Page 49 - aug53

Basic HTML Version

๔๗
เส้
น สี
แสงและเงา
ที่
ปรากฏอยู่
ในงานศิ
ลปะ ไม่
ว่
าจะเป็
ภาพวาด ภาพพิ
มพ์
งานปั้
น หรื
อภาพถ่
าย ก็
ล้
วนสร้
างความสุ
ข ให้
กั
ผู้
สร้
างและผู้
เสพงานศิ
ลป์
ไม่
ว่
าจะเป็
นคนชาติ
ไหน ภาษาใด ก็
สามารถ
แลกเปลี่
ยนเรี
ยนรู้
ความงามที่
มี
อยู่
ในงานศิ
ลปะได้
โดยไม่
มี
กำ
�แพงขวาง
กั้
น ศิ
ลปะจึ
งออกเดิ
นทางไปทั่
วทุ
กพื้
นที่
เพื่
อเปิ
ดโอกาสให้
ประชาชน
ได้
ร่
วมซึ
บซั
บความหมายของศิ
ลปะ ด้
วยแนวคิ
ดดั
งกล่
าวนิ
ทรรศการ
“มหกรรมศิ
ลปะสั
ญจรสู่
ภาคใต้
จึ
งได้
เกิ
ดขึ้
น ซึ่
งจั
ดแสดงในระหว่
าง
วั
นที่
๓ – ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ณ สวนประวั
ติ
ศาสตร์
พลเอกเปรม
ติ
ณสู
ลานนท์
จั
งหวั
ดสงขลา นิ
ทรรศการดั
งกล่
าวเป็
นการเปิ
ดพื้
นที่
งาน
ศิ
ลปะให้
กั
บเยาวชนและผู้
สนใจได้
เกิ
ดมี
แรงบั
นดาลใจในการสร้
างสรรค์
ผลงาน อี
กทั้
งยั
งเป็
นการบ่
มเพาะสุ
นทรี
ยภาพให้
เกิ
ดขึ้
นในจิ
ตใจของ
ยุ
วศิ
ลปิ
นชาวใต้
โดยเมื่
อวั
นที่
๓ มิ
ถุ
นายน ๒๕๕๓
ฯพณฯ พลเอกเปรม
ติ
ณสู
ลานนท์
ประธานองคมนตรี
ได้
ให้
เกี
ยรติ
เป็
นประธานในพิ
ธี
เปิ
นิ
ทรรศการ “มหกรรมศิ
ลปะสั
ญจรสู่
ภาคใต้
” ภายในงานประกอบ
เมื่
อศิ
ลปะออกเดิ
นทางในงาน
มหกรรมศิ
ลปะสั
ญจรสู่
ภาคใต้
ด้
วยผลงานภาพลายเส้
นจากศิ
ลปิ
นกิ
ตติ
มศั
กดิ์
นายชวน หลี
กภั
อดี
ตนายกรั
ฐมนตรี
และผลงานของศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
สาขาทั
ศนศิ
ลป์
ที่
ยั
งมี
ชี
วิ
ตอยู่
จำ
�นวน ๑๔ ท่
าน ได้
แก่
ดร.กมล ทั
ศนาญชลี
ศ.เกี
ยรติ
คุ
ณประยั
ด พงษ์
ดำ
� นายอิ
นสนธิ์
วงศ์
สาม ดร.ถวั
ลย์
ดั
ชนี
นายพิ
ชั
ย นิ
รั
นต์
นายสั
นต์
สารากรบริ
รั
กษ์
นายประเทื
อง เอมเจริ
นายทวี
รั
ชนี
กร ดร.นนทิ
วรรธน์
จั
นทนะผะลิ
น ศ.เดชา วราชุ
นายยรรยง โอฬาระชิ
น ศ.อิ
ทธิ
พล ตั้
งโฉลก ศ.ปรี
ชา เถาทอง
และ
นายวรนั
นทน์
ชั
ชวาลทิ
พากร
นอกจากนิ
ทรรศการศิ
ลปะแล้
ว ศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
สาขาทั
ศนศิ
ลป์
ได้
ร่
วมกิ
จกรรมการบรรยายและสาธิ
ตงานศิ
ลปะ ตลอดจนแนะนำ
เทคนิ
คการสร้
างสรรค์
งานให้
กั
บน้
องๆ นั
กศึ
กษาทางด้
านศิ
ลปะที่
มาจาก
หลากหลายสถาบั
นทั้
งในจั
งหวั
ดสงขลาและจั
งหวั
ดใกล้
เคี
ยง
นั
บเป็
นโอกาสอั
นดี
ที่
ศิ
ลปะ ศิ
ลปิ
น และผู้
ที่
จะเป็
นศิ
ลปิ
นใน
อนาคต ได้
เดิ
นทางมาพบกั
น เส้
นทางศิ
ลปะยั
งคงทอดยาวต่
อไป ตราบใด
ที่
โลกใบนี้
ยั
งคงต้
องการความงดงาม
กิ่
งทอง มหาพรไพศาล...เรื่
องและภาพ