Page 10 - july53

Basic HTML Version

ร้
อยเรื่
องวั
นสำ
�คั
ในอิ
นเตอร์
เน็
ต และการส่
งข้
อความผ่
านโทรศั
พท์
มื
อถื
อที่
มี
การใช้
สั
ญลั
กษณ์
แทนการแสดงออกทางอารมณ์
ต่
างๆ ซึ่
หากไม่
มี
การควบคุ
มดู
แล ภาษาไทยอาจจะวิ
บั
ติ
ได้
ในอนาคต
บทบาทหน้
าที่
หลั
กในการสอนภาษาไทยให้
กั
บเด็
และยาวชนของชาติ
นอกจากบิ
ดามารดาแล้
ว ครู
อาจารย์
ก็
มี
ส่
วนสำ
�คั
ญอย่
างมากที่
จะทำ
�ให้
เยาวชนของชาติ
เติ
บโต
ขึ้
นอย่
างมี
ความภาคภู
มิ
ใจในภาษาไทย ดั
งพระราชดำ
�รั
สของ
สมเด็
จพระเทพรั
ตนราชสุ
ดาฯ สยามบรมราชกุ
มารี
ในคราว
เสด็
จพระราชดำ
�เนิ
นไปทรงเปิ
ดการอบรมและพระราชทาน
ปาฐกถาเรื่
อง “การจั
ดการเรี
ยนการสอนภาษาไทย” เนื่
อง
ในวั
นภาษาไทยแห่
งชาติ
ประจำ
�ปี
๒๕๔๙ ความว่
“...ครู
เป็
นบุ
คคลสำ
�คั
ญในการจั
ดการเรี
ยนการสอน
ครู
จึ
งต้
องมี
ความรู้
มี
ความทั
นสมั
ประเทศไทย นอกจากจะมี
ขนบธรรมเนี
ยมประเพณี
ศิ
ลปะ วั
ฒนธรรมที่
เป็
นเอกลั
กษณ์
ประจำ
�ชาติ
แล้
ว เรายั
งมี
ภาษาไทย
ที่
เป็
นภาษาประจำ
�ชาติ
และถื
อว่
าเป็
นเอกลั
กษณ์
และสมบั
ติ
ของชาติ
ที่
สำ
�คั
ญอี
กด้
วย
การจั
ดตั้
งวั
นภาษาไทยแห่
งชาติ
นั้
น คณะรั
ฐมนตรี
ได้
มี
มติ
เมื่
อวั
นที่
๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้
วั
นที่
๒๙
กรกฎาคมของทุ
กปี
เป็
นวั
นภาษาไทยแห่
งชาติ
เนื่
องด้
วย
ตรงกั
บวั
นที่
พระบาทสมเด็
จพระ เ จ้
าอยู่
หั
ว ได้
เสด็
พระราชดำ
�เนิ
นไปเป็
นประธานในการประชุ
มทางวิ
ชาการ
ของชุ
มนุ
มภาษาไทย คณะอั
กษรศาสตร์
จุ
ฬาลงกรณ์
มหาวิ
ทยาลั
ย ณ ห้
องประชุ
มคณะอั
กษรศาสตร์
เมื่
อวั
นที่
๒๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๐๕ นอกจากนี้
อี
กวั
ตถุ
ประสงค์
หนึ่
งของการจั
ดตั้
งวั
นภาษาไทย ก็
เพื่
อต้
องการกระตุ้
และปลู
กจิ
ตสำ
�นึ
กของคนไทยทั้
งชาติ
ให้
ตระหนั
กถึ
งความ
สำ
�คั
ญและคุ
ณค่
าของภาษาไทย ตลอดจนร่
วมมื
อร่
วมใจกั
ทำ
�นุ
บำ
�รุ
งส่
งเสริ
มและอนุ
รั
กษ์
ภาษาไทย ซึ่
งเป็
นเอกลั
กษณ์
และเป็
นสมบั
ติ
วั
ฒนธรรม อั
นล้ำ
�ค่
าของชาติ
ให้
ยั่
งยื
นคู่
ชาติ
ไทยตลอดไป พร้
อมทั้
งเผยแพร่
ภาษาไทยในรู
ปแบบต่
างๆ
ไปสู่
สาธารณชน ทั้
งในฐานะที่
เป็
นภาษาประจำ
�ชาติ
และใน
ฐานะภาษาเพื่
อการสื่
อสารของทุ
กคนในชาติ
แต่
น่
าเสี
ยดายที่
ปั
จจุ
บั
นนี้
เยาวชนคนรุ่
นใหม่
มั
กใช้
ภาษาไทยทั้
งภาษาพู
ดและภาษาเขี
ยนกั
นอย่
างผิ
ดเพี้
ยน หรื
ไม่
ก็
พู
ดภาษาไทยคำ
� ภาษาอั
งกฤษคำ
� สาเหตุ
ส่
วนใหญ่
แล้
มั
กจะเลี
ยนแบบมาจากการพู
ดและการออกเสี
ยงของดารา
นั
กร้
อง พิ
ธี
กรรายการโทรทั
ศน์
หรื
อดี
เจ เพราะคิ
ดว่
าทำ
�ให้
ตั
วเองมี
เสน่
ห์
และเท่
ห์
ในสายตาของคนอื่
น ส่
วนด้
านการ
เขี
ยนส่
วนใหญ่
ก็
จะเขี
ยนภาษาไทยไม่
ถู
กต้
อง มั
กใช้
คำ
�ผิ
ความหมาย เพราะเสพติ
ดการใช้
ภาษาเขี
ยนจากการแชต
ตื่
นเถิ
ดชาวไทยอย่
าได้
ช้
ฟื้
นฟู
ภาษาสมสมั
เป็
นไทยสมใจภาษาไทย
จั
กได้
สื
บสกุ
ลไม่
สู
ญพั
นธุ์
เอาภาษาชาติ
อื่
นเป็
นพื้
นพู
ด ของบู
ดเปลี่
ยนหมดรสสี
สั
ภาษาสู
ญชาติ
ตระกู
ลสู
ญด้
วยกั
น ภาษานั้
นสั
ญลั
กษณ์
หลั
กของไทย