Page 46 - aug53

Basic HTML Version

๔๔
ในภาพยนตร์
ฉากใดฉากหนึ่
ง การใช้
ช่
องว่
าง หรื
อากาศ ระหว่
างคนดู
กั
บตั
วละคร ให้
มากหรื
อน้
อย อย่
างไร
นั้
น สามารถแสดงเป็
นความหมายได้
อย่
างดี
ที่
สุ
ด ดั
งมี
หนั
เรื่
องหนึ่
งที่
เกี่
ยวกั
บการถื
อผิ
วในสหรั
ฐอเมริ
กา ฉากหนึ่
งใน
โรงพยาบาล ภาพแสดงให้
เห็
นเด็
กชายผิ
วขาวคนหนึ่
งเกิ
อุ
บั
ติ
เหตุ
บาดเจ็
บกำ
�ลั
งนอนรอให้
แพทย์
มารั
กษา ซึ่
งข้
างเตี
ยง
มี
แม่
ของเด็
กคนนั้
นนั่
งเฝ้
าอาการอยู่
ด้
วยความห่
วงใย หมอผิ
ดำ
�คนหนึ่
ง เดิ
นเข้
ามาอย่
างรี
บร้
อนเพื่
อจะให้
การปฐมพยาบาล
แก่
เด็
ก แต่
กลั
บถู
กแม่
ของเด็
กซึ่
งเป็
นคนผิ
วขาวลุ
กขึ้
นยื
นกั้
เอาไว้
แล้
วถ่
มน้ำ
�ลายรดหน้
าหมอพลางกล่
าวว่
า “อย่
าเอามื
ดำ
�ของเอ็
งมาแตะตั
วลู
กข้
า” หมอผิ
วดำ
�คนนั้
น ฟั
งแล้
วก็
หั
กลั
บ เดิ
นออกจากห้
องไปทั
นที
จากนั้
นกล้
องก็
ถ่
ายภาพด้
าน
หลั
งของหมอผิ
วดำ
�คนนั้
นที่
ค่
อยๆ เดิ
นไปตามระเบี
ยงโรง
พยาบาลที่
ยาวเหยี
ยด ไกลจากคนดู
ออกไป ทุ
กที
ทุ
กที
จน
ในที่
สุ
ด เห็
นแต่
ภาพของหมอคนนั้
นแต่
เพี
ยงนิ
ดเดี
ยว การใช้
ภาพเช่
นนี้
แสดงถึ
งการผละจากความสั
มพั
นธ์
ของหมอผิ
วดำ
ที่
จะมี
ต่
อคนผิ
วขาว แล้
วถอยกลั
บเข้
าไปอย่
างไกลที่
สุ
ดในตั
ของหมอผิ
วดำ
�เอง”
นั่
นคื
อเรื่
องราวของธาตุ
ที่
เรี
ยกว่
า Space ซึ่
งอาจารย์
คึ
กฤทธิ์
ใช้
คำ
�ว่
า อากาศ อั
นเป็
นธาตุ
ที่
สี่
ต่
อไปนี้
จะเป็
ธาตุ
ที่
ห้
า คื
อ สี
อาจารย์
คึ
กฤทธิ์
พู
ดถึ
งเรื่
องสี
เอาไว้
ว่
“การใช้
สี
ในภาพยนตร์
นั้
น ทำ
�ให้
ภาพที่
ปรากฏแก่
ตา
ของคนดู
เป็
นภาพที่
ใกล้
เคี
ยงต่
อความเป็
นจริ
งยิ่
งขึ้
น แม้
ว่
จะมี
การเปลี่
ยนแปลงทางเทคนิ
คของภาพยนตร์
จากขาวดำ
มาเป็
นสี
ก็
มิ
ได้
ทำ
�ให้
ภาพยนตร์
เปลี่
ยนแปลงไปแต่
ประการ
ใด ถ้
าจะเปรี
ยบกั
บภาษาพู
ด การใช้
สี
ในภาพยนตร์
จะมี
ความ
หมายเท่
ากั
บ ทำ
�ให้
ภาษานั้
นมี
สำ
�เนี
ยงไพเราะขึ้
น หรื
อมี
ศั
พท์
แสงมากยิ่
งขึ้
นเท่
านั้
นเอง”
ความเห็
นดั
งกล่
าวนี้
ของอาจารย์
คึ
กฤทธิ์
นั้
นน่
าคิ
และน่
าถกแถลงโต้
แย้
งกั
นในหมู่
ของคอหนั
งที่
สนใจในศิ
ลป
ภาพยนตร์
ซึ่
งกำ
�ลั
งจะผนวกเอาเทคโนโลยี
ใหม่
ๆ เข้
าใช้
ในภาพยนตร์
มากยิ่
งขึ้
นทุ
กวั
น ซึ่
งในยุ
คที่
อาจารย์
คึ
กฤทธิ์
เขี
ยนเรื่
องราวเหล่
านี้
นั้
น เทคโนโลยี
ปั
จจุ
บั
นนี้
ยั
งไม่
เกิ
ดขึ้
ขบวนการก้
าวหน้
าของหนั
ง จึ
งมี
แต่
การผ่
านยุ
คหนั
งขาวดำ
มาสู่
หนั
งสี
และเรื่
องของขนาดฟิ
ล์
มใหญ่
เล็
กเท่
านั้
น ที่
อยู่
ใน
ความสนใจของผู้
นิ
ยมในศิ
ลปภาพยนตร์
โดยทั่
วไป อย่
างไรก็
ดี
ทรรศนะเรื่
องสี
ของอาจารย์
คึ
กฤทธิ
ก็
ยั
งมี
สิ
งที
น่
าสนใจต่
อไปอี
ซึ่
งอาจารย์
เขี
ยนเอาไว้
ว่
“มนุ
ษย์
เราถื
อว่
าสี
ต่
างๆ นั้
น มี
ความสั
มพั
นธ์
กั
อารมณ์
และความรู้
สึ
กต่
างๆ มาแต่
โบราณแล้
ว การใช้
สี
ใน
ภาพยนตร์
ทุ
กวั
นนี้
จึ
งทำ
�ไปด้
วยความรู้
สึ
กเกี่
ยวกั
บสี
ของ
มนุ
ษย์
ที่
มี
มานานแล้
วนั่
นเอง เป็
นต้
นว่
า ยึ
ดว่
า สี
ขาวคื
อสี
แห่
งความบริ
สุ
ทธิ์
สี
ดำ
�คื
อสี
แห่
งความเอาจริ
งเอาจั
งไม่
เล่
กั
บใคร เช่
นชุ
ดของผู้
พิ
พากษาทุ
กวั
นนี้
ก็
ยั
งใช้
เสื้
อคลุ
มสี
ดำ
เป็
นต้
น เพราะฉะนั้
นในภาพยนตร์
ซึ่
งมี
ตั
วละครที่
จะต้
องออก
มาเล่
าถึ
งความจริ
งจั
งหรื
อความทุ
กข์
หรื
อความตาย ตั
วละคร
นั้
นๆ มั
กจะแต่
งกายสี
ดำ
� เป็
นส่
วนใหญ่
ส่
วนสี
เหลื
อง สี
ชมพู
และสี
เขี
ยวอ่
อนนั้
น ถื
อกั
นว่
าเป็
สี
แห่
งความเป็
นหนุ่
มสาวหรื
อความรื่
นเริ
งยิ
นดี
เพราะฉะนั้
ในภาพยนตร์
ส่
วนใหญ่
เมื่
อพระเอกกั
บนางเอกมี
ความรั
กกั
แล้
ว ก็
มั
กจะวิ่
งออกไปแสดงความรั
กกั
นในทุ่
งกว้
างซึ่
งมี
หญ้
สี
เขี
ยว และมี
ดอกไม้
ป่
าสี
เหลื
อง หรื
อสี
ชมพู
ขึ้
นเต็
มไปหมด
ส่
วนสี
แดงนั้
นแสดงความหมายถึ
งอารมณ์
อั
นตึ
งเครี
ยด หรื
ความโกรธ หรื
อสั
ญญาณอั
นตราย ซึ่
งเราจะได้
เห็
นบ่
อยๆใน
ภาพที่
มี
ตั
วละครนั่
งอยู่
คนเดี
ยวในตอนพลบค่ำ
�โดยมี
ท้
องฟ้
เบื้
องหลั
งสี
แดงจั
ดเต็
มจอกว้
าง ภาพเหล่
านี้
ให้
ความรู้
สึ
กได้
ทั้
งความเปล่
าเปลี่
ยวอ้
างว้
าง และความรู้
สึ
กตึ
งเครี
ยดต่
างๆ
ได้
อี
กมากมาย”
ยั
งมี
ธาตุ
ที่
หก คื
อ เสี
ยงธรรมชาติ
, ธาตุ
ที่
เจ็
ดคื
ดนตรี
,
และ
ธาตุ
ที่
แปดคื
อภาษาพู
ที่
ยั
งมี
คุ
ณค่
าสำ
�หรั
บการ
เรี
ยน-รู้
-เรื่
องหนั
ง ที่
ผมจะต้
องนำ
�มาอ้
างถึ
ง เพื่
อเป็
นพื้
นฐาน
ของการทำ
�ความเข้
าใจในภาษาภาพของหนั
งกั
นต่
อไป
ขออนุ
ญาตเรี
ยนว่
า ผมจะพยายามเก็
บความเพื่
ความรู้
อย่
างชนิ
ดไม่
ให้
ยื
ดยาดเกิ
นไปจนน่
าเบื่
อ ด้
วยความ
เกรงใจว่
า อาจจะมี
ท่
านผู้
อ่
าน (บางท่
าน) เบื่
อหน่
ายกั
การนำ
�เสนอเหล่
านี้
ซึ่
งหากว่
าจะมี
จริ
ง - ก็
ขออภั
ยไว้
ใน
ที่
นี้
ด้
วยครั