Page 50 - aug53

Basic HTML Version

๔๘
สวช. ร่
วมสนั
บสนุ
นโครงการ
“นครหลวงไทย อนุ
รั
กษ์
เอกลั
กษณ์
ไทย”
ประจำ
�ปี
๒๕๕๓
สำ
�นั
กงานคณะกรรมการวั
ฒนธรรมแห่
งชาติ
(สวช.)
ร่
วมส่
งเสริ
มเอกลั
กษณ์
และวั
ฒนธรรมอั
นดี
งามของชาติ
โดย
การเป็
นเจ้
าภาพร่
วมในโครงการ “นครหลวงไทย อนุ
รั
กษ์
เอกลั
กษณ์
ไทย” ถ้
วยพระราชทานสมเด็
จพระเทพรั
ตนราชสุ
ดาฯ สยามบรมราชกุ
มารี
และ ทุ
นการศึ
กษากว่
า ๙ แสนบาท
สวช. ร่
วมกั
บ ธนาคารนครหลวงไทยจำ
�กั
ด (มหาชน) จั
พิ
ธี
มอบรางวั
ลการแข่
งขั
นอ่
านฟั
งเสี
ยง และการประกวดมารยาท
ไทย ในโครงการ “นครหลวงไทย อนุ
รั
กษ์
เอกลั
กษณ์
ไทย” ประจำ
ปี
๒๕๕๒ พร้
อมเปิ
ดโครงการ “นครหลวงไทย อนุ
รั
กษ์
เอกลั
กษณ์
ไทย” ประจำ
�ปี
๒๕๕๓ เมื่
อวั
นที่
๑๘ มิ
ถุ
นายน ๒๕๕๓ เวลา ๑๐.๐๐
น. ณ หอประชุ
มเล็
ก ศู
นย์
วั
ฒนธรรมแห่
งประเทศไทย โดยมี
นาย
ชั
ยวั
ฒน์
อุ
ทั
ยวรรณ์
ประธานเจ้
าหน้
าที่
บริ
หารและกรรมการ
ผู้
จั
ดการใหญ่
ธนาคารนครหลวง
ไทย จำ
�กั
ด (มหาชน) เป็
นประธาน
พร้
อมด้
วย
นางสาวนั
นทิ
ยา สว่
างวุ
ฒิ
ธรรม
รองเลขาธิ
การคณะกรรมการ
วั
ฒนธรรมแห่
งชาติ
และตั
วแทน
คณะกรรมการตั
ดสิ
น ร่
วมลั่
นฆ้
องชั
เปิ
ดโครงการ “นครหลวงไทย อนุ
รั
กษ์
เอกลั
กษณ์
ไทย” ประจำ
�ปี
๒๕๕๓
ใ น ก า ร นี้
น า ง ส า ว นั
นทิ
ย า
สว่
างวุ
ฒิ
ธรรม รองเลขาธิ
การคณะกรรมการวั
ฒนธรรมแห่
ชาติ
ได้
กล่
าวถึ
งการสนั
บสนุ
นกิ
จกรรมในโครงการดั
งกล่
าว
ว่
“สำ
�นั
กงานคณะกรรมการวั
ฒนธรรมแห่
งชาติ
กระทรวง
วั
ฒนธรรม เป็
นหน่
วยงานภาครั
ฐที่
ดู
แลและดำ
�เนิ
นงานเกี่
ยวกั
การอนุ
รั
กษ์
ส่
งเสริ
ม และเผยแพร่
วั
ฒนธรรมของชาติ
สู่
เยาวชน
และประชาชน โดยภาพรวมอยู่
แล้
ว นั
บเป็
นนิ
มิ
ตหมายอั
นดี
ที่
ใน
ปี
นี้
ทางสำ
�นั
กงานฯ ได้
ร่
วมสนั
บสนุ
น การจั
ดกิ
จกรรมในโครงการ
“นครหลวงไทย อนุ
รั
กษ์
เอกลั
กษณ์
ไทย” ซึ่
งเป็
นความร่
วมมื
อใน
การอนุ
รั
กษ์
และเผยแพร่
วั
ฒนธรรมประจำ
�ชาติ
ที่
ถู
กต้
อง ให้
เกิ
ขึ้
นในหมู่
เยาวชนของชาติ
อย่
างต่
อเนื่
อง และกว้
างขวาง
สำ
�นั
กงานฯ ได้
สนั
บสนุ
น คณะวิ
ทยากรในการเป็
นกรรมการ
ตั
ดสิ
นการประกวดมารยาทไทย ในโครงการ “นครหลวงไทย
อนุ
รั
กษ์
เอกลั
กษณ์
ไทย” มาโดยตลอด นอกจากนี้
ยั
งได้
มอบหมาย
ให้
สำ
�นั
กประชาสั
มพั
นธ์
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ดู
แลในเรื่
อง
ของการเผยแพร่
ประชาสั
มพั
นธ์
โครงการดั
งกล่
าว ให้
กว้
างขวาง
มากยิ่
งขึ้
น รวมถึ
งการสนั
บสนุ
นการใช้
สถานที่
ศู
นย์
วั
ฒนธรรมแห่
ประเทศไทย ในการจั
ดกิ
จกรรมในครั้
งนี้
โดยไม่
คิ
ดค่
าธรรมเนี
ยม
ขอขอบคุ
ณ ธนาคารนครหลวงไทย
จำ
�กั
ด (มหาชน) ที่
ได้
ดำ
�เนิ
นโครงการ
ดี
ๆ เช่
นนี้
ต่
อเนื่
องมาโดยตลอด
และหวั
งเป็
นอย่
างยิ่
งว่
าความร่
วมมื
ของสำ
�นั
กงานคณะกรรมการวั
ฒนธรรม
แห่
งชาติ
กระทรวงวั
ฒนธรรม และ
ธนาคารนครหลวงไทย จำ
�กั
ด (มหาชน)
จะเป็
นพลั
งขั
บเคลื่
อนความงดงามทาง
วั
ฒนธรรมไปสู
เยาวชนไทย อั
นเป็
อนาคตที
สำ
�คั
ญของประเทศชาติ
สื
บต่
อไป”