกรรมดั
งกล่
าวประกอบด้
วย
พิ
ธี
มอบรางวั
เนื่
องในวั
นภาษาไทยแห่
งชาติ
เพื่
อเป็
นการส่
งเสริ
มและอนุ
รั
กษ์
การใช้
ภาษาไทย อี
กทั้
งยั
เป็
นการสร้
างขวั
ญและกำ
�ลั
งใจให้
แก่
บุ
คคลที่
ร่
วมอนุ
รั
กษ์
การใช้
ภาษาไทยด้
วย ได้
แก่
การเชิ
ดชู
เกี
ยรติ
ปู
ชนี
ยบุ
คคล
ผู้
ใช้
ภาษาไทยดี
เด่
และ
ผู้
ใช้
ภาษาไทยถิ่
นดี
เด่
ประจำ
�ปี
พุ
ทธศั
กราช ๒๕๕๓ การมอบรางวั
ลผู้
มี
ผลงานสร้
างสรรค์
พั
ฒนาเยาวชนรั
กษ์
ภาษาไทยในโครงการหมอภาษาพั
ฒนา
เยาวชน และการมอบรางวั
ลให้
แก่
ผู้
ประพั
นธ์
และผู้
ขั
บร้
อง
เพลงที่
ใช้
ภาษาไทยได้
อย่
างถู
กต้
องในโครงการเพชรในเพลง
โดย กรมศิ
ลปากร
นอกจากการยกย่
องเชิ
ดชู
เกี
ยรติ
แล้
ว ภายในงานยั
มี
การแสดงนิ
ทรรศการ และการแสดงทางศิ
ลปวั
ฒนธรรม
ที่
แสดงให้
เห็
นถึ
งความไพเราะสวยงามของภาษาไทย อาทิ
การแสดงของคณะนั
กร้
องเยาวชนประสานเสี
ยง
การแสดงพื
นบ้
านของเยาวชนที
ใช้
ภาษาถิ
น ๔ ภาค
การแสดงบทเพลงจากโครงการเพชรในเพลง
โดย กรมศิ
ลปากร
การแสดงนิ
ทรรศการเชิ
ดชู
เกี
ยรติ
ปู
ชนี
ยบุ
คคล
ผู้
ใช้
ภาษาไทยดี
เด่
น และผู้
ใช้
ภาษาไทยถิ่
นดี
เด่
น ประจำ
�ปี
พุ
ทธศั
กราช ๒๕๕๓
การออกร้
านหมอภาษา
เนื่
องในวั
นภาษาไทยแห่
งชาติ
ที่
จะถึ
งนี้
สำ
�นั
กงาน
คณะกรรมการวั
ฒนธรรมแห่
งชาติ
จึ
งขอเชิ
ญชวนนั
กเรี
ยน
นั
กศึ
กษา และประชาชนทั่
วไป เข้
าร่
วมกิ
จกรรมเนื่
องในวั
ภาษาไทยแห่
งชาติ
ในวั
นที่
๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ณ ศู
นย์
วั
ฒนธรรมแห่
งประเทศไทย โดยไม่
เสี
ยค่
าใช้
จ่
ายใดๆ และ
สามารถสอบถามรายละเอี
ยดเพิ่
มเติ
มได้
ที่
กลุ่
มส่
งเสริ
มการ
ถ่
ายทอดวั
ฒนธรรม โทร. ๐ ๒๒๔๗ ๐๐๒๘ ต่
อ ๑๑๐๘ – ๙
หรื
อทางเว็
บไซต์
www.culture.go.th