Page 58 - aug53

Basic HTML Version

คุ
ณวิ
ชุ
ดา หอมอิ
นทร์
จั
งหวั
ดขอนแก่
๕๖
อยากเอ่
ยถึ
งมานานแล้
ว แต่
ยั
งไม่
มี
โอกาส ฉบั
บนี้
เลย
ขอถื
อโอกาสขอบคุ
ณและแสดงความชื่
นชมมายั
งท่
านวั
ฒนธรรม
จั
งหวั
ดราชบุ
รี
คุ
ณอำ
�นาจ กรมมา รวมถึ
งเจ้
าหน้
าที่
กลุ่
มส่
งเสริ
ศาสนา ศิ
ลปะและวั
ฒนธรรม ที่
จั
ดทำ
�รายงานผลการดำ
�เนิ
นงาน
กิ
จกรรม/โครงการต่
างๆ ที่
ทางจั
งหวั
ดได้
ดำ
�เนิ
นการ และจั
ดส่
งมา
ให้
ซึ่
งมี
ทั้
งสรุ
ปผลการดำ
�เนิ
นงาน องค์
ความรู้
ที่
จั
ดเก็
บ แถมบาง
กิ
จกรรมมี
แบบรายงานการติ
ดตามประเมิ
นผลมาด้
วย ยอดเยี่
ยม
จริ
งๆ เลยค่
ะ ....ขอแจ้
งว่
าได้
รั
บทุ
กเล่
ม กิ
จกรรมใดที่
สามารถลงได้
ทั
นก็
จะลงเผยแพร่
ให้
ทั
นที
แต่
บางเล่
มขออนุ
ญาตนำ
�ไปเป็
นข้
อมู
เพื่
อประชาสั
มพั
นธ์
ในปี
ต่
อไป ซึ่
งเป็
นประโยชน์
อย่
างยิ่
ง และจะ
ได้
นำ
�ไปเผยแพร่
และให้
บริ
การสื
บค้
นในห้
องสมุ
ดวั
ฒนธรรม และ
ในอนาคตก็
จะนำ
�มาเผยแพร่
ผ่
านเว็
ปไซด์
www.culture.go.th
ซึ่
งขณะนี้
อยู่
ระหว่
างการพั
ฒนาระบบอยู่
เพื่
อเป็
นการเผยแพร่
ผลงานและองค์
ความรู้
ทางวั
ฒนธรรมต่
อไป ขอเป็
นกำ
�ลั
งใจให้
ทุ
กท่
านและยิ
นดี
ที่
จะเผยแพร่
ประชาสั
มพั
นธ์
งานให้
ค่
บรรณาธิ
การ
คำ
�ถามประจำ
�เล่
ในวั
นที่
๒๓ ตุ
ลาคม ๒๕๕๓ ที่
จะถึ
ง เป็
นวโรกาส
ครบรอบกี่
ปี
ของการสวรรคตของพระบาทสมเด็
พระจุ
ลจอมเกล้
าเจ้
าอยู
หั
ว รั
ชกาลที
๕ แห่
งกรุ
งรั
ตนโกสิ
นทร์
หรื
อพระปิ
ยะมหราช
ส่
งคำ
�ตอบมาได้
ทั้
งทางไปรษณี
ย์
และ e-mail สำ
�หรั
ท่
านที่
ตอบถู
ก ๕ ท่
านแรก ทางที
มงานจะมี
DVD ละครโทรทั
ศน์
เรื่
อง “รั
กบ้
านเรา” เป็
นของรางวั
ลมอบให้
ค่
สำ
�หรั
บคำ
�ถามฉบั
บมิ
ถุ
นายน ๒๕๕๓ ที่
ถามว่
าปั
จจุ
บั
รู
ปอั
กษรไทยที่
เราใช้
มี
ชื่
อรู
ปแบบว่
าอะไรนั้
น คำ
�ตอบก็
คื
รู
ปแบบรั
ตนโกสิ
นทร์
ผู้
ได้
รั
บรางวั
ลประจำ
�เดื
อนมิ
ถุ
นายน
ได้
แก่
๑. คุ
ณภั
คกร จั
นทร์
หอม
กรุ
งเทพมหานคร
๒. คุ
ณสมชาย วงศ์
ตระกู
ลไทย ขอนแก่
๓. คุ
ณนิ
ภาพร หอมั่
นวงศ์
กรุ
งเทพมหานคร
๔. คุ
ณกฤช คงประถมา
นครศรี
ธรรมราช
๕. คุ
ณเผด็
จ ตั้
งสง่
าคารวะ กรุ
งเทพมหานคร
ได้
มี
จดหมายและไปรษณี
ยบั
ตรจากครู
อาจารย์
สถาบั
นการศึ
กษาต่
างๆ ว่
าได้
อ่
านวารสารวั
ฒนธรรมไทยแล้
มี
สาระคุ
ณค่
ามาก จึ
งมี
ความประสงค์
จะขอรั
บวารสาร
วั
ฒนธรรมไทยเพิ่
มเติ
ม เนื่
องจากมี
นั
กเรี
ยน นั
กศึ
กษา ใช้
ประโยชน์
กั
นมาก ทำ
�ให้
ไม่
เพี
ยงพอต่
อการศึ
กษาค้
นคว้
าข้
อมู
ความรู้
ทางด้
านศิ
ลปวั
ฒนธรรมจากวารสาร
ทางผู้
จั
ดทำ
�รู้
สึ
กดี
ใจมากค่
ะ ที่
วารสารวั
ฒนธรรมไทยได้
ก่
อให้
เกิ
ดประโยชน์
ทางด้
านการศึ
กษาต่
อเยาวชนของชาติ
และ
ยิ
นดี
ที่
จะจั
ดส่
งวารสารวั
ฒนธรรมไทยไปให้
ค่
บรรณาธิ
การ