Page 52 - aug53

Basic HTML Version

๕๐
เมื่
อเร็
วๆ นี้
ได้
มี
โอกาสนำ
�น้
องๆนั
กข่
าวเดิ
นทางไปร่
วมงาน
“สั
ปดาห์
ไทยในชิ
คาโก” ซึ่
งชื่
อก็
บอกอยู่
แล้
วว่
าจั
ดที่
ชิ
คาโก ทุ
กๆ
คนกระตื
อรื
อร้
นที่
จะได้
มี
โอกาสไปชมเมื
องศิ
วิ
ไลซ์
ซึ่
งได้
ยิ
นมาว่
ามี
สถาปั
ตยกรรมที่
งดงาม และเป็
นเมื
องแห่
งศิ
ลปวั
ฒนธรรม แม้
จะ
ต้
องใช้
เวลาในการเดิ
นทางนานมาก....มาก
ชิ
คาโก (Chicago) เป็
นเมื
องๆ หนึ่
งในประเทศสหรั
ฐอมริ
กา
ตั้
งอยู่
ในมลรั
ฐอิ
ลลิ
นอยส์
รู้
จั
กกั
นในชื่
อ “เมื
องแห่
งลม” (Windy
City) เป็
นเมื
องที่
ใหญ่
เป็
นอั
นดั
บสามในสหรั
ฐอเมริ
กาเมื่
อเที
ยบตาม
จำ
�นวนประชากร รองจากเมื
องนิ
วยอร์
คและลอสแอนเจลิ
ปั
จจุ
บั
นชิ
คาโก เป็
นศู
นย์
กลางความเจริ
ญทางด้
านการเงิ
การคมนาคม และวั
ฒนธรรม ที่
สำ
�คั
ญของเขตมิ
ดเวสต์
และเป็
๑ ใน ๑๐ เมื
องสำ
�คั
ญของโลกทางด้
านเศรษฐกิ
จและสั
งคม สิ่
งที่
น่
สนใจก็
คื
ชิ
คาโกใช้
ยุ
ทธศาสตร์
ใดในการพั
ฒนา จากเมื
องทุ่
งนา
ในปี
พ.ศ.๒๓๗๖ กลายมาเป็
นศู
นย์
กลางความเจริ
ญแห่
งหนึ่
งของ
โลกในปั
จจุ
บั
ดั
งนั้
น เมื่
อสำ
�นั
กงานคณะกรรมการวั
ฒนธรรมแห่
งชาติ
กระทรวงวั
ฒนธรรม ได้
รั
บเชิ
ญจากสถานกงสุ
ลใหญ่
ณ นครชิ
คาโก
ให้
เข้
าร่
วมเผยแพร่
ศิ
ลปวั
ฒนธรรม และเรี
ยนเชิ
ญท่
านรั
ฐมนตรี
ว่
าการกระทรวงวั
ฒนธรรมเป็
นประธานในพิ
ธี
เปิ
ดงาน “สั
ปดาห์
ไทย
ในชิ
คาโก” ณ กลางใจเมื
องบริ
เวณ Daley Plaza (แยก Washington
& Dearborn จึ
งเป็
นเรื่
องที่
น่
ายิ
นดี
อย่
างยิ่
“สั
ปดาห์
ไทยในชิ
คาโก”
(Thai Cultural Week 2010) ถื
เป็
นงานเทศกาลประจำ
�ปี
(ปี
นี้
นั
บเป็
นปี
ที่
๕) จั
ดโดยสถานกงสุ
ลใหญ่
ณ นครชิ
คาโก และชุ
มชนคนไทยในนครชิ
คาโกและบริ
เวณใกล้
เคี
ยง
ซึ่
งนอกจากจะเป็
นการเผยแพร่
ศิ
ลปวั
ฒนธรรมไทยให้
คนต่
างชาติ
ได้
รู้
จั
กแล้
ว การจั
ดงานดั
งกล่
าวยั
งเป็
นการหลอมรวมคนไทยที่
อาศั
ยอยู่
ที่
นั่
นให้
มารวมตั
วกั
น เพื่
อแสดงถึ
งความสมั
ครสมานสามั
คคี
และ
ประกาศศั
กดิ์
ศรี
ของความเป็
นไทยให้
ต่
างชาติ
ได้
รู้
จั
กผ่
านกิ
จกรรมทาง
วั
ฒนธรรม
งาน “สั
ปดาห์
ไทยในชิ
คาโก” จั
ดขึ้
นเมื่
อวั
นที่
๑๔-๑๖ กรกฎาคม
๒๕๕๓ ที่
ผ่
านมา โดย
ท่
านนิ
พิ
ฏฐ์
อิ
นทรสมบั
ติ
รั
ฐมนตรี
ว่
าการ
กระทรวงวั
ฒนธรรม
ได้
กรุ
ณาให้
เกี
ยรติ
เดิ
นทางไปเป็
นประธานใน
พิ
ธี
เปิ
ดงาน พร้
อมด้
วย
ท่
านสมชาย เสี
ยงหลาย เลขาธิ
การคณะ
กรรมการวั
ฒนธรรมแห่
งชาติ
ซึ่
งเป็
นหั
วหน้
าคณะนำ
�ที
มไป โดยได้
รั
บการต้
อนรั
บอย่
างอบอุ่
นยิ่
งจากคนไทยที่
นั่
นและโดยเฉพาะอย่
างยิ่
ท่
านณรงค์
ศศิ
ธร กงสุ
ลใหญ่
แห่
งนครชิ
คาโก
ซึ่
งสร้
างความประทั
บใจ
แก่
ที
มงานและสื่
อมวลชนที่
ร่
วมเดิ
นทางไป (รวมถึ
งอาหารมื้
ออร่
อย
ฝี
มื
อภรรยาท่
านกงสุ
ลใหญ่
อี
กด้
วย) การจั
ดงานดั
งกล่
าวนอกจากจะ
เป็
นการกระชั
บความสั
มพั
นธ์
อั
นดี
ระหว่
าง ๒ ประเทศแล้
ว ยั
งเป็
นการ
แสดงพลั
งของคนไทยที่
ยั
งไม่
ลื
มบ้
านเกิ
ดเมื
องนอน และยั
งปลู
กฝั
งค่
นิ
ยมความเป็
นไทย ศิ
ลปวั
ฒนธรรมไทย ให้
แก่
บุ
ตรหลานที่
เกิ
ดและโต
ที่
นั่
น รวมถึ
งการแสดงให้
เห็
นถึ
งการบู
รณาการการทำ
�งานร่
วมกั
นของ
ภาครั
ฐ นั่
นก็
คื
กระทรวงการต่
างประเทศ
และ
กระทรวงวั
ฒนธรรม
ในการเผยแพร่
ศิ
ลปวั
ฒนธรรม และยั
งเป็
นการกอบกู้
ภาพลั
กษณ์
ที่
ดี
ให้
กั
บประเทศไทย ภายหลั
งจากเกิ
ดเหตุ
การณ์
วิ
กฤติ
ทางการเมื
องใน
ประเทศอี
กด้
วย
งานดั
งกล่
าว นอกจากจะมี
การแสดงทางวั
ฒนธรรม จาก
เด็
ก เยาวชนและคนไทยที่
นั่
น อาทิ
นาฏศิ
ลป์
มวยไทย การแสดง
แฟชั่
นโชว์
ผ้
าไหมไทย การสาธิ
ตอาหารไทย นวดแผนไทย รวมทั้
สั
ปดาห์
ไทยในชิ
คาโก
(Thai Cultural Week 2010)