Page 57 - aug53

Basic HTML Version

คณะกรรมการวั
ฒนธรรมแห่
งชาติ
, สำ
�นั
กงาน.
มหกรรมวั
ฒนธรรมนานาชาติ
International
Cultural Festival ธ ทรงปกเกล้
าฯ จากขุ
นเขา จรดทะเล ๑ – ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓.
กรุ
งเทพฯ :
โรงพิ
มพ์
สงเคราะห์
องค์
การทหารผ่
านศึ
ก, ๒๕๕๓. ๑๑๖ หน้
า. (792.028 ค123ม)
นำ
�เสนอรายละเอี
ยดการจั
ดงานมหกรรมวั
ฒนธรรมนานาชาติ
: ธ ทรงปกเกล้
าฯ
จากขุ
นเขา จรดทะเล ๑ – ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ซึ่
งจั
ดโดยสำ
�นั
กงานคณะกรรมการวั
ฒนธรรม
แห่
งชาติ
กระทรวงวั
ฒนธรรม ร่
วมกั
บองค์
กรภาคี
มี
รายละเอี
ยดเกี่
ยวกั
บ ความเป็
นมา โครงการ
กำ
�หนดการจั
ดกิ
จกรรม ชนเผ่
าพื้
นเมื
องในประเทศไทยที่
เข้
าร่
วมงาน การแสดงทางวั
ฒนธรรม
นานาชาติ
จาก สาธารณรั
ฐตุ
รกี
สาธารณรั
ฐสั
งคมนิ
ยมประชาธิ
ปไตยศรี
ลั
งกา สาธารณรั
ฐเกาหลี
สาธารณรั
ฐบั
ลแกเรี
ย อั
นเป็
นการเสริ
มสร้
างความตระหนั
กและเห็
นความสำ
�คั
ญของการอยู่
ร่
วมกั
อย่
างสั
นติ
สุ
ขท่
ามกลางความหลากหลายทางวั
ฒนธรรมของสั
งคมไทยและสั
งคมโลก เพื่
อเทิ
พระเกี
ยรติ
พระบาทสมเด็
จพระเจ้
าอยู่
หั
ว นำ
�ไปสู่
การยอมรั
บในคุ
ณค่
าที่
เท่
าเที
ยมกั
นของกลุ่
มชาติ
พั
นธุ์
ต่
างๆ ในประเทศ และเชื่
อมความรั
กสามั
คคี
ของปวงชนทั้
งชาติ
ให้
สมานฉั
นท์
เป็
นหนึ่
งเดี
ยว โดยมุ่
งหวั
งให้
สั
งคมไทยในอนาคตมี
การ
พั
ฒนาที่
มั่
นคงยั่
งยื
น และอยู่
ร่
วมกั
นอย่
างรู้
รั
กสามั
คคี
ภายใต้
ร่
มพระบารมี
ตลอดไป
๕๕
คณะกรรมการวั
ฒนธรรมแห่
งชาติ
,สำ
�นั
กงาน.
มหกรรมวั
ฒนธรรมไทยสายใยชุ
มชนสู่
สั
นติ
สุ
ชายแดนใต้
จั
งหวั
ด ยะลา ๑ – ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ณ สนามโรงพิ
ธี
ช้
างเผื
อก เทศบาลนคร
ยะลา อำ
�เภอเมื
องยะลา จั
งหวั
ดยะลา.
กรุ
งเทพฯ : โรงพิ
มพ์
สงเคราะห์
องค์
การทหารผ่
านศึ
ก,
๒๕๕๓. ๕๓ หน้
า. (792.028 ค123ม)
นำ
�เสนอการนำ
�มิ
ติ
ทางวั
ฒนธรรมมาใช้
ในการส่
งเสริ
มสนั
บสนุ
น และสร้
างภู
มิ
คุ้
มกั
นให้
แก่
ชุ
มชน และเสริ
มสร้
างความสามั
คคี
โดยให้
ภาคี
เครื
อข่
ายทางวั
ฒนธรรม และประชาชน มี
ส่
วนร่
วม
ดำ
�เนิ
นกิ
จกรรมทางวั
ฒนธรรม เพื่
อแก้
ไขปั
ญหาและพั
ฒนาพื้
นที่
ชายแดนภาคใต้
รวมทั้
งสร้
าง
การยอมรั
บในความแตกต่
างทางวั
ฒนธรรม ในรู
ปของการจั
ดงาน “มหกรรมวั
ฒนธรรมไทยสายใย
ชุ
มชน สู่
สั
นติ
สุ
ขชายแดนใต้
” ระหว่
างวั
นที่
๑ – ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ณ สนามโรงพิ
ธี
ช้
างเผื
อก
เทศบาลนครยะลา อำ
�เภอเมื
องยะลา จั
งหวั
ดยะลา โดยนำ
�เสนอภาพรวมและกิ
จกรรมสำ
�คั
ญใน
การจั
ดงาน ซึ่
งประกอบด้
วย การประชุ
มภาคี
เครื
อข่
ายทางวั
ฒนธรรม การจั
ดนิ
ทรรศการ การสาธิ
ตอาหารและสิ
นค้
าทางวั
ฒนธรรม
การแสดงศิ
ลปวั
ฒนธรรมท้
องถิ่
นและนานาชาติ
การเสวนาทางวิ
ชาการ การประกวดศิ
ลปะการแสดงงานช่
างฝี
มื
อพื้
นบ้
าน ซึ่
งกระทรวง
วั
ฒนธรรมคาดหวั
งว่
า กิ
จกรรมดั
งกล่
าวจะก่
อให้
เกิ
ดสั
มฤทธิ
ผลในการเสริ
มสร้
างความสมั
ครสมานสามั
คคี
และความภาคภู
มิ
ใจใน
ความหลากหลายทางวั
ฒนธรรมของชุ
มชนท้
องถิ่
นใน ๕ จั
งหวั
ดชายแดนใต้
ได้
เป็
นอย่
างดี
ห้
องสมุ
ดวั
ฒนธรรม สวช.
ส. พลายน้
อย.
สารานุ
กรมประวั
ติ
ศาสตร์
ไทย.
กรุ
งเทพฯ : พิ
มพ์
คำ
�, ๒๕๕๓. ๕๑๑ หน้
า. (959.3003
ส674ส)
จั
ดทำ
�โดย ส. พลายน้
อย นั
กเขี
ยนผู้
มี
ผลงานดี
เด่
นทางด้
านวั
ฒนธรรมสาขาวรรณศิ
ลป์
(สารคดี
)
พ.ศ. ๒๕๓๙ นำ
�เสนอรายละเอี
ยดข้
อมู
ลเกี่
ยวกั
บประวั
ติ
ศาสตร์
ไทย โดยจั
ดเป็
นหมวดหมู่
เรื่
องเดี
ยวกั
และใกล้
เคี
ยงกั
น นำ
�เสนอตามลำ
�ดั
บเรื่
องตามตั
วอั
กษร เน้
นเนื้
อหาที่
ให้
ความชั
ดเจนและแม่
นยำ
�พร้
อม
สารบั
ญค้
นเรื่
อง ทั้
งส่
วนย่
อที่
นำ
�เสนอด้
านหน้
า และส่
วนขยายรายละเอี
ยดที่
นำ
�เสนอด้
านหลั
ง จะเป็
ประโยชน์
สำ
�หรั
บผู้
สนใจศึ
กษาประวั
ติ
ศาสตร์
ไทยเป็
นอย่
างยิ่