Page 54 - aug53

Basic HTML Version

๕๒
มณฑล ยิ่
งยวด...เรื่
องและภาพ
(Gospal & Spiritual) และการขั
บร้
องประสานเสี
ยงเยาวชน
วงผสม อายุ
ระหว่
าง ๑๒-๒๔ ปี
ซึ่
งในประเภทแรกแข่
งขั
นไปเมื่
วั
นที่
๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๓ และในประเภทที่
๒ แข่
งขั
นเมื่
วั
นที่
๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓ นั
กร้
องประสานเสี
ยงเยาวชนไทย
คว้
าเหรี
ยญเงิ
นทั้
ง ๒ ประเภท ด้
วยคะแนน ๗๕.๕๐ และ ๖๕.๖๓
ตามลำ
�ดั
TYC คว้
า ๒ เหรี
ยญเงิ
World Choir Games ๒๐๑๐
นายนิ
พิ
ฏฐ์
อิ
นทรสมบั
ติ
รั
ฐมนตรี
ว่
าการกระทรวง
วั
ฒนธรรม
เป็
นประธานการแถลงข่
าวแสดงความยิ
นดี
แก่
คณะ
นั
กร้
องประสานเสี
ยงเยาวชนไทย (Thai Youth Chorus : TYC)
ที่
คว้
ารางวั
ล ๒ เหรี
ยญเงิ
นจากการแข่
งขั
นขั
บร้
องประสานเสี
ยง
World Choir Games ๒๐๑๐ เมื่
อวั
นที่
๒๙ กรกฏาคม ๒๕๕๓
ณ ศู
นย์
วั
ฒนธรรมแห่
งประเทศไทย โดยได้
กล่
าวกั
บคณะเยาวชน
ไทยที่
เข้
าร่
วมการแข่
งขั
นว่
“...ขอแสดงความยิ
นดี
กั
บเยาวชน
ไทยที่
มี
ความสามารถในเรื่
องของการขั
บร้
องประสานเสี
ยง และ
สามารถสร้
างชื่
อเสี
ยงให้
กั
บประเทศไทย ซึ่
งผลสำ
�เร็
จในครั้
งนี้
เกิ
ดขึ้
นจากการสนั
บสนุ
นอย่
างดี
ยิ่
งจากองค์
กรต่
างๆ ทั้
งภาครั
และเอกชน โดยเฉพาะอย่
างยิ่
ง สมาคมขั
บร้
องประสานเสี
ยง
แห่
งประเทศไทย ที่
ได้
สร้
างบั
นไดก้
าวแรกให้
กั
บคณะนั
กร้
อง
ประสานเสี
ยงเยาวชนไทยได้
ก้
าวขึ้
นไปอย่
างมั่
นคงในอนาคต ทั้
ยั
งเป็
นการสานต่
อภารกิ
จงานของกระทรวงวั
ฒนธรรมในด้
านการ
พั
ฒนาศิ
ลปวั
ฒนธรรม และนำ
�ทุ
นทางวั
ฒนธรรมของประเทศ
มาสร้
างคุ
ณค่
าให้
เป็
นที่
ประจั
กษ์
ต่
อนานาประเทศ”
สำ
�นั
กงานคณะกรรมการวั
ฒนธรรมแห่
งชาติ
กระทรวง
วั
ฒนธรรม
ส่
งคณะนั
กร้
องประสานเสี
ยงเยาวชนไทยร่
วมแข่
งขั
ขั
บร้
องประสานเสี
ยง World Choir Games ๒๐๑๐ โดยมี
นายสาโรจน์
เล้
าเจริ
ญสมบั
ติ
หั
วหน้
ากลุ่
มเสริ
มสร้
างสุ
นทรี
ยะทาง
วั
ฒนธรรม สวช. เป็
นหั
วหน้
าคณะนำ
�ที
มนั
กร้
องประสานเสี
ยง
เยาวชนไทย (TYC) กว่
า ๖๐ ชี
วิ
ต เข้
าร่
วมการแข่
งขั
ณ เมื
องเซ่
าซิ
ง สาธารณะรั
ฐประชาชนจี
น ระหว่
างวั
นที่
๒๒-๒๗
กรกฎาคม ๒๕๕๓ โดยการแข่
งขั
นในครั้
งนี้
คณะนั
กร้
อง
ประสานเสี
ยงเยาวชนไทย(TYC) สมั
ครแข่
งขั
นใน ๒ ประเภท
คื
อ การขั
บร้
องบทเพลงเกี่
ยวกั
บศาสนาของคนผิ
วดำ
�ในอเมริ
กา