Page 48 - aug53

Basic HTML Version

๔๖
มหกรรมวั
ฒนธรรมไทย
สายใยชุ
มชน สู่
สั
นติ
สุ
ขชายแดนใต้
เมื่
อวั
นที่
๑ - ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓
กระทรวงวั
ฒนธรรม
โดยสำ
�นั
กงานคณะกรรมการวั
ฒนธรรมแห่
งชาติ
(สวช.) ได้
จั
ดงาน
“มหกรรมวั
ฒนธรรมไทยสายใยชุ
มชน สู่
สั
นติ
สุ
ชายแดนใต้
ณ สนามโรงพิ
ธี
ช้
างเผื
อก จั
งหวั
ดยะลา โดยนำ
มิ
ติ
ทางวั
ฒนธรรมมาเป็
นพลั
งสร้
างความเข้
าใจอั
นดี
ระหว่
างภาค
รั
ฐกั
บประชาชน ตลอดจนสร้
างขวั
ญกำ
�ลั
งใจให้
แก่
เจ้
าหน้
าที่
และ
ประชาชนในพื้
นที่
๕ จั
งหวั
ดชายแดนใต้
ให้
อยู่
ร่
วมกั
นบนพื้
ฐานแห่
งความเข้
าใจในความหลากหลายทางด้
านศาสนาและ
วั
ฒนธรรม
นายนิ
พิ
ฏฐ์
อิ
นทรสมบั
ติ
รั
ฐมนตรี
ว่
าการกระทรวง
วั
ฒนธรรม กล่
าวว่
“การจั
ดงานมหกรรมวั
ฒธรรมไทยสายใย
ชุ
มชน สู่
สั
นติ
สุ
ขชายแดนใต้
ในครั้
งนี้
ถื
อเป็
นหนึ่
งในกิ
จกรมภาย
ใต้
โครงการแก้
ไขปั
ญหาและพั
ฒนาพื้
นที่
ใน ๕ จั
งหวั
ดชายแดน
ภาคใต้
ของกระทรวงวั
ฒนธรรม การนำ
�กิ
จกรรมทางวั
ฒนธรรม
ของหลายๆ พื้
นที่
มาจั
ดแสดงภายในงานนี้
นั
บเป็
นโอกาสอั
นดี
ที่
ประชาชนจะได้
แลกเปลี่
ยนเรี
ยนรู้
ในงานวั
ฒนธรรมที่
แตกต่
าง
ออกไปจากวั
ฒนธรรมของตน นอกจากจะนำ
�มาซึ่
งความเข้
าใจ
ระหว่
างกั
นแล้
ว กิ
จกรรมที่
จั
ดยั
งนำ
�มาซึ่
งความสุ
ข ความสนุ
กสนาน
ไม่
ว่
าจะเป็
นการได้
ชมศิ
ลปะแสดงทางวั
ฒนธรรม การสาธิ
ตงาน
ฝี
มื
อที่
แฝงไว้
ด้
วยภู
มิ
ปั
ญญาไทย และหวั
งเป็
นอย่
างยิ่
งว่
าการ
จั
ดงานดั
งกล่
าว จะเป็
นการเสริ
มสร้
างสั
นติ
สุ
ขในพื้
นที่
จั
งหวั
ชายแดนภาคใต้
อย่
างยั่
งยื
น”
ภายในงานมหกรรมวั
ฒนธรรมไทยฯ ในครั้
งนี้
ประกอบด้
วย
กิ
จกรรมที่
น่
าสนใจมากมาย ทั้
งการประชุ
มศาสนิ
กชนสั
มพั
นธ์
การประชุ
มประธานสภาวั
ฒนธรรมจั
งหวั
ดทั่
วประเทศ การจั
ริ้
วขบวนแห่
การจั
ดนิ
ทรรศการ การสาธิ
ตวิ
ถี
ชี
วิ
ต การแสดง
ทางวั
ฒนธรรมจากภู
มิ
ภาคต่
างๆ การประกวดศิ
ลปะการแสดง
งานช่
างฝี
มื
อพื้
นบ้
าน การ
จำ
�หน่
ายอาหารและสิ
นค้
ทางวั
ฒนธรรม
ในการนี้
นายวี
ระ โรจน์
พจนรั
ตน์
ปลั
ดกระทรวงวั
ฒนธรรม
นายสมชาย เสี
ยงหลาย เลขาธิ
การคณะกรรมการวั
ฒนธรรมแห่
งชาติ
นายภาณุ
อุ
ทั
ยรั
ตน์
ผู้
อำ
�นวยการศู
นย์
อำ
�นวยการบริ
หารจั
งหวั
ดชายแดน
ภาคใต้
และนายวิ
ทยา พานิ
ชพงศ์
รองผู้
ว่
าราชการจั
งหวั
ดยะลา
พร้
อมด้
วย
เจ้
าหน้
าที่
ทั้
งภาครั
ฐและเอกชน ประชาชนจั
งหวั
ดยะลาและประชาชนจั
งหวั
ใกล้
เคี
ยง เข้
าร่
วมในพิ
ธี
เปิ
ดงานมหกรรมวั
ฒนธรรมไทยสายใยชุ
มชน สู่
สั
นติ
สุ
ชายแดนใต้
อย่
างคั
บคั่