Page 43 - aug53

Basic HTML Version

๔๑
ส่
วนร่
วมทุ
กขั้
นตอน ทั้
งการสำ
�รวจ สั
มภาษณ์
และสั
งเกตการณ์
จาก
กลุ่
มตั
วอย่
าง คื
อ ผู้
สู
งอายุ
ผู้
ใหญ่
บ้
าน เยาวชน พระสงฆ์
ผู้
ประกอบ
พิ
ธี
ทางศาสนาของชนเผ่
า (พิ
ธี
ผี
) เป็
นต้
น เพื่
อให้
ได้
ข้
อมู
ลประกอบ
การรายงานผลการวิ
จั
ยอย่
างครบถ้
วนสมบู
รณ์
ผลการวิ
จั
ยพบว่
ความสำ
�คั
ญของประเพณี
สื
บชะตา
แม่
น้ำ
�จั
ถื
อว่
ามี
บทบาทสำ
�คั
ญต่
อการกระตุ้
นเตื
อน ให้
ประชาชน
ได้
เกิ
ดจิ
ตสำ
�นึ
กและเห็
นความสำ
�คั
ญของแม่
น้ำ
�จั
น และยั
งมี
บทบาท
ต่
อการเสริ
มสร้
างความมั่
นใจของประชาชนในการประกอบอาชี
เกษตรกรรม ทำ
�ให้
เกิ
ดความมั่
นคงในชี
วิ
ตและยั
งส่
งผลทำ
�ให้
เศรษฐกิ
จในตำ
�บลป่
าตึ
งดี
ขึ้
น นอกจากนี้
ยั
งมี
บทบาทต่
อขบวนการ
เรี
ยนรู้
วั
ฒนธรรมด้
านการรั
กษาประเพณี
ของตำ
�บลอี
กด้
วย ประเพณี
สื
บชะตาแม่
น้ำ
�จั
นยั
งมี
บทบาทต่
อหน่
วยงานภาครั
ฐที่
เกี่
ยวข้
องได้
เข้
มามี
ส่
วนร่
วมในการดำ
�เนิ
นงานด้
านการอนุ
รั
กษ์
แม่
น้ำ
�จั
น จึ
งทำ
�ให้
เกิ
ดการประสานงานระหว่
างหน่
วยงานราชการ และประชาชนใน
ท้
องถิ่
น ซึ่
งผลที่
ตามมาคื
อ ทำ
�ให้
เกิ
ดความสามั
คคี
และความเข้
าใจ
ไปในทิ
ศทางเดี
ยวกั
ด้
าน
การมี
ส่
วนร่
วมของชุ
มชนในการอนุ
รั
กษ์
พิ
ธี
กรรม
สื
บชะตาแม่
น้ำ
�จั
พบว่
า ประชาชนที่
เข้
าร่
วมประเพณี
สื
บชะตา
แม่
น้ำ
�จั
นนั้
น เนื่
องจากเป็
นประเพณี
ของตำ
�บลที่
ได้
ยึ
ดถื
อปฏิ
บั
ติ
สื
บทอดกั
นมายาวนาน และเป็
นประเพณี
ที่
ประชาชนมี
ความเชื่
ถื
อและมี
สิ่
งจู
งใจว่
าเมื่
อทำ
�ตามประเพณี
แล้
วจะทำ
�ให้
ฝนตกตาม
ฤดู
กาล มี
น้ำ
�ใช้
ในการอุ
ปโภค บริ
โภคและใช้
ในการประกอบอาชี
เกษตรกรรมอย่
างสมบู
รณ์
และการที่
ประชาชนเข้
ามามี
ส่
วนร่
วมนั้
ก็
เพื่
อรณรงค์
ให้
มี
การอนุ
รั
กษ์
สิ่
งแวดล้
อม ไม่
ว่
าส่
วนราชการ องค์
กร
เอกชน องค์
กรประชาชนต่
างๆ ก็
มี
ส่
วนร่
วมในการจั
ดเตรี
ยมสถานที่
และเข้
าร่
วมพิ
ธี
ตามลำ
�ดั
บขั้
นตอน ประชาชนส่
วนใหญ่
เชื่
อว่
าทำ
�แล้
เกิ
ดผลดี
หลายอย่
าง ไม่
เกิ
ดผลเสี
ย อี
กทั้
งทำ
�ให้
คนในตำ
�บลมี
จิ
ตใจรั
ท้
องถิ่
น รั
กป่
าไม้
อี
กทั้
งทำ
�ให้
เกิ
ดผลทางจิ
ตใจ คื
อ ทำ
�ให้
ประชาชนไม่
กล้
าที่
จะทำ
�ลายหรื
อทำ
�ความสกปรกเสี
ยหายต่
อแม่
น้ำ
�จั
น อี
กประการ
ที
สำ
�คั
ญคื
อ ทำ
�ให้
ประชาชนในตำ
�บลเกิ
ดความสามั
คคี
ร่
วมแรงร่
วมใจกั
ปฏิ
บั
ติ
กิ
จกรรมที่
มี
ประโยชน์
ต่
างๆ ในการจั
ดพิ
ธี
กรรม เช่
น การปลู
ต้
นไม้
การทำ
�ความสะอาดแม่
น้ำ
�จั
น เป็
นต้
สำ
�หรั
แนวโน้
มของการอนุ
รั
กษ์
และปฏิ
บั
ติ
สื
บทอด
ประเพณี
สื
บชะตาแม่
น้ำ
�จั
พบว่
า มี
การปฏิ
บั
ติ
สื
บทอด กั
นต่
อไป
เนื่
องจากประเพณี
นี้
เป็
นประเพณี
ที่
ประชาชนในตำ
�บลป่
าตึ
ง ได้
ปฏิ
บั
ติ
สื
บทอดมาตั้
งแต่
สมั
ยบรรพบุ
รุ
ษ เป็
นประเพณี
ของตำ
�บล อี
กทั้
งยั
งมี
ส่
วนทำ
�ให้
ประชาชนในตำ
�บลมี
จิ
ตสำ
�นึ
กที่
ดี
ต่
อแม่
น้ำ
�และยั
งเป็
นพิ
ธี
ที่
ก่
อให้
เกิ
ดความสบาย ใจให้
กั
บประชาชนในตำ
�บลป่
าตึ
ด้
าน
การมี
ส่
วนร่
วมของวั
ฒนธรรมจั
งหวั
ด สภาวั
ฒนธรรม
จั
งหวั
ด และชุ
มชนตำ
�บลป่
าตึ
งในการประกอบพิ
ธี
กรรมสื
บชะตา
แม่
น้ำ
�จั
พบว่
า ได้
มี
การใช้
แนวทางของสำ
�นั
กงานคณะกรรมการ
วั
ฒนธรรมแห่
งชาติ
(สวช.) ที่
ได้
มี
การสนั
บสนุ
นให้
ชุ
มชนได้
เข้
มามี
ส่
วนร่
วมในการบริ
หารจั
ดการวั
ฒนธรรม ซึ่
งก้
าวแรกของ
การสนั
บสนุ
น คื
อ การจั
ดตั้
งองค์
กรหรื
อชุ
มชน หรื
อการประสาน
เครื
อข่
ายวั
ฒนธรรมให้
เข้
ามาบริ
หารจั
ดการโครงการด้
านวั
ฒนธรรมเอง
ส่
วนก้
าวที่
สองจะเป็
นการขยั
บเข้
ามามี
ส่
วนร่
วมด้
านพลั
งปั
ญญา ด้
วย
การร่
วมกั
นคิ
ด ร่
วมกั
นทบทวน ร่
วมกั
นไตร่
ตรอง ซึ่
งการดำ
�เนิ
นงาน
ประเพณี
สื
บชะตาแม่
น้ำ
�จั
นในครั้
งนี้
สำ
�นั
กงานวั
ฒนธรรมจั
งหวั
เชี
ยงราย และสภาวั
ฒนธรรมจั
งหวั
ดเชี
ยงราย ได้
เข้
าไปมี
ส่
วนร่
วม
ในการคิ
ด วางแผน และสนั
บสนุ
นการอนุ
รั
กษ์
วั
ฒนธรรมท้
องถิ่
จึ
งทำ
�ให้
เกิ
ดการจั
ดตั้
งกลุ่
มอนุ
รั
กษ์
แม่
น้ำ
�จั
นและกองทุ
นเพื่
อใช้
ใน
กิ
จกรรมที่
เกี่
ยวข้
องกั
บการอนุ
รั
กษ์
และพั
ฒนาแม่
น้ำ
�จั
จากผลการวิ
จั
ยเห็
นได้
ว่
า ประเพณี
สื
บชะตาแม่
น้ำ
�จั
ประชาชนได้
ให้
ความสำ
�คั
ญเข้
าร่
วมในพิ
ธี
กรรมเป็
นอย่
างมาก และ
มี
แนวโน้
มที่
จะสื
บทอดประเพณี
ที่
มี
มาตั้
งแต่
สมั
ยบรรพบุ
รุ
ษไปอย่
าง
ต่
อเนื่
อง และก่
อให้
เกิ
ดกระบวนการมี
ส่
วนร่
วมระหว่
างภาครั
ฐและ
เอกชนในการร่
วมกั
นคิ
ด ร่
วมกั
นวางแผน และร่
วมกั
นอนุ
รั
กษ์
สื
บทอด
วั
ฒนธรรมท้
องถิ่
นได้
เป็
นอย่
างดี
แต่
ทั้
งนี้
ในการอนุ
รั
กษ์
และพั
ฒนาแม่
น้ำ
�จั
นให้
มี
ความยั่
งยื
และเป็
นรู
ปธรรมได้
นั้
น องค์
กรปกครองส่
วนท้
องถิ่
นและหน่
วยงาน
ภาครั
ฐที่
เกี่
ยวข้
องจะต้
องบู
รณาการด้
านการอนุ
รั
กษ์
พั
ฒนาให้
เป็
ไปในทิ
ศทางเดี
ยวกั
น ตลอดจนเปิ
ดโอกาสให้
ประชาชนและสถาบั
ทางการศึ
กษาในท้
องถิ่
นได้
เข้
ามามี
ส่
วนร่
วมในการรั
บรู้
ปั
ญหาและ
หาแนวทางแก้
ไข นอกจากนี้
ต้
องให้
ประชาชนในท้
องถิ่
นได้
เข้
ามามี
ส่
วนร่
วมในทุ
กขั้
นตอน โดยอาจมี
การจั
ดเวที
ประชาคม การจั
ดกิ
จกรรม
การอนุ
รั
กษ์
เป็
นต้
น เพื่
อให้
ประชาชนในท้
องถิ่
นได้
เห็
นถึ
งคุ
ณค่
าของ
การสื
บทอดวั
ฒนธรรมท้
องถิ่
นที่
ดี
งามต่
อไป
********************************
เรี
ยบเรี
ยงจากงานวิ
จั
ยเรื่
องการมี
ส่
วนร่
วมของชุ
มชน
ในการอนุ
รั
กษ์
วั
ฒนธรรมท้
องถิ่
น :
กรณี
ศึ
กษาประเพณี
สื
บชะตาแม่
น้ำ
�จั
ตำ
�บลป่
าตึ
ง อำ
�เภอแม่
จั
น จั
งหวั
ดเชี
ยงราย
โดย สำ
�นั
กงานวั
ฒนธรรมจั
งหวั
ดเชี
ยงราย
งานวิ
จั
ยนี้
ได้
รั
บทุ
นอุ
ดหนุ
นการวิ
จั
ยจาก
สำ
�นั
กงานคณะกรรมการวั
ฒนธรรมแห่
งชาติ
กระทรวงวั
ฒนธรรม