Page 56 - aug53

Basic HTML Version

กระทรวงวั
ฒนธรรมได้
ตระหนั
กถึ
งความสำ
�คั
ญของภาษา
ไทยมาโดยตลอด ด้
วยการส่
งเสริ
มให้
เยาวชนและประชาชน
ใช้
ภาษาไทยอย่
างถู
กต้
อง และอนุ
รั
กษ์
ภาษาไทยและภาษาท้
อง
ถิ่
นอั
นเป็
นมรดกทางวั
ฒนธรรมที่
บ่
งบอกถึ
งความเป็
นมาและ
วั
ฒนธรรมอั
นยาวนาน ดั
งนั้
น เพื่
อเป็
นการสื
บสานภาษาไทยให้
คงอยู่
สู่
อนุ
ชนรุ่
นหลั
งสื
บไป กระทรวงวั
ฒนธรรมจึ
งได้
คั
ดเลื
อก
ผู้
ใช้
ภาษาไทยดี
เด่
เพื่
อประกาศยกย่
องเชิ
ดชู
เกี
ยรติ
เป็
นผู้
ใช้
ภาษาไทยและภาษาไทยถิ่
นดี
เด่
น และดำ
�เนิ
นการ
โครงการ
ประกวดเพลง (เพชรในเพลง)
เพื่
อยกย่
องบุ
คคลในวงการ
เพลงที่
มี
ผลงานดี
เด่
นด้
านภาษาไทย ได้
แก่
นั
กประพั
นธ์
เพลง
ที่
มี
ความสามารถผสมผสานความรู้
ทางภาษา และนั
กร้
องที่
ออกเสี
ยงขั
บร้
องเพลงได้
อย่
างชั
ดเจนและถู
กต้
องตามหลั
การใช้
ภาษาไทย ซึ่
งในปี
พุ
ทธศั
กราช ๒๕๕๓ มี
ผู้
ที่
ได้
รั
บการ
ประกาศยกย่
องเชิ
ดชู
เกี
ยรติ
ผู้
ใช้
ภาษาไทยดี
เด่
น จำ
�นวน
๔๑ ท่
าน ประกอบด้
วย
ปู
ชนี
ยบุ
คคลด้
านภาษาไทย
อาทิ
พระปุ
ญญวํ
โส หรื
อ พระพร ภิ
รมย์
ศาสตราจารย์
เกี
ยรติ
คุ
นายแพทย์
ประสพ รั
ตนากร และศาสตราจารย์
กิ
ตติ
คุ
ณสุ
จริ
เพี
ยรชอบ
ผู้
ใช้
ภาษาไทยดี
เด่
อาทิ
พระมหาวุ
ฒิ
ชั
ย วชิ
รเมธี
นายอภิ
สิ
ทธิ์
เวชชาชี
วะ และ นายเศรษฐา ศิ
ระฉายา
ชาวต่
างประเทศ
อาทิ
พระชยสาโรภิ
กขุ
พระมิ
ตซู
โอะ คเวสโก
นางสาวคริ
สตี้
กิ๊
บสั
น นายฉิ
น อี้
เซ็
น และศาสตราจารย์
สตี
เฟน
บี
ยั
ง และ
ผู้
ใช้
ภาษาไทยถิ่
นดี
เด่
อาทิ
นายวิ
รั
ตน์
ทิ
พย์
วารี
พั
นเอกบั
ณฑิ
ต นั
นทเสนา และนาย สลา คุ
ณวุ
ฒิ
เป็
นต้
โดยเมื่
อวั
นที่
๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ณ หอประชุ
มใหญ่
ศู
นย์
วั
ฒนธรรมแห่
งประเทศไทย
ได้
รั
บเกี
ยรติ
จากองคมนตรี
พลเอกสุ
รยุ
ทธ์
จุ
ลานนท์
เป็
นผู้
มอบรางวั
ลปู
ชนี
ยบุ
คคล
ด้
านภาษาไทยและผู้
ใช้
ภาษาไทยดี
เด่
น และมอบรางวั
โครงการเพชรในเพลง
และภายในงานยั
งได้
จั
ดกิ
จกรรมที่
น่
าสนใจ อาทิ
การแสดงผลงานของศิ
ลปิ
นผู้
ได้
รั
บรางวั
ลชนะ
เลิ
ศการประพั
นธ์
คำ
�ร้
องและการขั
บร้
องเพลง (รางวั
ลเพชร
ในเพลง) การแสดงของคณะนั
กร้
องเยาวชนประสานเสี
ยง
นิ
ทรรศการและกิ
จกรรมคลิ
นิ
กหมอภาษา และการแสดงพื้
บ้
านของเยาวชนที่
ใช้
ภาษาไทยถิ่
น เป็
นต้
น และที่
สำ
�คั
ญยั
ได้
จั
ดพิ
มพ์
หนั
งสื
อที่
ทำ
�ขึ้
นมาเป็
นพิ
เศษสำ
�หรั
บเผยแพร่
ใน
งานวั
นภาษาไทย คื
หนั
งสื
อโคลงเรื่
องพระราชนิ
พนธ์
ใน
รั
ชกาลที่
และในเล่
มได้
อั
ญเชิ
ญพระราชนิ
พนธ์
ในพระบาท
สมเด็
จพระเจ้
าอยู่
หั
ว เรื่
อง
“เมื่
อข้
าพเจ้
าจากสยามมาสู่
สวิ
ทเซอร์
แลนด์
ซึ่
งทรงพระกรุ
ณาโปรดเกล้
าฯ พระราชทาน
ให้
พิ
มพ์
ในหนั
งสื
อ “วงวรรณคดี
” เมื่
อเดื
อนสิ
งหาคม พ.ศ.
๒๔๙๐ ซึ่
งนั
บเป็
นพระราชนิ
พนธ์
ที่
ทรงคุ
ณค่
าหาอ่
านได้
ยากยิ่
๒ เรื่
อง มารวมพิ
มพ์
ไว้
ด้
วยกั
๕๔
งานวั
นภาษาไทยแห่
งชาติ
ปี
๒๕๕๓
นิ
ทรรศการ
หมอภาษา
การแสดงพื้
นบ้
าน