Page 53 - aug53

Basic HTML Version

๕๑
การออกร้
านจำ
�หน่
ายอาหารไทย ผลไม้
ไทยและของที่
ระลึ
กจาก
ประเทศไทยแล้
ว ยั
งได้
จั
ดให้
มี
การแสดงคอนเสิ
ร์
ตจากคณะ
ขุ
นอิ
ซึ่
งบิ
นตรงจากประเทศไทย โดยการสนั
บสนุ
นของสำ
�นั
กงาน
คณะกรรมการวั
ฒนธรรมแห่
งชาติ
ซึ่
งทุ
กเวที
ที่
ไปแสดงได้
รั
บเสี
ยง
ปรบมื
ออย่
างกึ
กก้
อง เป็
นที่
ชื่
นชอบและชื่
นชมในการผสมผสาน
การแสดงดนตรี
โดยมี
ระนาดเอกซึ่
งเป็
นเครื่
องดนตรี
ไทยเป็
ตั
วชู
โรงเล่
นโดย
ครู
ณรงค์
ฤทธิ์
โตสง่
หรื
ขุ
นอิ
จากภาพยนตร์
เรื่
องโหมโรง ไม่
ว่
าจะเป็
นการเล่
นที่
Daely Plaza สถานที่
จั
ดงาน
เทศกาลไทย, Gary and Laura Maurer Concert Hall, Old
Town School of Folk Music ซึ่
งเป็
นโรงเรี
ยนดนตรี
พื้
นบ้
าน
และศาลาเฉลิ
มพระเกี
ยรติ
วั
ดธั
มมาราม นครชิ
คาโก นอกจากนี้
ใน
งานสั
ปดาห์
ไทยในชิ
คาโก ยั
งได้
จั
ดให้
มี
การ
ฉายภาพยนตร์
ไทย
เรื่
อง
โหมโรง
และWonderful Town ที่
Cassidy Theater, Chicago
Cultural Center อี
กด้
วย ซึ่
งได้
รั
บความสนใจมี
ผู้
เข้
าชมอย่
างมาก
เช่
นกั
นอกจากการได้
ไปร่
วมงานดั
งกล่
าวแล้
ว ท่
านกงสุ
ลใหญ่
(ณรงค์
ศศิ
ธร) ยั
งได้
กรุ
ณานำ
�คณะไปเยี่
ยมชม และแลกเปลี่
ยนความคิ
ดเห็
ด้
านวั
ฒนธรรม ที่
Chicago Cultural Center
ซึ่
งเป็
นที่
ตั้
งของ
กรมวั
ฒนธรรมชิ
คาโก โดย Ms.Caroline O’Boyle รองหั
วหน้
กรมการวั
ฒนธรรม ศู
นย์
วั
ฒนธรรมแห่
งเมื
องชิ
คาโก ได้
ให้
การต้
อนรั
และบรรยายว่
“ศิ
ลปะไม่
เพี
ยงทำ
�ให้
เมื
องชิ
คาโกดู
สวยงาม แต่
เขาเชื่
อว่
าศิ
ลปะ เป็
นสิ่
งที่
สร้
างความสุ
ข สุ
นทรี
ยะ และช่
วย
พั
ฒนาคน ให้
มี
ความคิ
ดสร้
างสรรค์
และเป็
นแรงบั
นดาลใจ
ในการพั
ฒนาเมื
องชิ
คาโก ให้
มี
ความก้
าวหน้
ายิ่
งๆ ขึ้
นไป โดย
ภาครั
ฐ พึ
งมี
หน้
าที่
ในการให้
การศึ
กษา และนำ
�วั
ฒนธรรม
มาสร้
างความสุ
ขให้
กั
บประชาชน”
และนี่
คื
อคำ
�ตอบเกริ่
ไว้
ในตอนต้
นที่
ว่
า “ชิ
คาโกใช้
ยุ
ทธศาสตร์
ใดในการพั
ฒนาจาก
เมื
องทุ่
งนา ในปี
พ.ศ.๒๓๗๖ กลายมาเป็
นศู
นย์
กลางความเจริ
แห่
งหนึ่
งของโลก” คำ
�ตอบก็
คื
ใช้
ศิ
ลปวั
ฒนธรรม
นี่
แหละ
ในการสร้
างความรู้
ความเข้
าใจ ความคิ
ดสร้
างสรรค์
ด้
วยการเปิ
พื้
นที่
ทางวั
ฒนธรรม ทั้
งหอศิ
ลปะในที่
ต่
างๆ สวนสาธารณะมิ
ลเลเนี่
ยม
ซึ่
งมี
ทั้
งลานน้ำ
�พุ
คราวน์
สำ
�หรั
บมาพั
กผ่
อนหย่
อนใจ ลานสร้
างสรรค์
ผลงานทางศิ
ลปะสำ
�หรั
บมื
อสมั
ครเล่
น ลานเต้
นรำ
� และเวที
กลางแจ้
สำ
�หรั
บแสดงดนตรี
ซึ่
งมี
กิ
จกรรมตลอดทั้
งปี
และยั
งเข้
าชมฟรี
น่
าเสี
ยดายพื้
นที่
มี
ไม่
มากพอ ที่
จะสาธยายเรื่
องราวน่
าสนใจอี
หลายอย่
างในชิ
คาโก จึ
งขอสรุ
ปสั้
นๆ ถึ
งสถานที่
น่
าสนใจอื่
นๆ อย่
างเช่
สถาบั
นด้
านศิ
ลปะของนครชิ
คาโก
(The Art Institute of
Chacigo)
บนถนนมิ
ชิ
แกน เป็
นพิ
พิ
ธภั
ณฑ์
ศิ
ลปะที่
มี
ชื่
อเสี
ยงเป็
อั
นดั
บ ๒ ของสหรั
ฐ รองจากพิ
พิ
ธภั
ณฑ์
ในนครนิ
วยอร์
ก มี
ผลงาน
ภาพเขี
ยนของศิ
ลปิ
นที่
มี
ชื่
อเสี
ยงโด่
งดั
งหลายคน และยั
งมี
ห้
องจั
แสดงผลงานศิ
ลปะชั้
นยอดจากประเทศต่
างๆ
พิ
พิ
ธภั
ณฑ์
ประวั
ติ
ศาสตร์
ชิ
คาโก (Chicago History
Museum)
ซึ่
งมิ
ได้
มี
แต่
การจั
ดแสดงโบราณวั
ตถุ
ของชิ
คาโกเท่
านั้
แต่
ยั
งจั
ดแสดงโบราณวั
ตถุ
จากประเทศทางแถบเอเชี
ยอี
กด้
วย
ซึ่
งรวมทั้
งของประเทศไทย โดยมี
ผู้
เข้
าชมมากพอสมควร และที่
น่
ประทั
บใจอย่
างยิ่
งก็
คื
อ ไม่
ว่
าจะเป็
นดู
งานที่
ใดจะเห็
นครู
นำ
�นั
กเรี
ยน
ตั้
งแต่
ระดั
บอนุ
บาล ไปเรี
ยนรู้
จากของจริ
งที่
จั
ดแสดง รวมถึ
งพ่
อแม่
ก็
จะพาบุ
ตรหลานของตนไปดู
พิ
พิ
ธภั
ณฑ์
หอศิ
ลป์
ต่
างๆ ในวั
นหยุ
ผิ
ดกั
บบ้
านเราที่
นิ
ยมพาไปห้
างสรรพสิ
นค้
า พอโตขึ้
นเด็
กๆ ก็
มั
กจะไป
จั
บกลุ่
มรวมตั
วกั
นในห้
างสรรพสิ
นค้
า มากกว่
าจะไปดู
งานศิ
ลปะ ชม
ดนตรี
หรื
อไปเที่
ยวชมพิ
พิ
ธภั
ณฑ์
ดั
งนั้
น ความภาคภู
มิ
ใจในความเป็
คนไทยจึ
งไม่
ถู
กปลู
กฝั
ง ซ้ำ
�ร้
าย ความคิ
ดในเชิ
งสร้
างสรรค์
ก็
ไม่
เกิ
เนื่
องจากขาดแรงบั
นดาลใจ ขาดการกระตุ้
นในสิ่
งที่
ควรจะเป็
น การ
พั
ฒนาคนเพื่
อไปมุ่
งสู่
การพั
ฒนาประเทศจึ
งกระท่
อนกระแท่
นเต็
มที
เนื่
องจากทรั
พยากรบุ
คคลที่
จะเป็
นกำ
�ลั
งสำ
�คั
ญของประเทศชาติ
ไม่
ได้
รั
บการปลู
กฝั
งและพั
ฒนาอย่
างเป็
นระบบ
แต่
กลั
บไปมุ่
งเน้
พั
ฒนาวั
ตถุ
มากว่
าตั
วคน
การเดิ
นทางครั้
งนี้
ได้
มุ
มมองในหลายสิ่
งทั้
งประโยชน์
จาก
การนำ
�วั
ฒนธรรมไปเชื่
อมความสั
มพั
นธ์
ระหว่
างประเทศ และการ
สร้
างภาพลั
กษณ์
ให้
กั
บประเทศไทย การใช้
วั
ฒนธรรมเป็
นกลไกใน
การสร้
างความเป็
นน้ำ
�หนึ่
งใจเดี
ยวของคนไทยที่
แม้
จะอยู่
ต่
างถิ่
นแต่
เมื่
อได้
สื่
อสารทางภาษา การแต่
งกาย เราก็
รั
บรู้
ได้
โดยปริ
ยายว่
พวกเราเป็
นคนไทยเหมื
อนกั
น ความเป็
นพี่
เป็
นน้
อง ความเอาใจใส่
ไต่
ถามสารทุ
กข์
สุ
กดิ
บ ก็
เกิ
ดขึ้
นในบั
ดดล นี่
แหละอั
ตลั
กษณ์
ของ
คนไทย ที่
แม้
จะห่
างบ้
านจากเมื
องไปนานแค่
ไหน ก็
ยั
งมี
ความเป็
ห่
วงเป็
นใยถึ
งชาติ
บ้
านเมื
อง และยั
งได้
ร่
วมกั
นเปล่
งเสี
ยงร้
องเพลง
ชาติ
ไทยอย่
างกึ
กก้
อง ด้
วยความภาคภู
มิ
ใจ ณ ใจกลางเมื
องชิ
คาโก
ที่
เรี
ยกกั
นว่
นครแห่
งศิ
ลปวั
ฒนธรรม
อั
นเป็
นภาพที่
น่
าประทั
บใจ
มิ
รู้
ลื
พิ
พิ
ธภั
ณฑ์
ประวั
ติ
ศาสตร์
ชิ
คาโก
สวนสาธารณะมิ
ลเลเนี่
ยม