Page 47 - aug53

Basic HTML Version

๔๕
แวดวงวั
ฒนธรรม
สำ
�นั
กงานคณะกรรมการวั
ฒนธรรม
แห่
งชาติ
(สวช.) จั
ค่
ายอบรม “เยาวชน
ภาคใต้
สร้
างสรรค์
งานศิ
ลป์
กั
บศิ
ลปิ
นแห่
ชาติ
ระหว่
างวั
นที่
๑๔ – ๑๘ กรกฎาคม
๒๕๕๓ ณ หออั
ครศิ
ลปิ
น จ.ปทุ
มธานี
โดยมี
เยาวชนจาก ๕ จั
งหวั
ดชายแดนใต้
(สงขลา
สตู
ล ยะลา ปั
ตตานี
และนราธิ
วาส) จำ
�นวน
๑๕๐ คน ได้
มาร่
วมแลกเปลี่
ยนและแบ่
งปั
ประสบการณ์
ทางด้
านศิ
ลปะกั
บศิ
ลปิ
นแห่
ชาติ
สาขาทั
ศนศิ
ลป์
และสาขาวรรณศิ
ลป์
การอบรมในครั้
งนี้
เยาวชนได้
รั
บความรู้
ทั้
ภาคทฤษฎี
และได้
ฝึ
กปฏิ
บั
ติ
งานศิ
ลปะ โดย
มี
ศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
ให้
คำ
�แนะนำ
�อย่
างใกล้
ชิ
เยาวชนภาคใต้
สร้
างสรรค์
งานศิ
ลป์
กั
บศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
การแสดงหุ่
นกระบอกไทย
“พระรถ เมรี
เชิ
ดชู
เกี
ยรติ
๑๐๒ ปี
ครู
ชื้
น สกุ
ลแก้
เ มื่
อวั
นที่
๒๐
มิ
ถุ
นายน ๒๕๕๓
สำ
� นั
ก ง า น
คณะกรรมการ
วั
ฒนธรรมแห่
ชาติ
(สวช.) ร่
วมกั
บ้
านตุ๊
กกะตุ่
น หุ่
นกระบอกไทย
จั
ดการ
แสดงหุ่
นกระบอกไทย
เรื่
อง “พระรถ เมรี
” เพื่
อเป็
นการเชิ
ดชู
เกี
ยรติ
ครู
ชื้
น สกุ
ลแก้
ศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
สาขาศิ
ลปะการแสดง
(หุ่
นกระบอก) พุ
ทธศั
กราช ๒๕๒๙ การแสดงหุ่
นกระบอกดั
งกล่
าวเป็
ผลงานการแสดงจากผู้
ผ่
านการอบรมเชิ
งปฏิ
บั
ติ
การหุ่
นกระบอกไทย
รุ่
นที่
๒ ร่
วมกั
บคณะครู
จากบ้
านตุ๊
กกะตุ่
น หุ่
นกระบอกไทย และพร้
อม
กั
นนี้
นางธี
ราภรณ์
เกี
ยรติ
เรื
องไกร ผู้
อำ
�นวยการส่
วนไทยนิ
ทั
ศน์
ได้
เป็
ประธานมอบเกี
ยรติ
บั
ตรให้
แก่
ผู้
ผ่
านการฝึ
กอบรมหุ่
นกระบอกไทย
รุ่
นที่
๒ จำ
�นวน ๕๖ คน อี
กด้
วย
การอบรมผู้
ประสานงานเครื
อข่
ายวั
ฒนธรรม
เพื่
อเป็
นการพั
ฒนาศั
กยภาพความรู้
และ
ประสบการณ์
ในการดำ
�เนิ
นงานวั
ฒนธรรมให้
แก่
นั
กวิ
ชาการวั
ฒนธรรม สำ
�นั
กงานคณะกรรมการ
วั
ฒนธรรมแห่
งชาติ
(สวช. ) จึ
งได้
จั
ฝึ
กอบรม
หลั
กสู
ตรผู้
ประสานงานเครื
อข่
ายวั
ฒนธรรม ประจำ
ปี
งบประมาณ ๒๕๕๓
ขึ้
น โดยในรุ่
นที่
๑ ได้
รั
บเกี
ยรติ
จาก
นายสมชาย เสี
ยงหลาย
เลขาธิ
การคณะกรรมการ
วั
ฒนธรรมแห่
งชาติ
กล่
าวเปิ
ดการอบรมและบรรยาย
พิ
เศษ การอบรมในครั้
งนี้
มี
นั
กวิ
ชาการวั
ฒนธรรมจั
งหวั
และสำ
�นั
กงานวั
ฒนธรรมจั
งหวั
ด จำ
�นวน ๕๐ คน เข้
รั
บการอบรม ระหว่
างวั
นที่
๒๑-๒๕ มิ
ถุ
นายน ๒๕๕๓