Page 7 - aug53

Basic HTML Version

เป็
นต้
น สมเด็
จพระนางเจ้
าฯ พระบรมราชิ
นี
นาถได้
ทรง
เป็
นแบบอย่
างที่
ประเสริ
ฐยิ่
ง ในการที่
ทรงดำ
�รงพระองค์
อยู่
ในศี
ลธรรมประเพณี
ดั
งกล่
าวทุ
กประการ
สำ
�หรั
ธรรมเนี
ยมประเพณี
คื
อ ประเพณี
ที่
เกี
ยวกั
บการปฏิ
บั
ติ
ระหว่
างบุ
คคลต่
อบุ
คคลที
สั
งคมยอมรั
เช่
น การทั
กทายด้
วยการกราบไหว้
ลั
กษณะการกิ
นการอยู่
กิ
ริ
ยามารยาท และการแต่
งกาย เป็
นต้
น ย่
อมเป็
นที่
ประจั
กษ์
กั
นโดยทั่
วไปและเป็
นความภาคภู
มิ
ใจของพสกนิ
กร
อย่
างยิ่
ง ที่
มี
สมเด็
จพระบรมราชิ
นี
นาถผู้
มี
พระราช
จริ
ยวั
ตร และพระราชอิ
ริ
ยาอั
ชฌาศั
ยเรี
ยบร้
อย งดงาม
อ่
อนโยน ไม่
ว่
าสภาพแวดล้
อมของโลกในด้
านวั
ฒนธรรม
หรื
อความก้
าวหน้
าทางวิ
ทยาการต่
างๆ จะแปรเปลี่
ยนไป
อย่
างใด สมเด็
จพระนางเจ้
าฯ พระบรมราชิ
นี
นาถก็
ไม่
เคย
ทรงทอดทิ้
งพระคุ
ณลั
กษณะซึ่
งเป็
นเอกลั
กษณ์
อั
นดี
งาม
ของกุ
ลสตรี
ไทย จะเห็
นได้
ว่
าไม่
ว่
าจะเสด็
จพระราชดำ
�เนิ
ไปยั
งแห่
งหนตำ
�บลใด ไม่
ว่
าจะเป็
นในประเทศไทยหรื
ต่
างประเทศ ไม่
ว่
าจะมี
พระราชกระแสรั
บสั่
งกั
บบุ
คคล
ใด ไม่
ว่
าผู้
นั้
นจะมั่
งมี
หรื
อยากจน พระองค์
จะทรงใช้
พระ
วาจาสุ
ภาพอ่
อนหวาน ทรงวางพระองค์
เรี
ยบร้
อยนุ่
มนวล
สะท้
อนให้
เห็
นน้ำ
�พระราชหฤทั
ยที่
เปี่
ยมด้
วยพระเมตตา
บารมี
อยู่
เป็
นนิ
จ แม้
ชาวต่
างชาติ
ซึ่
งมี
วั
ฒนธรรมประเพณี
แตกต่
างจากชาวไทย ก็
สรรเสริ
ญสดุ
ดี
พระราชจริ
ยวั
ตร
อั
นงดงามแบบไทยของพระองค์
ไปทั้
งสากลประเทศ
กล่
าวได้
ว่
า ทรงเป็
นผู
เชิ
ดชู
เกี
ยรติ
คุ
ณของสตรี
ไทยโดยแท้
ขนบธรรมเนี
ยมประเพณี
ปฏิ
บั
ติ
สมเด็
จพระนางเจ้
าฯ
พระบรมราชิ
นี
นาถ ได้
ทรงบำ
�เพ็
ญประโยชน์
ให้
แก่
ประเทศชาติ
เป็
นอเนกประการ ในที่
นี้
จะขอกล่
าวถึ
งพระ
ราชกรณี
ยกิ
จเกี่
ยวกั
บการแต่
งกายของสตรี
ไทยที่
เรี
ยก
กั
นว่
ชุ
ดไทย
ปั
จจุ
บั
นถื
อเป็
นชุ
ดประจำ
�ชาติ
ของสตรี
ไทย
ซึ่
งเป็
นที่
รู้
จั
กแพร่
หลายไปทั่
วโลก กล่
าวคื
อในโอกาสตาม
เสด็
จพระบาทสมเด็
จพระเจ้
าอยู่
หั
ว เสด็
จพระราชดำ
�เนิ
ไปทรงเยื
อนประเทศต่
างๆ ในยุ
โรปและอเมริ
การวม
๑๕ ประเทศ เมื่
อพ.ศ.๒๕๐๓ ซึ่
งเป็
นการตามเสด็
จฯ
เป็
นทางการครั้
งใหญ่
ที่
สุ
ดครั้
งแรกในรั
ชสมั
ย เป็
นระยะ
เวลานานหลายเดื
อนตั้
งแต่
ฤดู
ร้
อนไปจนถึ
งฤดู
หนาว
การเลื
อกฉลองพระองค์
จึ
งเป็
นสิ่
งสำ
�คั
ญและจำ
�เป็
ยิ่
งที่
จะต้
องเหมาะสมสำ
�หรั
บทรงในแต่
ละฤดู
กาลและ
โอกาสที่
ต้
องเสด็
จฯออกงานต่
างๆ โดยเฉพาะอย่
างยิ่
ต้
องเหมาะสมสำ
�หรั
บพระราชสถานะของสมเด็
จพระบรม
ราชิ
นี
นาถของประเทศไทย ทรงเปรี
ยบเสมื
อนเป็
สั
ญลั
กษณ์
หรื
อเป็
นผู้
แทนของสตรี
ไทยทั้
งประเทศ สมเด็
พระนางเจ้
าฯ พระบรมราชิ
นี
นาถ ได้
ทรงแสดงให้
ประจั
กษ์
ถึ
งพระปรี
ชาญาณ โดยพระราชทานแนวพระราชดำ
�ริ
ริ
เริ่
มรั
งสรรค์
ชุ
ดไทยสำ
�หรั
บสตรี
ขึ้
น ดั
งปรากฏในบท
พระราชนิ
พนธ์
ของพระองค์
ที่
ทรงเล่
าถึ
งที่
มาในครั้
งนั้
ตอนหนึ่
งว่
“...ในชั้
นต้
นข้
าพเจ้
าได้
เชิ
ญผู้
ใหญ่
หลายคนที่
เคย
ไปอยู่
ต่
างประเทศในฐานะเป็
นภริ
ยาราชทู
ต มาสอบถาม
และปรึ
กษาเรื่
องการแต่
งกาย จากการสนทนาครั้
งนั้
น...
ตกลงก็
เป็
นอั
นว่
าข้
าพเจ้
าจะต้
องเป็
นผู้
ตั
ดสิ
นใจเอง ว่
ควรจะแต่
งกายอย่
างไรจึ
งจะสมควร และเหมาะแก่
โอกาสแต่
ละโอกาสในการตามเสด็
จฯอเมริ
กาและยุ
โรป
ครั้
งนั้
แต่
ไหนแต่
ไรมา คนไทยเรามั
กชอบแต่
งกายกั
ตามสบายให้
เหมาะแก่
ความสะดวก ความประหยั
ด และ
อากาศของเมื
องเราเท่
านั้
น ฉะนั้
นเครื่
องแบบประจำ
�ชาติ
ของเราจึ
งเปลี่
ยนไปเรื่
อยๆ ไม่
มี
ประจำ
�อยู่
เป็
นแบบฉบั
อย่
างของเพื่
อนบ้
านใกล้
เคี
ยงจนเป็
นที่
รู้
จั
กแพร่
หลายกั
ทั่
วโลก เช่
น ส่
าหรี
ของชาวอิ
นเดี
ย เครื่
องแต่
งกายของ
ชาวจี
น และกิ
โมโนของชาวญี่
ปุ่
น เป็
นต้
น บรรดาพวก
ผู้
หลั
กผู้
ใหญ่
ที่
ใกล้
ชิ
ดต่
างก็
แนะนำ
�ให้
ข้
าพเจ้
านุ่
งผ้
าซิ่