Page 51 - aug53

Basic HTML Version

๔๙
ภาพถ่
าย
“สงกรานต์
ปี
ใหม่
วิ
ถี
ไทย”
ภาพสะท้
อนความงามแห่
งวั
ฒนธรรมไทย
การจั
ดประกวดภาพถ่
ายในครั้
งนี้
มี
ผู้
ให้
ความสนใจส่
งผลงานเข้
าประกวด เป็
นจำ
�นวน ๑๐๒ คน มี
จำ
�นวนภาพ ๕๒๓ ภาพ
โดยมี
กรรมการผู้
ทรงคุ
ณวุ
ฒิ
ด้
านการถ่
ายภาพ และด้
านวั
ฒนธรรม ร่
วมเป็
นคณะกรรมการตั
ดสิ
นภาพ ได้
แก่
ศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
สาขาทั
ศนศิ
ลป์
ด้
านถ่
ายภาพนายยรรยง โอฬาระชิ
น และนายวรนั
นทน์
ชั
ชวาลทิ
พากร ผู้
เชี่
ยวชาญด้
านการถ่
ายภาพนางสาวสุ
มิ
ตรา
ขั
นตยาลงกต บรรณาธิ
การภาพ อนุ
สาร อสท. นายอภิ
นั
นท์
บั
วหภั
กดี
นายกสมาคมถ่
ายภาพกรุ
งเทพ นายวิ
ชั
ย พรเศรษฐ์
ถาวร
ที่
ปรึ
กษาสมาคมถ่
ายภาพกรุ
งเทพ นายธนกฤต กาลเศรณี
ผู้
อำ
�นวยการกองกองทุ
นส่
งเสริ
มงานวั
ฒนธรรม นางสาวอมรรั
ตน์
เทพกำ
�ปนาท และ ผู้
อำ
�นวยการสำ
�นั
กประชาสั
มพั
นธ์
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ นางยุ
พา ทวี
วั
ฒนะกิ
จบวร
โดยเมื่
อวั
นที่
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๓
สวช.ได้
จั
ดพิ
ธี
มอบรางวั
ลแก่
ผู้
ชนะการประกวดและเปิ
ดงานนิ
ทรรศการภาพถ่
าย
“สงกรานต์
ปี
ใหม่
วิ
ถี
ไทย”
โดยมี
ผู้
ช่
วยรั
ฐมนตรี
ประจำ
�กระทรวงวั
ฒนธรรม เรื
ออากาศเอกสุ
ริ
ยะ ศึ
กษากิ
เป็
นประธานในการ
มอบรางวั
ล ณ ห้
องนิ
ทรรศการหมุ
นเวี
ยน ศู
นย์
วั
ฒนธรรมแห่
งประเทศไทย นอกจากนั้
นแล้
วภายในงานยั
งได้
จั
ดให้
มี
การบรรยายพิ
เศษ
เรื่
องมองผ่
านเลนส์
ในมุ
มมองศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
และสาธิ
ตการถ่
ายภาพและจั
ดแสง จาก บริ
ษั
ทชิ
ร์
โร มาร์
เก็
ตติ้
ง (ประเทศไทย) จำ
�กั
ชุ
มชนฅนถ่
ายภาพ สห+ภาพ และสมาคมถ่
ายภาพกรุ
งเทพ การจั
ดงาน
ดั
งกล่
าวได้
รั
บความสนใจจากนั
กศึ
กษาด้
านการถ่
ายภาพและช่
างภาพเป็
จำ
�นวนมาก
ภาพที่
ได้
จากการประกวดในครั้
งนี้
จะนำ
�มาเป็
นสื่
อที่
สร้
างความ
ตระหนั
กให้
คนไทยทุ
กคนได้
เล็
งเห็
นถึ
งสาระคุ
ณค่
าของประเพณี
สงกรานต์
และจั
ดทำ
�เป็
นฐานข้
อมู
ลภาพเพื่
อการจั
ดพิ
มพ์
หนั
งสื
อสงกรานต์
และนำ
�ออก
เผยแพร่
ต่
อไป
สำ
�นั
กงานคณะกรรมการวั
ฒนธรรมแห่
งชาติ
(สวช.)
ได้
จั
ดกิ
จกรรม
เพื่
อสร้
างความตระหนั
ก ให้
คนไทยทุ
กคนได้
เล็
งเห็
นถึ
งความสำ
�คั
ญและสาระ
คุ
ณค่
าของประเพณี
สงกรานต์
โดยได้
จั
ดโครงการการประกวดภาพถ่
าย ในหั
วข้
“สงกรานต์
ปี
ใหม่
วิ
ถี
ไทย”
ขึ้
น เพราะ
ภาพถ่
าย
เป็
นสื่
อประเภทหนึ่
งที่
ทรง
อิ
ทธิ
พล มี
ผลต่
อการเปลี่
ยนแปลงทั
ศนคติ
และค่
านิ
ยมของผู้
ดู
อี
กทั้
งภาพถ่
าย
ยั
งเป็
นสื่
อที่
บั
นทึ
กเหตุ
การณ์
และเรื่
องราวที่
สะท้
อนถึ
งความป็
นไปแห่
งยุ
คสมั
ได้
เป็
นอย่
างดี
รางวัลชนะเลิศ
รางวั
ลที่
รางวั
ลที่
รางวั
ลภาพเอกรงค์
ยอดเยี่
ยม