Page 9 - aug53

Basic HTML Version

งานด้
านโบราณคดี
และประวั
ติ
ศาสตร์
ของชาติ
ไทย ช่
วย
ให้
ศิ
ลปะโบราณวั
ตถุ
และโบราณสถานที่
บรรพบุ
รุ
ษได้
อุ
ตสาหะสร้
างสรรค์
ไว้
ให้
เป็
นมรดกตกทอดดำ
�รงอยู่
อย่
าง
ยั่
งยื
น ประกาศเกี
ยรติ
ภู
มิ
ของชาติ
ในด้
านศิ
ลปวั
ฒนธรรม
อั
นเป็
นเอกลั
กษณ์
ประจำ
�ชาติ
ให้
ชาวต่
างประเทศที่
มา
ท่
องเที่
ยวได้
รู้
จั
กและชื่
นชม ทำ
�ให้
ประชาชนหั
นมาสนใจ
ร่
วมมื
อกั
นรั
กษาสมบั
ติ
ของชาติ
เหล่
านั้
นให้
ยั่
งยื
นคู่
ชาติ
ไทยต่
อไป
ด้
วยความที่
สมเด็
จพระนางเจ้
าฯ พระบรม
ราชิ
นี
นาถ พระราชทานพระอุ
ปถั
มภ์
แก่
งานด้
าน
ประวั
ติ
ศาสตร์
และโบราณคดี
จึ
งนำ
�มาซึ่
งงานสำ
�คั
หลายโครงการ อาทิ
การบู
รณะลงรั
กปิ
ดทองพระพุ
ทธ
ปฏิ
มากรมงคลบพิ
ตร และโครงการจั
ดสร้
างพระราชา
นุ
สาวรี
ย์
สมเด็
จพระสุ
ริ
โยทั
ย ณ บริ
เวณสมรภู
มิ
ทุ่
มะขามหย่
องซึ่
งเมื่
อแล้
วเสร็
จสมบู
รณ์
เป็
นอนุ
สรณ์
สถานที่
สำ
�คั
ญอี
กแห่
งหนึ่
งที่
นั
บเป็
นศรี
สง่
าของจั
งหวั
พระนครศรี
อยุ
ธยาในปั
จจุ
บั
พระราชกรณี
ยกิ
จของสมเด็
จพระนางเจ้
าฯ
พระบรมราชิ
นี
นาถ ในการอนุ
รั
กษ์
ศิ
ลปวั
ฒนธรรมไทยนั้
ทำ
�ให้
คนไทยตื่
นตั
วเจริ
ญรอยตามพระยุ
คลบาทในการ
สงวนรั
กษา อนุ
รั
กษ์
และพั
ฒนาศิ
ลปวั
ฒนธรรมไทย เป็
ผลส่
งให้
คนไทยได้
เกิ
ดความภาคภู
มิ
ใจในความเป็
นไทย
รั
กและหวงแหนชาติ
สมเด็
จพระนางเจ้
าฯ พระบรม
ราชิ
นี
นาถ ทรงอุ
ทิ
ศพระองค์
ตลอดระยะเวลากว่
า ๖๐ ปี
อย่
างสม่ำ
�เสมอ ในการอนุ
รั
กษ์
ฟื้
นฟู
วั
ฒนธรรมซึ่
งเป็
สมบั
ติ
ล้ำ
�ค่
ายิ่
งของประเทศชาติ
จนศิ
ลปวั
ฒนธรรมไทย
ได้
เป็
นที่
ยอมรั
บจากนานาอารยประเทศ นำ
�มาซึ่
งความ
ปลาบปลื
มยิ
นดี
และภู
มิ
ใจแก่
พสกนิ
กรชาวไทยเป็
นอย่
างยิ
และที่
สำ
�คั
ญยิ่
ง ด้
วยพระอั
จฉริ
ยภาพ พระปรี
ชาญาณ
และพระมหากรุ
ณาธิ
คุ
ณหาที่
สุ
ดมิ
ได้
ในการที่
ทรงบำ
�เพ็
พระราชกรณี
ยกิ
จทางด้
านวั
ฒนธรรมแขนงต่
างๆ หรื
อใน
แนวทางใดๆ ก็
ตาม ได้
ส่
งผลให้
ราษฎรมี
ชี
วิ
ตความเป็
อยู่
ที่
ดี
ขึ้
น มี
จริ
ยธรรมดี
ขึ้
น สามารถดั
บร้
อนผ่
อนทุ
กข์
ของประชาราษฎรทั้
งประเทศ คนไทยจึ
งรั
กและเทิ
ดทู
พระองค์
สมเด็
จพระนางเจ้
าฯ พระบรมราชิ
นี
นาถ ได้
พระราชทานพระราชดำ
�รั
สอั
นเป็
นที่
จั
บใจพสกนิ
กรไม่
เสื่
อมคลาย เนื่
องในวโรกาสวั
นคล้
ายวั
นพระราชสมภพ
เมื่
อวั
นที่
๑๒ สิ
งหาคม ๒๕๓๕ ความว่
“...แม้
ในเวลาคั
บขั
นที่
สุ
ดของชี
วิ
ต คนไทยก็
ยั
ห่
วงใยพระบาทสมเด็
จพระเจ้
าอยู่
หั
วและข้
าพเจ้
า ความ
ผู
กพั
นนี้
ลึ
กซึ้
งแนบแน่
นเสมอมา และเพราะข้
าพเจ้
าเป็
ผู้
หนึ่
งที่
อยู่
มาได้
เพราะประชาชน สิ่
งใดที่
ทำ
�ให้
ประชาชน
มี
ความสุ
ขสวั
สดี
ก็
ทำ
�ให้
ข้
าพเจ้
ามี
ความสุ
ขด้
วย ฉะนั้
นผู้
ที่
นำ
�ความสุ
ขทั้
งหลายมาสู่
คนไทย จึ
งขอได้
รั
บความขอบใจ
จากข้
าพเจ้
าอย่
างแท้
จริ
ง...”
สมเด็
จพระนางเจ้
าสิ
ริ
กิ
ติ์
พระบรมราชิ
นี
นาถ
แม่
แห่
งแผ่
นดิ
ข้
อมู
ลจาก - สมเด็
จพระนางเจ้
าสิ
ริ
กิ
ติ์
พระบรมราชิ
นี
นาถ
กรมวิ
ชาการ กระทรวงศึ
กษาธิ
การ
- สมเด็
จพระนางเจ้
าฯ พระบรมราชิ
นี
นาถ
พระราชกรณี
ยกิ
จด้
านการศึ
กษา ศาสนา
และสาธารณสุ
ข กรมวิ
ชาการ กระทรวงศึ
กษาธิ
การ
- นานาสาระวั
ฒนธรรมไทย เล่
ม ๓ กรมศิ
ลปากร