Page 42 - aug53

Basic HTML Version

๔๐
ขุ
นเอม...เรี
ยบเรี
ยง
จั
งหวั
ดเชี
ยงราย
เป็
นจั
งหวั
ดหนึ่
งในดิ
นแดนล้
านนาที่
ได้
รั
สมญานามว่
“เมื
อง ๗ สายน้ำ
� ๓ แผ่
นฟ้
า ๕ ม่
อนดอย”
คื
เป็
นดิ
นแดนที่
อุ
ดมสมบู
รณ์
ไปด้
วยแหล่
งน้ำ
� จนได้
ชื่
อว่
าเป็
นอู่
ข้
าวอู่
น้ำ
ของภาคเหนื
แม่
น้ำ
�จั
ถื
อเป็
นหนึ่
งในแม่
น้ำ
�ที่
สำ
�คั
ญของเชี
ยงราย โดย
มี
ต้
นกำ
�เนิ
ดจากเทื
อกเขาบรรทั
ดเขตติ
ดต่
อกั
บประเทศสหภาพ
เมี
ยนมาร์
แม่
น้ำ
�จั
นจะมี
ความยาวตลอดลำ
�น้ำ
� ๘๗ กิ
โลเมตร โดยไหล
ผ่
านตำ
�บลป่
าตึ
ง ตำ
�บลแม่
จั
น ตำ
�บล สั
นทราย ตำ
�บลจอมสวรรค์
ตำ
�บลจั
นจว้
า ซึ่
งจะไหลมาบรรจบกั
บแม่
น้ำ
�คำ
�แล้
วไหลลงแม่
น้ำ
�โขง
ต่
อไป แม่
น้ำ
�จั
นถึ
งแม้
ว่
าจะเป็
นแม่
น้ำ
�สายสั้
นๆ แต่
กลั
บมี
ความสำ
�คั
ยิ่
งต่
อการดำ
�รงชี
วิ
ตของประชาชนในพื้
นที่
อำ
�เภอแม่
จั
น จนมี
การ
เปรี
ยบเที
ยบ ว่
าแม่
น้ำ
�จั
นเป็
นสายน้ำ
�แห่
งชี
วิ
ตของประชาชนอำ
�เภอ
แม่
จั
น เพราะมี
การใช้
ประโยชน์
ทั้
งด้
านการเกษตร การประมง การ
อุ
ปโภค บริ
โภค และการอุ
ตสาหกรรม
แต่
ด้
วยปั
จจุ
บั
นนี้
การเพิ่
มขึ้
นของจำ
�นวนประชากร และการ
ขยายตั
วทางเศรษฐกิ
จทำ
�ให้
เกิ
ดการแข่
งขั
นในการดำ
�รงชี
วิ
ตของ
ประชาชนที่
ตั้
งบ้
านเรื
อนอยู่
บริ
เวณลุ่
มแม่
น้ำ
� จึ
งเกิ
ดการใช้
ประโยชน์
จากแม่
น้ำ
�จั
นเพิ่
มขึ้
นในทุ
กด้
าน อี
กทั้
งมี
การบุ
กรุ
กทำ
�ลายป่
า เพื่
อทำ
ไร่
ของชนเผ่
าที่
อยู่
บริ
เวณต้
นน้ำ
�อย่
างขาดการควบคุ
ม การปล่
อย
ของเสี
ย น้ำ
�เสี
ยจากชุ
มชนชนหมู่
บ้
านลงสู่
แม่
น้ำ
� การใช้
สารเคมี
เพื่
การเกษตรในบริ
เวณต้
นน้ำ
� สิ่
งเหล่
านี้
ทำ
�ให้
แม่
น้ำ
�จั
นในปั
จจุ
บั
นได้
รั
ความเสี
ยหายและเสื่
อมโทรมลง แหล่
งอาหารที่
เคยอุ
ดมสมบู
รณ์
หาย
ไป ส่
งผลกระทบต่
อประชาชนด้
านสุ
ขภาพอนามั
ย เกิ
ดน้ำ
�ท่
วมในฤดู
ฝน เกิ
ดภั
ยแล้
ง และเกิ
ดปั
ญหาการแย่
งน้ำ
�กั
นของเกษตรกร
จากปั
ญหาดั
งกล่
าวทำ
�ให้
ประชาชนในอำ
�เภอแม่
จั
นเกิ
ความตระหนั
กถึ
งความสำ
�คั
ญของแม่
น้ำ
�จั
น ทั้
งนี้
เพราะสายน้ำ
�จั
ถื
อเป็
นแม่
น้ำ
�สายชี
วิ
ต เพราะส่
วนใหญ่
มี
วิ
ถี
ชี
วิ
ตที่
ต้
องพึ่
งพิ
งแม่
น้ำ
จั
นในการการดำ
�รงชี
วิ
ต และชาวอำ
�เภอแม่
จั
นยั
งเป็
นผู้
รู้
และเข้
าใจ
ธรรมชาติ
ของแม่
น้ำ
�จั
นและระบบนิ
เวศของแม่
น้ำ
�ที่
กำ
�ลั
งเสื่
อมโทรม
ลง สิ่
งเหล่
านี้
จึ
งก่
อให้
เกิ
ดการรวมตั
วกั
นเพื่
อการต่
อสู้
และรั
กษาไว้
ซึ่
งวิ
ถี
ชี
วิ
ตหรื
อวั
ฒนธรรมเดิ
มของชาวแม่
จั
น ดั
งนั้
น ชาวแม่
จั
นจึ
ได้
จั
ประเพณี
สื
บชะตาแม่
น้ำ
�จั
ขึ้
นทุ
กๆ ปี
เพื่
อให้
ประชาชนเกิ
จิ
ตสำ
�นึ
กในการอนุ
รั
กษ์
แม่
น้ำ
�จั
น และเพื่
อขอให้
อำ
�นาจสิ่
งศั
กดิ์
สิ
ทธิ์
ต่
างๆ ช่
วย ในการดู
แลรั
กษาแม่
น้ำ
�จั
น ตลอดจนเพื่
อสื
บทอด
ขนบธรรมเนี
ยมประเพณี
ท้
องถิ
นและภู
มิ
ปั
ญญาพื
นบ้
านให้
คงอยู
ต่
อไป
การประกอบพิ
ธี
กรรมประเพณี
สื
บชะตาแม่
น้ำ
�จั
น จึ
เป็
นที่
มาของ
การศึ
กษาวิ
จั
ยลั
กษณะการมี
ส่
วนร่
วมของ ชุ
มชน
ในการอนุ
รั
กษ์
วั
ฒนธรรมท้
องถิ่
นว่
าการประกอบพิ
ธี
กรรม
สื
บชะตาแม่
น้ำ
�จั
ส่
งผลอย่
างไรต่
อชุ
มชน
แนวโน้
มของ การอนุ
รั
กษ์
และการสื
บทอดเป็
อย่
างไร ตลอดจนศึ
กษาถึ
งกระบวนการทำ
�งาน
แบบมี
ส่
วนร่
วมระหว่
างสำ
�นั
กงานวั
ฒนธรรม
จั
งหวั
ดเชี
ยงราย สภาวั
ฒนธรรมจั
งหวั
ด และ
ชาวอำ
�เภอแม่
จั
นว่
าเป็
นอย่
างไร โดยการ
วิ
จั
ยครั้
งนี้
จะใช้
หลั
กการวิ
จั
ยแบบมี
ส่
วนร่
วม
โดยเปิ
ดโอกาสให้
ชุ
มชนและผู้
รั
บผิ
ดชอบมี