Page 8 - aug53

Basic HTML Version

อย่
างไทยๆ นี่
แหละไปทุ
กหนทุ
กแห่
ง ข้
าพเจ้
าก็
ยั
งไม่
กล้
ตกลงใจที่
จะกระทำ
�ตาม เพราะมี
ปั
ญหาขั
ดข้
องเรื่
องเสื้
อที่
จะสวมกั
บผ้
าซิ่
น ด้
วยเรายั
งไม่
มี
เสื้
อที่
จะใช้
เป็
นแบบฉบั
เมื่
อสมั
ยสมเด็
จฯ พระพั
นปี
หลวง ท่
านทรงผ้
าโจงกระเบน
อย่
างไทยๆ เราครั้
งกระโน้
น ฉลองพระองค์
เป็
นคอปิ
แขนหมู
แฮมแบบพระราชิ
นี
อเล็
กซานดรา อั
นเป็
นแบบที่
นิ
ยมกั
นมากของชาวยุ
โรปสมั
ยนั้
น ซึ่
งข้
าพเจ้
าจะนำ
�ไปใช้
ในครั
งนี
หาได้
ไม่
เมื่
อตอนตามเสด็
จฯสมเด็
จพระพุ
ทธเจ้
าหลวง
ไปสิ
งคโปร์
สมเด็
จฯ พระพั
นปี
หลวงก็
ทรงชุ
ดฝรั่
งอย่
าง
เต็
มที่
ต่
อมาข้
าพเจ้
าได้
ให้
ช่
วยกั
นค้
นหาพระรู
ปพระมเหสี
ของรั
ชกาลก่
อนๆ ที่
มี
อยู่
ในวั
งหลวง และของเจ้
านายองค์
อื่
นๆ มาดู
... ซึ่
งถ้
าจะนำ
�มาใช้
ในสมั
ยนี้
ก็
ดู
ไม่
เหมาะ ดี
ไม่
ดี
หนั
งสื
อพิ
มพ์
ต่
างประเทศก็
จะวิ
จารณ์
กั
นยุ่
งใหญ่
ว่
า เสื้
ประจำ
�ชาติ
ไทยที่
พระราชิ
นี
ทรงนี่
แบบไหนกั
นแน่
หนอ
ฝรั่
งก็
ไม่
ใช่
ไทยก็
ไม่
เชิ
ง...
สำ
�หรั
บเครื่
องแต่
งกายชุ
ดไทยซึ่
งข้
าพเจ้
ากะไว้
ว่
จะใช้
เป็
นแบบฉบั
บในการตามเสด็
จครั้
งนั้
น ข้
าพเจ้
าได้
ขอให้
หม่
อมหลวงมณี
รั
ตน์
บุ
นนาค ไปพบกั
บอาจารย์
ผู้
ใหญ่
ที่
มี
ความรู้
ทางประวั
ติ
ศาสตร์
ไทย ให้
ช่
วยค้
นคว้
เครื่
องแต่
งกายแบบไทยสมั
ยต่
างๆ มาดู
กั
น แล้
วให้
อุ
ไร
ลื
ออำ
�รุ
ง ช่
างตั
ดเสื้
อที่
ตั
ดให้
ข้
าพเจ้
ามานานปี
ช่
วยเลื
อก
แบบต่
างๆ ที่
ได้
มาครั้
งนั้
น มาประสมประเสกั
นจนเกิ
ดมี
แบบเสื้
อชุ
ดไทยขึ้
นหลายชุ
ด แต่
ละชุ
ดเหมาะแก่
โอกาส
และสถานที่
โดยเฉพาะผ้
าซิ่
นและเสื้
อแขนกระบอก
ทำ
�ด้
วยผ้
าไหมของเราเอง เป็
นที่
นิ
ยมชมชอบของชาว
ต่
างประเทศเพราะเป็
นแบบที่
เรี
ยบๆ ไม่
ล้
าสมั
ย เดี๋
ยวนี้
ผู้
หญิ
งไทยก็
นิ
ยมใช้
แบบเหล่
านี้
มากขึ้
นทุ
กที
จนกระทั่
เป็
นที่
รู้
จั
กแพร่
หลายไปในต่
างประเทศ ในที่
สุ
ดก็
กลาย
เป็
นเครื่
องแต่
งกายประจำ
�ชาติ
ไปแล้
ว...”
สมเด็
จพระนางเจ้
าฯ พระบรมราชิ
นี
นาถ ได้
โปรดเกล้
าฯ
ให้
ศึ
กษาค้
นคว้
าแบบเครื่
องแต่
งกายสตรี
ไทยสมั
ยต่
างๆ
ที่
เคยมี
มานั
บแต่
สมั
ยสุ
โขทั
ย อยุ
ธยา และรั
ตนโกสิ
นทร์
แล้
วโปรดเกล้
าฯ ให้
ดั
ดแปลงปรั
บปรุ
งให้
เหมาะสมกั
สมั
ยปั
จจุ
บั
น จั
ดขึ้
นเป็
นชุ
ดประจำ
�ชาติ
ของสตรี
ไทย
ตั้
งแต่
พุ
ทธศั
กราช ๒๕๐๓ ปั
จจุ
บั
นมี
ชุ
ดที่
โปรดเกล้
าฯ
ให้
ออกแบบ ๘ ชุ
ด เพื่
อใช้
ในโอกาสต่
างๆ ซึ่
งเรี
ยกกั
นว่
ชุ
ดไทยพระราชนิ
ยม คื
อ ชุ
ดไทยเรื
อนต้
น ชุ
ดไทยจิ
ตรลดา
ชุ
ดไทยอมริ
นทร์
ชุ
ดไทยบรมพิ
มาน ชุ
ดไทยจั
กรี
ชุ
ดไทย
จั
กรพรรดิ
ชุ
ดไทยดุ
สิ
ต และชุ
ดไทยศิ
วาลั
ส่
วนเครื่
องแต่
งกายชายไทยนั้
น เมื่
อพุ
ทธศั
กราช
๒๕๒๒ ฯพณฯ พลเอกเปรม ติ
ณสู
ลานนท์
องคมนตรี
และ
รั
ฐบุ
รุ
ษ เมื่
อครั้
งดำ
�รงตำ
�แหน่
งนายกรั
ฐมนตรี
ได้
กราบ
บั
งคมทู
ลสมเด็
จพระนางเจ้
าฯ พระบรมราชิ
นี
นาถว่
า ชาย
ไทยไม่
มี
ชุ
ดประจำ
�ชาติ
พระองค์
จึ
งพระราชทานแบบเสื้
ให้
ซึ่
งเรี
ยกกั
นว่
า เสื้
อพระราชทาน มี
๓ แบบ คื
อ แบบ
แขนสั้
น แบบแขนยาวไม่
มี
ผ้
าคาดเอว และแบบแขนยาว
มี
ผ้
าคาดเอว ลั
กษณะเด่
นของเสื้
อคื
อ คอตั้
ง ตั
วเสื้
อเข้
ารู
เล็
กน้
อย ผ่
าอกมี
สาบ กระดุ
ม ๕ เม็
ด และนิ
ยมขลิ
บขอบ
ใช้
ในงานพิ
ธี
ต่
างๆ แทนชุ
ดสากลและจะเลื
อกแบบที่
เหมาะสมกั
บความสำ
�คั
ญของงานและกาละเทศะ เป็
นที่
นิ
ยมแพร่
หลายปั
จจุ
บั
นก็
ยั
งมี
ผู้
ใช้
กั
นอยู่
งานด้
านวั
ฒนธรรมไทยอี
กด้
านที่
ทรงส่
งเสริ
ก็
คื
การค้
นคว้
าด้
านประวั
ติ
ศาสตร์
สมเด็
จพระนางเจ้
าฯ
พระบรมราชิ
นี
นาถ โปรดให้
รวบรวมหนั
งสื
อเกี่
ยว
กั
บประวั
ติ
ศาสตร์
และโบราณคดี
ของไทย ไว้
สำ
�หรั
พระราชทานแก่
พระราชวงศ์
หรื
อพระอาคั
นตุ
กะจาก
ประเทศต่
างๆ และผู้
ที่
ทรงเห็
นสมควร รวมทั้
งทรงนำ
�ไป
เผยแพร่
ในต่
างประเทศอี
กด้
วย ทรงพระราชทาน
พระราชทรั
พย์
ส่
วนพระองค์
เพื่
อบู
รณะปฏิ
สั
งขรณ์
วั
และโบราณสถานต่
างๆ ที่
เป็
นแหล่
งประวั
ติ
ศาสตร์
และ
โบราณคดี
ที่
สำ
�คั
ญซึ่
งในการบู
รณะ มี
การศึ
กษาค้
นคว้
วิ
เคราะห์
วิ
จั
ยหาข้
อมู
ลและความรู้
เพื่
อให้
การบู
รณะ
ดำ
�เนิ
นไปด้
วยดี
นั
บว่
าได้
ทรงแผ่
พระบารมี
ปกเกล้
าฯ